سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رفسنجان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت
استاد راهنما:
دکتـر مهرداد رایجیان اصلی
استاد مشاور:
دکتـر امیر حمزه زینالی
نگارش:
محمد کیخائی
تابستان ۱۳۹۱
تشکر و قدردانی
از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر مهرداد رایجیان اصلی که در طول تدوین پایان نامه نظارت عالمانهای را اعمال داشتند و با فروتنی بی مثال علیرغم مشغله زیاد در سریعترین زمان ممکن با ذهن موشکاف و چشم نکتهیاب خود راهنماییهای ارزندهای را ارائه و اینجانب را نیز تشویق به نوآوری نمودند، تقدیر و تشکر مینمایم.
همچنین از استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر امیر حمزه زینالی نیز که با ارائه دیدگاه های خود بر غنای مباحث افزودند و چشم اندازهای جدیدی را بخصوص در حوزه سیاست جنایی برای اینجانب گشودند، تقدیر و تشکر مینمایم.
همچنین از استاد محترم داور جناب آقای دکتر حمید دلیر نیز که از قضات برجسته سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و با تسلط بی مثال و منصفانه پایان نامه را ارزیابی نموده و ایرادهای آن را گوشزد نمودند، تقدیر و تشکر مینمایم.
باشد که لیاقت قدردانی از این اساتید والا مقام را داشته باشم. از خداوند منان تعالی آنان را خواستارم.
تقدیم به
پدر و مادر عزیز و ارجمندم که در همه عمر عصای دست و چراغ راهم بودند.
و تقدیم به
همسر مهربان و صبورم و پدر و مادر گرانقدرش و فرزندان عزیزم به پاس آن همه فداکاریها و همدلی ها که در تمام مراحل تدوین پایان نامه ارزانی داشتند.

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱ ـ بیان مسأله اساسی تحقیق …………………………………………………………………………………… ۲
۲ ـ تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی …………………………………………………………… ۳ ۳ ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………… ۴
۴ ـ اهداف تحقیق …………. ……………………………………………………………………………… ۴
۵ ـ سؤالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۴
۶ ـ فرضیه ‏های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۵
۷ ـ سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۵
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی درباره بزه فرار از خدمت ………………………………………. ۶ مبحث اول: جرم انگاری بزه فرار از خدمت ……………………………………………………………………. ۸
گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری ……………………………………………………………………………..…… ۹
الف ـ مبنای جرم انگاری در شرایط عادی …………………………………………………………………… ۹
ب ـ مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه …………………………………………………………………..…. ۱۰
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت……………………………………….. ۱۰
الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری………………………………….…… ۱۴

پایان نامه

ب ـ برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت ………………………………….…………………… ۱۵
۱ ـ افزایش رقم خاکستری بزهکاری………………………………………………………………………….. ۱۵
۲ ـ تورم جمعیت کیفری زندان ها ………………………………………………………………………………… ۱۶
۳ ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری…………………………………………………………… ۱۶
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گفتار سوم: گونه های جرم انگاری………………….……………………………………………………………….... ۱۶
الف ـ جرم انگاری برای شرایط عادی……………………………………………………………………….. ۱۷
ب ـ جرم انگاری با کیفیات مشدده برای شرایط ویژه…………………………………………… ……… ۲۵
گفتارچهارم: استثناءهای جرم انگاری ……………………………………………………………………………… ۳۶
الف ـ معاذیر موجه…………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
ب ـ واکنش به سوء استفاده از معاذیر موجه……………………………………………………………………….. ۳۷
مبحث دوم: نحوه پاسخدهی سیاست جنایی تقنینی به بزه فرار از خدمت ……………………………. ۳۹
گفتار اول: انواع پاسخدهی به بزه فرار از خدمت ……………………………………………………………….. ۳۹
الف – پاسخ‌های سرکوبگر کیفری……………………………………………………………………………….. ۳۹
۱ـ طرد و حذف کامل بزهکار ……………………………………………………………………………….. ۴۰
۲ـ سلب موقت آزادی بزهکار…………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲ـ۱ـ تحدید کیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت……………………………….

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

…………….. ۴۷
۲ـ ۱ـ ۱ـ تعدیل در نحوه اجرای کیفر سالب آزادی ………………………………………………………. ۵۰
۲ـ۱ـ ۲ـ تعدیل از طریق کیفرهای موازی حبس……………………………………………………………. ۵۲ ب ـ پاسخهای سرکوبگر غیرکیفری…………………………………………………………………………….. ۵۳
۱ـ تحریمهای اداری و انضباطی ………………………………………………………………………………. ۵۳
۱ـ۱ـ محرومیتهای سالب حقوق شغلی ………………………………………………………………….. ۵۳
۱ـ۲ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد کارکنان وظیفه …………………………………………. ۵۸
گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت………… ۶۰ الف ـ مباشرت در فرار از خدمت ……………………………………………………………………………… ۶۰
ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه…………………………. ۶۰
ج ـ معاونت در فرار از خدمت ……………………………………………………………………………… ۶۱

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*