زوج های سالم چه ویژگی هایی دارند؟

تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان

عدم ثبات رضایت زناشویی در طول دوره های مختلف زندگی یکی از نقاط قابل توجه در زمینه ی رضایت زناشویی است. این امر عوامل محیطی را مورد توجه قرار می دهد. مطالعات مختلف که به طور طولی انجام شده، نشان می دهد که در بعضی از دوره های زندگی رضایت زناشویی کاهش پیدا می کند. در همین زمینه اولسون و همکاران (1989) زندگی زناشویی را به 7 مرحله تقسیم کرده و معتقدند که در طی این مراحل، رضایت زناشویی تغییر می کند(شارف[1]،ترجمه فیروزبخت،1383)). هر کدام از این دوره ها به نحوی رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهند. این مراحل به شرح زیر هستند:

 • زوج های جوان بدون بچّه
 • خانواده با بچّه های پیش دبستانی
 • خانواده با بچّه های دبستانی
 • خانواده با فرزندان نوجوان
 • فرزندانی که از خانواده جدا می شوند
 • خانواده ی خالی از فرزند
 • خانواده در دوران بازنشستگی(همان).

همچنین تحقیقات اولسون نشان داده است که:

 • رضایت از ز ندگی زناشویی در مردان بیشتر از زنان است.
 • رضایت زناشویی در مراحل اولیه ی زندگی در زنان از مردان بیشتر است.
 • رضایت زن و مرد در مرحله چهارم کاهش پیدا می کند.
 • رضایت زن و شوهر در مرحله 6 و 7 در مقایسه با مراحل 2 و 3 و 4 بالاتر گزارش شده است.
 • گرایش به جدایی و طلاق در مرحله دوم و چهارم بیشتر از مراحل دیگر گزارش شده است(همان).

 

2-5-ویزگی زوج های  سالم :

2-5-1-زوج های  سالم از دیدگاه بیورز[2]، اسپری و کارلسون[3](1991) و یانگ و لانگ[4](1998) از الگوهای ارتباطی زیر پیروی می کنند:

 • عقیده به نسبی بودن واقعیت نه مطلق بودن آن.

زوج هایی که این دیدگاه را دارند، سعی ندارند همسر خود را به پذیرش دیدگاه خودشان وادار کنند بلکه، به حرف های همسر خود گوش داده و سعی می کنند که برداشت ها و نظرات او را درک کنند.

 • اعتقاد به اینکه قصد و نیت همسر خوب است.

زوج های سالم ضمن اینکه به همسرشان احترام می گذارند، هرگز حس نمی کنند که همسرشان دشمن آنهاست و ایمان دارند که همسرشان در پی آزار دادن آنها نیست.

 • اعتقاد به اینکه مشکلات حل می شوند.

زوج هایی که اعتقاد دارند مشکلات قابل حل هستند، حل مشکل تلاش می کنند. این افراد تأثیر خود را در فرایند حل مشکل قابل توجیه می دانند. به همین دلیل هنگامی که حالت هایی مانند خشم و عدم توافق ایجاد می شود، انتظار ندارند که رابطه ی خوب با همسر مشکلات را حل خواهد کرد. به همین دلیل برای ایجاد رابطه ی مناسب و برای حل مشکل، تلاش می کنند.

 • عقیده به عواملی فراتر از خود.

زوج های سالم جهان بینی وسیعی دارند که این جهان بینی می تواند جهت گیری مذهبی و یا خانوادگی باشد. جهان بینی وسیع تر به زوج ها وسعت دید بخشیده و در این حالت مشکلات برای آنها کوچک به نظر می رسد.

 • تمرین رفتارهای سالم.

تمرین کردن رفتارهای سالم توسط زوج ها می تواند باعث شود که این رفتارها نهادینه شده و بخشی از گنجینه رفتاری آنها می شوند. این رفتارهای سالم عبارتند از: مسؤولیت[5]، هدف گذاری[6]، تشویق[7]، گفت گوی باز[8]، گوش دادن همدلانه[9]، میل به تحلیل ارتباطات، نشان دادن پذیرش، حمایت از اهداف مثبت ازدواج، حمایت از  اهداف تعیین شده، توافق به منظور پل ارتباطی، تعهد به مشارکت(شرفی،1385).

2-5-2- وینچ و همکاران(1974) هشت معیار موفقیت زناشویی را مشخص کرده اند. این معیارها شامل موارد زیر است:

 • ثبات 2) اجتماعی                 3) رشد شخصیت                4) مصاحبت

5)شادی         6) رضایت                     7) سازگاری                      8)یکپارچگی (مک کی[11]،2006).

[1] – Sharf

[2] -Beavers

[3]- Carlson

[4]-Young & Loung

[5] -responsibility

[6] -alignment of goals

[7] – encouragment

[8] -open communication

[9] – empatic listening

[10] – Winch

[11] – Mac kay