علاقه و رشوه

دانلود پایان نامه

بهورز
متوسط


مشکل با همسر اول
شوهر
بتول
38
کارمندمخابرات
متوسط
علاقه داشتن
شوهر
عجب گل
56
مغازه دار
متوسط
علاقهبهتجدید فراش
شوهر
گلنار
43
کارگر
ضعیف
فرزند پسر
شوهر
ناز طلا
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درباره عوامل فرهنگی و اجتماعی و دانشجویان ورزشکار