رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره افساد فی الارض

است که در این قانون، قانونگذار بیهوش نمودن زن، دادن داروی خواب‌آور به وی و هم‌چنین اغفال دختر نابالغ را هم از مصادیق در حکم زنای به عنف دانسته است که در قانون مجازات اسلامی سابق بدان ها اشاره نشده بود. به کار بردن معانی قابل فهم و ملموس برای تمام اقشار جامعه برای عبارات قانونی نیز یکی دیگر از نوآوریهای این قانون است به طور مثال واژه قطاع الطریق در قانون قبلی برای راه زنی استفاده میشد که زیاد برای اکثر مردم عادی قابل درک نبود.
در ادامه به شرح مختصری از فعالیتهای انجام شده در قانون میپردازیم:
در قانون مجازات اسلامی سابق بحث تادیب مطرح نبود بلکه تعزیر ذکر شده بود، لکن در قانون اخیر بحث تادیب مطرح شده است. البته در قانون حاضر بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق بین صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده است لکن همچنان بحث تادیب دیوانه مطرح میباشد.
به نظر قانونگذار در بعضی از مواد بیش از حد دست قاضی را باز گذاشته است. در بحث توبه، اقرار و علم حسی قاضی تغییراتی جدیدی با توجه به کاربردها و مقتضیات روز انجام شده است. شرکت در جرائم حدی در زمره مواردی است که در قانون مجازات اسلامی به صراحت وجود نداشته و قانون نیز تنها جرائم تعزیری و بازدارنده را مشمول قواعد شرکت دانسته بود.در بعضی از مواد نوآوری خاصی وجود ندارد . بعضی مواد مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامی سابق می باشند. قانونگذار مواردی را از موانع اجرای حد دانسته است که باید در این موضوعات از نظر متخصص آن امر بهره جست. اگر حدود غیر از قذف با روشی غیر از شهادت (اقرار و علم قاضی) ثابت شوند امکان عفو، تبدیل یا تخفیف با درخواست از رئیس قوه قضائیه وجود دارد.
دگر بار برخی نوآوریها در قانون جدید خلاف اصول عقلی و حقوقی تعدد و تکرار ؛ زیرا به طور مثال هدف از مبحث تعدد و تکرار، افزایش مجازات بزهکار به علت حالت خطرناک وی است؛ و نه اینکه چون جرم تعزیری و حدی مشابه یکدیگر هستند و یا اینکه غیرحدی مقدمه حدی است قائل به اجرای مجازات حدی به تنهایی شویم. از دیدگاه جرمشناسی نیز برخی مواد این مبحث چندان منطقی نیست و به نوعی فرصت تحمیل مجازات سنگین‌تر بر متجاوزین به قانون را از دستگاه قضایی می‌گیرد.
توسعه علل رافع جرم ، مثال‌های بیشتری برای موارد عدم احصان ، بعضی جرائم عنوان مجرمانه را از تعزیر خارج و وارد حدود نموده ، آوردن بعضی مسائل فقهی که در سابق موجود نبود مانند حد ارتداد و نیز شخصی که از دین اسلام به طور علنی خارج شود مرتد است و تابع مجازات خاص آن از دیگر نوآوریهای این قانون است.
برخی از این واژگان تاب تفسیرهای موسع دارند که نیاز به تبیین و توضیح دارد و قانونگذار باید قصد خود را از بیان آنها مشخص نماید. برخی از واژههای گنگ و نامفهوم است و معنای آن بیان نشده است و قانونگذار می‌بایست این واژهها را تعریف نماید.
در بحث مواد سکر‌آور، مواد سکر‌آور خشک و همچنین مواد مخدر هم مطرح شده است و به صراحت آنان را در عداد مواد مسکر آورده است و به شبهات نظری در این باره خاتمه داده است.در باب سرقت شرایط ۱۶ گانه سرقت را به ۱۴ مورد تقلیل داده و در برخی نیز تغییراتی ایجاد نموده است.
در بعضی مواد توجه به اصل فردی کردن مجازات‌ها و توجه به خصوصیات مجرم در تعیین مجازات نقش به سزایی داشته و به آن توجه ویژهای مبذول داشته است.

