سواد و 7روستاتهمینهبی

دانلود پایان نامه

7
روستا
تهمینه
بی سواد
کارگر
ضعیف
5
روستا
نازی
بی سواد
شکارچی
ضعیف
10
روستا
حمیده
بی سواد
کشاورز
ضعیف
7
روستا
کوکب
بی سواد
دامدار
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق با موضوع آفرینش انسان و شایستگی ها