سن ازدواج و گروه سنی

دانلود پایان نامه

40
خانه دار
18
چهارم نهضت
13
گلنار
28
خانه دار
17
دوم دبستان
14
ناز طلا
36
خانه دار
20
بی سواد
15
طاهره
34
خانه دار
15
سوم دبستان
براساس تحلیلهای انجام گرفته، مشاهده شد که از موارد مورد بررسی این پژوهش که شامل 15 زن دوم بود، 6 نفر بی سواد و 9 نفر در حد ابتدایی بودند. 14 نفر آنها خانه دار و 1 نفر شاغل در بهداری روستا بوده و از نظر سن فعلی نیز در گروه سنی 20-40 سال قرار داشتند. در مورد سن ازدواج بین 15-20 سال ازدواج کردند و 3 نفر ازدواج دوم و 12 نفر ازدواج اولشان را تجربه کرده اند.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رویکرد ذینفعان استراتژیک و رویکرد نیل به هدف