در خاتمه این قانون مجازات اسلامی با وجود نقاط قوتی که دارد، دچار نقاط ضعف بسیار است و بسیاری از مواد که دارای شبهات عقلی، حقوقی و اجتماعی بود، همچنان به قوت خویش باقی هستند.
1-2- اهداف تحقیق
این تحقیق در نظر دارد تا به بررسی تطبیقی مجازات حدود در دو قانون جدید و سابق قانون مجازات ایران بپردازد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجائی که قانون مجازات اسلامی دچار تغییر و تحولاتی شده است جای بحث و گفتگوهای فراوان در باره هر یک از مباحث آن وجود دارد و این خود یکی از عواملی است که
میتواند سهم ناچیزی در روشنتر شدن هرچه بیشتر و بهتری از جلوههای این قانون در مقایسه با قانون سابق باشد
1-4- سوالات تحقیق
1- آیا مصادیق و عوامل تعریف جرم و رافع مسئولیت جرم در این باب با مسائل روز ما هماهنگی دارد ؟
2- تا چه اندازه این قانون نسبت به قبل دچار تغییر و تحولات شده است ؟
3- در باب مجازات حدود و نحوه و کیفیت اجرای آن چه تغییرات مثبتی رخ داده و نظر فقها و دکترین حقوقی در این موضوع چیست؟
1-5- فرضیهها
1) عناوین مجرمانه و علل رافع جرم در قانون جدید دچار چه تغییراتی شدهاند
2) پژوهش حاضر با علم به محدودیتهای تحقیق سعی بر آن دارد که به بررسی تطبیقی مجازات حدود در دو قانون فعلی و سابق قانون مجازات اسلامی بپردازد.
1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
به دلیل اینکه قانون مجازات اسلامی به فراخور تغییراتی که در آن ایجاد شده است در این راستا، مبحث جدیدی است، سعی بر آن است تا بتوان در بررسیهای ، موصوف تطبیق و مطالعه عمیقتر در خصوص موضوعات مبتلا به معمول گردد. چرا که روزانه رویکردهای جدیدی در این خصوص اعمال میگردد و در پژوهش حاضر سعی برآن است اکثر رویکردها، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1-7 – روش تحقیق
این تحقیق به روش تحلیلی به توصیفی انجام شده کتب و دکترین و نظر فقها به عنوان نمونه تطبیقی و مراجعه به منابع اینترنتی، ابزارهای مطالعاتی اصلی مورد استفاده در این تحقیق را تشکیل دادهاند.

فصل دوم : معانی – اصطلاحات

در این فصل بیشتر بر جنبههای فقهی و اصطلاحی حدود همت گماشته شده است.
2-1- تعریف حدود
حدّ در لغت به معنی مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن و پایان هر چیز . در اصطلاح فقهی، مراد از حدود با توجه به معنای واژه، برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است.
به تعبیر قانون مجازات اسلامى ایران مادّه (13)، حد به مجازاتى گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد؛ برخلاف تعزیر که کیفیتش بر عهده امام گزارده شده است.
به نظر حنفیان ، حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن حق‌اللّه باشد. از دیدگاه آنان، چون قصاص حق‌الناس است، حد به‌شمار نمی‌رود، زیرا در قصاص امکان عفو و مصالحه وجود دارد. با این همه، بیشتر فقهاى امامى قصاص را در شمار حدود ندانستهاند، همچنان‌که آنان و بسیارى از فقهاى اهل سنّت، در منابع فقهى در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابى جداگانه آورده‌اند.
براى کاربرد واژه حدود در معناى اصطلاحى وجوه گوناگونى ذکر شده است، از جمله آنکه این کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمی‌دارند یا موجب تأدیب آنها می‌شوند یا وقوع جرائم را محدود می‌کنند. ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است.

