سواد و ضعیف11روستاگلیبی

دانلود پایان نامه

ضعیف
11
روستا
گلی
بی سواد
کشاورز
متوسط
9
روستا
شمایل
بی سواد
دامدار
ضعیف
10
روستا
اعظم
بی سواد
کارگر
ضعیف
7
روستا
بتول
بی سواد
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درباره مهارت های حل مسئله و جامعه شناسی تاریخی