عملکرد مدیران و مدیران مدارس

دانلود پایان نامه

1ـ2ـ2 : فواید عملی انجام پژوهش حاضر
اـ کمک به افزایش اثر بخشی و بهبود روابط کاری برای مدیران
2ـ افزایش خودآگاهی مدیران نسبت به عملکرد خویش
3ـ پیشبرد ارتباط مؤثر از طریق بهسازی عملکرد
4ـ شناسایی نقاط ضعف عملکرد مدیران برای بهبود کارایی آنان
5ـ به کارگیری سیستم جامع ارزیابی برای عملکرد مدیران
6ـ امکان مقایسه به مدیران، در مورد ارزیابی خود نسبت به عملکردشان با ادراک ارزیابی کنندگان مهم(مافوق، همکاران،زیردستان)
1ـ3 هدفهای تحقیق
1ـ3ـ1 هدف کلی
بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز از طریق روش ارزشیابی 360 درجه
1ـ3ـ2 اهداف جزئی
1ـتعیین عملکرد مدیر در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه
2ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد نطارت بر اساس ارزشیابی 360 درجه
3ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد سازماندهی ،بر اساس ارزشیابی 360 درجه
4ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه
5ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد رهبری بر اساس نتایج ارزشیابی 360درجه
6ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی 360 درجه
7ـ ارزیابی مدیران مافوق ، مدیران و همکاران و زیردستان نسبت به عملکرد مدیران
1ـ4 سؤال های تحقیق
1ـ4ـ1 سؤال اصلی
عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز از طریق روش ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟
1ـ4ـ2 سؤال فرعی
1ـ عملکرد مدیر در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 چگونه است؟
2ـ عملکرد مدیر در بعد نطارت بر اساس ارزشیابی 360 چگونه است؟
3ـ عملکرد مدیر در بعد سازماندهی ،بر اساس ارزشیابی 360 چگونه است؟
4ـ عملکرد مدیر در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه چگونه است؟