واژه حدود چهارده بار در قرآن، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهى یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهى خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنىِ حدود گسترده‌تر از معناى مصطلح فقهى است. به طور مثال مفهوم قرآنی واژه‌ی حدود در آیه‌ی 112 سوره‌ی توبه آمده است: و خداوند در این آیه به مومنان بشارت می‌دهد و درباره‌ی صفات آنان چنین می‌فرماید که مومنان، توبه‌کنندگان، عبادت کاران، سپاس‌گویان، سیاحت‌کنندگان، رکوع‌کنندگان، سجده آوران، آمران به معروف، نهیکنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهای الهی هستند.
در آخر شایان ذکر است قلّه‌های ادب فارسی چون حافظ، سعدی، مولوی، عطار، صائب و سایرین از پرداختن به حدود، در اشعار و سروده های خود معانی مختلفی از حدود را به کار برده اند که به ذکر چند نمونه میپردازیم:
مولوی- مثنوی معنوی : حدود به معنی حد و مرز حدود الهی است و بیت ذیل تمثیلی است از اینکه مومنان با هم برادرند و شیران خدا هستند : کان دلیـــــر آخر مثال شیـر بود / نیست مثل شیر در جمله حــدود.
عبدالرحمن جامی- مجموعه آثار : حدود به معنی حد و مرز مادیات و تعینات و تعلقات دنیوی : از حــــدود تعلقات برون وز قیود تعینــــات مصـــون ؛ و حدود به معنی حدود الهی و حدود سنّتهای ثابت و تغییر ناپذیر خداوند : در ادای حــــــدودِ بی تغییر/ از غلو دور بـــودن و تقصیـــر.
اقبال لاهوری- مجموعه آثار : حدود به معنی حد و حدود الهی و بایدها و نبایدهای دین : از شکوه سنجسختی آئین مشو / از حــدود مصطفی بیرون مرو.
سعدی شیرازی- مجموعه آثار : حدود به معنی سمت و سوی و جهت : در حدود ری یکی دیوانه بود/ سال و ماه کردی به کوه و دشت گشت.
و به تعبیر قانون جدید به معنی مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن و پایان هر چیز و در اصطلاح فقه عبارت از مجازات‌هایی است که در شرع برای بعضی از گناهان معین شده است. مقدار حد شرعاً مشخص و معین است.
مصادیق حد از دیدگاه مذاهب
دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ جرائمِ مستوجبِ حد یکسان نیست. درباره برخى مصادیق (مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه) اتفاق‌نظر وجود دارد، ولى درباره شمارى دیگر (از جمله لواط، مساحقه، قوّادى، ارتداد و بغى) اختلاف نظر هست. بیشتر منابع فقهى اهل سنّت مصادیق قطعى حدود را هفت مورد دانسته‌اند. خوئى تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذکر کرده است. از جمله اسباب اختلاف در شمارشِ جرائمِ حدى، مستقل ندانستن پاره‌اى جرائم (مانند راهزنى در برابر سرقت) و تعزیرى به‌شمار آوردن برخى جرائم (مانند ارتداد) است. فقها براى وجوب اجراى حد در مورد هریک از جرائم حدى، به ادله گوناگون، یعنى کتاب، سنّت، اجماع و عقل، استناد کرده‌اند.
2-2- انواع حدود
حدود بسته به نوع جرائم، اشکال و انواعی دارد: سنگسار ( رَجم ) برای زنای مُحصَن یا محصنه (مرد یا زن متأهل)، صد ضربه تازیانه برای زنای غیرمحصن یا غیرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه برای قذف و شراب‌خواری (جَلْد)، به دار آویختن (صَلب) برای محاربه، بریدن انگشتان دست به جرم سرقت، و تبعید در پاره‌ای موارد مانند محاربه، قوّادی و زنای محصن. گاهی تکرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد می‌شود، مانند بریدن پای سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و قتل او در بار چهارم. در بیش‌تر موارد، تکرار جرمِ حدی در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ می‌گردد.
بنابراین جرائمی که در قانون مجازات قدیم دارای حد بود عبارت است از: الف)زنا ، ب)لواط ، ج) مساحقه ، د) قذف، ه) مسکر، ح) محارب و افساد فی الارض، ط) سرقت
و در قانون مجازات جدید که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین کرده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسکر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فی‌الارض”
که در مباحث آتی بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.
2-3- شروط اثبات و اجرای حدود
شرط مهم اجراى حد، اثبات ارتکاب جرم توسط متهم است که فقها بدان اهتمام خاص داشته و راههایى براى آن ذکر کرده‌اند.
2-3-1 – اقرار :
اقرار صریح شخص عاقل و بالغ است، مشروط بر آنکه همراه با اختیار و بدون اکراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار و براى اثبات نوشیدن شراب، قذف و قوّادى، دو بار اقرار نزد قاضى لازم است . با این همه، در متون دینى توصیه شده است که مرتکبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خوددارى و به درگاه الهى توبه کند. تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند به‌شمار رفته است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی‌کند. به نظر فقهای امامی، مسلمان بودن از شرایط اجرای حد نیست، فقط شراب‌خواری کافر به صورت غیرعلنی از مجازاتِ حد مستثنا شده است. اجرای حدود بر کافران فقهای اهل سنّت درباره امکان اجرا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *