طبقه بندی هدفهای آموزشی و تحلیل محتوای کتاب


Widget not in any sidebars

سطح ترکیب در درس اول 76/11 درصد
سطح ارزشیابی در درس اول 64/17 درصد
به این ترتیب فراوانی و درصد هدفهای رفتاری سطوح حیطه شناختی به ترتیب از بیشتر به کمتر عبارتند از : دانش -درک و فهم – تجزیه و تحلیل – ارزشیابی – ترکیب – کاربرد.
نتایج پژوهش حبیب ا.. تقی پور سهل آبادی در سال 72-71 تحت عنوان « تعیین سطوح شناختی پرسشهای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی » پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم نشان می دهد که :
در کلاس اول دبستان ،12 درصد پرسشها در سطح دانش و 88 درصد در سطح درک قرار دارد .
در کلاس دوم دبستان ،31 درصد پرسشها در سطح دانش و 69 درصد در سطح درک قرار دارد .
در کلاس سوم دبستان ،64 درصد پرسشها در سطح دانش و 36 درصد در سطح درک قرار دارد .
در کلاس چهارم دبستان درقسمت به این سوالات پاسخ دهید ،71 درصد پرسشها در سطح دانش و 29 درصد در سطح درک قرار داشت ، درقسمت پرسشها 50 درصد آنها در سطح دانش و 50 درصد در سطح درک قرار دارد .
در کلاس پنجم دبستان ،77 درصد پرسشها در سطح دانش و 23 درصد در سطح درک قرار دارد .
نتایج پژوهش یحیی فرادی در سال 72-71 تحت عنوان « بررسی محتوای کتابهای ریاضی دوره ابتدایی بر اساس طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه شناختی بلوم » پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم نشان می دهد که :
از 163 هدف رفتاری – شناختی استخراج شده از محتوای کتاب ریاضی اول دبستان 5/5 درصد آن در سطح دانش ،8/90 درصد آن در سطح فهمیدن و 7/3 در سطح کاربرد قرار داشت .
از محتوای کتاب ریاضی سال دوم دبستان 131 هدف رفتاری – شناختی استخراج گردید که 16 درصد این هدفها در سطح دانستن ، 7/81 درصد در سطح درک و فهم و 3/2 درصد در سطح کاربستن قرار داشت .
جمعا 186 هدف رفتاری – شناختی از محتوای کتاب ریاضی سال سوم دبستان استخراج شد که 1/29 درصد در سطح دانش ، 3/69 درصد در سطح فهمیدن و 6/1 درصد آن در سطح کاربرد قرار داشت .
از محتوای کتاب ریاضی سال چهارم دبستان 198 هدف رفتاری – شناختی استخراج گردید که 7/24 درصد این هدفها در سطح دانستن ، 3/73 درصد در سطح فهمیدن و 2 درصد در سطح کاربستن قرار داشت .
از محتوای کتاب ریاضی سال پنجم دبستان 177 هدف رفتاری – شناختی استخراج گردید که 9/11 درصد از این هدفها در سطح دانستن ، 3/85 درصد در سطح فهمیدن و 8/2 درصد در سطح کاربرد قرار داشت .
نتایج پژوهش علی اکبر رحمی در سال 77 تحت عنوان « تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی بر اساس بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران از هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی» پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نشان می دهد که:
در تدوین این کتاب خوشبختانه به همه سطوح شناختی نسبتا به یک اندازه توجه شده است .
در تدوین محتوا به سطوح کاربرد و تجزیه و تحلیل بیش از دیگر سطوح توجه شده است .
در تدوین محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی سال 77 از نظر میزان پوششهای کتاب ،همه سطوح حیطه شناختی تا حدودی از توازن مناسبی برخوردار است .
فراوانی و درصد هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی به ترتیب از بیشتر به کمتر عبارتند از : کاربرد – تجزیه و تحلیل – درک و فهم – دانش – ارزشیابی – ترکیب.
نتایج پژوهش عزیز ا… رحمانی در سال 79-78 تحت عنوان « تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران از هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی » پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، نشان می دهد که :
– محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی از نظر میزان پوشش بر روی سطوح مختلف حیطه شناختی ، از توازن مناسبی برخوردار نمی باشد .
2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده درخارج ازایران
الف )در حوزه تحلیل محتوای ویلیام رومی
نتایج پژوهش ،رومی (1968)،از آن حکایت می کند که :
وی شیوه آموزش علوم را فرایندی پژوهشی و اکتشافی در نظرمی گیردازاین رو پیوسته بر آن تاکید دارد که نحوه آموزش علوم باید به صورت فعال و تحقیقی باشد ، چون دانش آموزان را در یادگیری درگیر می کند .
نتایج پژوهش ،برونر (1972)،از آن حکایت می کند که :