زبان و ادبیات عربی و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه

شهاب الدین، محمود؛ ابو الثناء بن سلیمان بن فهد؛ حسن التّوسل إلی صناعه التّرسّل، القاهره: المطبعه الوهبیه، لا طبعه، 1828م/ 1298هـ.
صاحبکار، ذبیح الله؛ سیری در مرثیهی عاشورایی، تهران: انتشارات تاسوعا، چاپ اوّل، 1379ش.
صبری، حافظ؛ التناص و إشاریات العمل الأدبی، القاهره، بمجلّه ألف، 1984م.
صدر حاج سید جوادی، احمد و همکاران؛ دایره المعارف تشیّع، تهران: نشر شهید محبی، ج 12، 1386 ش.
الصمادی، وناسه؛ التناص فی روایه الجازیه للدراویش، للجامعه الجمهوریه الجزایریه، 2002م/ 1422هـ.
الطباطبایی، السید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 12و11و 8 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و1، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ پنجم، 1372ش.
عزّام، محمد؛ شعریه الخطاب السردی، دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب، الطبعه الأولی، 2005م.
عطوی، علی نجییب؛ الکمیت بن زید الأسدی بین العقیده و السیاسه، بیروت: دار الأضواء، الطبعه الأولی، 1988م/ 1408هـ.
الفاخوری، حنا؛ الجامع فی تاریخ العربیه، ج1، قم: منشورات ذوی القربی، چاپ اوّل، 1380ش.
القتم، عبد الله؛ شعر الشیعه السیاسی فی العصر الأموی، بیروت: دار الکتب العربی2002م/ 1423هـ.
القرطاجنی، حازم بن محمد بن حسن؛ منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تحقیق محمد الجیب الخوجه، تونس: دار الکتب الشرقیه، لا طبعه، 1966م.
القیسی، احمد بن ابراهیم؛ شرح هاشمیات الکمیت بن زید اسدی، بیروت: عالم الکتب، الطبعه الثانیه،1986م/ 1406هـ.
کاشفی سبزواری، میرزا حسین؛ بدایع الأفکار فی صنایع الأشعار، تصحیح میر جلال الدین کزّازی، تهران: نشر مرکز، 1369ش.
کریستوا، ژولیا؛ کلام، مکالمه، و رمان، پیام یزدانجو، به سوی پسامدرن، تهران: نشر آگه، چاپ اوّل، 1381ش.
الکلینی، ثقه الإسلام أبو جعفر محمد بن یعقوب؛ اصول کافی، ج1، بیروت: دار الأضواء، الطبعه الأولی، 1992م/ 1413هـ.
مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار، ج 72 و43 و 38 و 36 و 29 و 26 و 24 و23 و 16 و 9، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ پنجم، 1382ش.
مختاری، قاسم؛شانقی، غلامرضا؛ بینامتنی قرآنی و روایی در شعر سید حمیری، فصلنامهی لسان مبین، شماره 2:ص215-198، اسفند 1389ش.
مختاری، قاسم؛ میراث ماندگار ادب شیعی، تاریخ و تحلیل اشعار شاعران برجستهی شیعه، اراک: دانشگاه اراک، چاپ اوّل، 1384ش.
مطهری، مرتضی؛ ده گفتار، تهران: انتشارات حکمت، چاپ هفتم، 1370ش.
معروف، یحیی؛ نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر، تهران: مجلهی زبان و ادبیات عربی، شماره4، ص 151-123، تابستان 1390ش.
مفتاح، محمد؛ تحلیل الخطاب الشعری(استراجیه التناص)، بیروت: دار التنویر للطباعه و النشر، الطبعه الأولی، 1985م.