ضرائب معادله رگرسیونی همزمان و اعتماد به مدیریت

دانلود پایان نامه

برای تجزیه وتحلیل سوال پژوهشی سوم از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زمان استفاده شد.همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر هوش فرهنگی وتعهد هنجاریبرابر0.388 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 0.151 می باشد.به عبارت دیگر 0.151از تغییرات واریانس متغیر ملاک تعهد هنجاری به وسیله متغیر پیش بین هوش فرهنگی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 0.151 تغییرات در تعهد هنجاری را بحساب آورده است.


جدول 4-11 : تحلیل واریانس بین هوش فرهنگی و تعهد هنجاری
شاخص مدل مجموع مجذورات درجه آزادی مجذور میانگین مقدارF سطح معنی داری
اثررگرسیونی 18279.487 1 18279.487 50.387 000/0
باقیمانده 103029.957 284 362.782
کل 121309.444 285
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیرهوش فرهنگی بر متغیر تعهد سازمانی معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدار 50.387=F ،در سطح 000/0= معنا دار بدست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه مثبت به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
جدول 4-12 : ضرائب معادله رگرسیونی همزمان تعهد هنجاری
متغیر B خطای استاندارد بتا مقدارT سطح معنی داری
تعهد هنجاری 3.458 0.487 0.388 7.098 000/0
جدول ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین تعهد هنجاری می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک هوش فرهنگی را پیش بینی کند.متغیر اعتماد به مدیریت با مقدار بتای .7.0980.388t= ،در سطح آلفای000/0 = پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر هوش فرهنگی به حساب می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر تعهد هنجاری 0.388 در انحراف معیار متغیر هوش فرهنگی تغییر ایجاد می شود.
سوال سوم پژوهش«آیا بین هوش فرهنگی و تعهد مستمرمعلمان مدارس ابتدایی شهرستان میناب رابطه وجود دارد؟»
جدول 4-13 : ضریب همبستگی ارتباط بین شاخص هوش فرهنگی و تعهد مستمر
تعهد مستمر هوش فرهنگی آزمون پیرسون
0.502
0.00
288 1

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درباره سازمان بهداشت جهانی و ارزیابی کیفیت خدمات

291 مقدار همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
n