سواد و دار18بی

دانلود پایان نامه

خانه دار
18
بی سواد
9
شمایل
31
خانه دار
15
پنجم نهضت
10
اعظم
34
بهورز
16
سومراهنمایی
11
بتول
23
خانه دار
19
دومراهنمایی
12
عجبگل
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   روش سرمایه فکری مستقیم و سیستمهای اطلاعاتی