دسیل

جدول ۳- ۵. اطلاعات کاملی از غلظتهای مختلف تلفیق دو الکترولیت Na2CO3 و KPS، CMC تجربی، CMC به دست آمده از فرمول ارائه شده، و میزان خطای حاصله از این فرمول برای هر کدام از غلظتهای فوق ۶۹
جدول ۴- ۱. طرح سینتیکی در نظر گرفته شده برای پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین ۷۶
جدول ۴- ۲. پارامترهای استفاده شده درمدلسازی سینتیکی پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین ۷۹
جدول ۴- ۳. پارامترهای بدست آمده با استفاده از مدلسازی سینتیکی پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین ۸۰
جدول ۴- ۴. دادهها برای سورفکتانت سدیم دو دسیل سولفات ۸۰
جدول ۴- ۵. مقادیر مواد استفاده شده در آزمایشات پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین ۸۴
جدول ۵- ۱. مقادیر هدایت اولیه الکترولیتهایKPS و Na2CO3 در دمای الف) ۲۵?C ب) ۶۰?Cکه دستگاه هدایتسنج نشان میدهد. ۱۱۰
جدول ۵- ۲. ضرایب معادله (۵- ۷) در دمای الف) ۲۵?C ب) ۶۰?C ۱۱۲
جدول ۵- ۳. ضرایب هدایت برآورد شده در روش دوّم در الف)?C 25 ب) ۶۰?C ۱۱۴
جدول ۵- ۴ .ضرایب هدایت Gi و مقادیر هدایت معادل هر یک از گونههای یونی (??i) برآورد شده در الف) ?C25 ب)۶۰?C ۱۱۵
جدول ۵- ۵. خطای نسبی هدایت اولیه (?o) غلظتهای مختلف الکترولیتهای Na2CO3 و KPS در هر روش الف) ۲۵?C ب) ۶۰?C ۱۱۶
جدول ۵- ۶. خطای نسبی (?calc) غلظتهای مختلف الکترولیتهای Na2CO3 و KPS درمحلولهای SDS در هر روش در الف) ۲۵?C ب) ۶۰?C ۱۲۰
جدول ۵- ۷. خطای نسبی ?calc غلظتهای مختلف الکترولیت با استفاده از مقدارهای دقیق هدایت اولیه نشان داده شده توسط سیستم هدایتسنج در الف) ۲۵?C ب) ۶۰?C ۱۳۱
جدول ۵- ۸. مقادیر هدایت اولیه، ?o، غلظتهای مختلفی از تلفیق الکترولیتهای Na2CO3و KPS در دمای ۶۰?C ۱۳۵
جدول ۵- ۹. مقایسهای بین اعداد پیشبینی شده در روش ارائه شده در این تز، با روش دوّم و سوّم برای هدایت اولیه تلفیق دو الکترولیت در دمای ۶۰?C ۱۳۷
جدول ۵- ۱۰. اعداد پیش-بینی شده با روش ارائه شده در این تز برای هدایت اولیّ? تلفیق دو الکترولیت در دمای ۶۰?C ۱۳۹
جدول ۵- ۱۱. خطای نسبی (?calc) محلولهای SDS با غلظتهای مختلفی از تلفیق دو الکترولیت در هر روش. ۱۴۰
جدول ۵- ۱۲. خطای نسبی ?calc غلظتهای مختلف تلفیق دو الکترولیت، با استفاده از مقدارهای دقیق هدایت اولیّ? نشان داده شده توسط سیستم هدایتسنج در دمای ۶۰?C ۱۴۴

فهرست شکلها
شکل ۱- ۱. نمایش ساده شده یک سیستم پلیمریزاسیون امولسیونی ۱۸
شکل ۱- ۲. پلیمریزاسیون امولسیونی در حین مرحله I ۱۹
شکل ۱- ۳. پلیمریزاسیون امولسیونی در حین مرحله II ۲۰
شکل ۱- ۴. پلیمریزاسیون امولسیونی در حین مرحله III ۲۱
شکل ۱- ۵. رفتارهای مختلف سرعت مشاهده شده در پلیمریزاسیون امولسیونی. ۲۱
شکل ۱- ۶. مراحل پلیمریزاسیون امولسیونی در مکانیسم هسته‌زایی هموژن. ۲۳
شکل ۲- ۱. حوادث مربوط به هسته گذاری ذرات در فاز پیوسته ۳۹
شکل ۲- ۲. حوادث مرتبط با فاز پیوسته و فاز ذرّه پلیمری ۳۹
شکل ۲- ۳. نحوه تبدیل انواع ذرّات به یکدیگر در مدل صفر – یک ۵۳
شکل ۳- ۱. اندازه گیریهای هدایت-سنجی برای محلولهای SDS در حضور الف) KPS ب) Na2CO3در دمای ۲۵?C ۶۲
شکل ۳- ۲. تأثیر الکترولیتهای اضافه شده بر روی غلظت بحرانی مایسل (CMC) SDS در دمای ۲۵?C ۶۳
شکل ۳- ۳. اندازه گیریهای هدایت-سنجی برای محلولهای SDS در حضور الف) KPS ب) Na2CO3در دمای ۶۰?C ۶۵
شکل ۳- ۴. تأثیر الکترولیت اضافه شده بر روی غلظت بحرانی مایسل (CMC) SDS در دمای ۶۰°C ۶۶
شکل ۴- ۱. تغییرات کارایی شروع کننده با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۸۵
شکل ۴- ۲. تغییرات سرعت هستهزایی همگنی با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۸۶
شکل ۴- ۳. تغییرات غلظت سورفکتانت آزاد در فاز پیوسته با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۸۶
شکل ۴- ۴. تغییرات غلظت مایسل در فاز پیوسته با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۸۷
شکل ۴- ۵. تغییرات هسته زایی مایسلی با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۸۷
شکل ۴- ۶. تغییرات هستهزایی کلی با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۸۸
شکل ۴- ۷. تغییرات تعداد ذرات پلیمری دارای رادیکال پلیمریک به ازای واحد حجم فاز محلول () با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۸۹
شکل ۴- ۸. تغییرات تعداد ذرات پلیمری بدون رادیکال به ازای واحد حجم فاز محلول () با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۸۹
شکل ۴- ۹. تغییرات تعداد ذرات پلیمری دارای رادیکال مونومریک به ازای واحد حجم فاز محلول () با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۰
شکل ۴- ۱۰. تغییرات تعداد متوسط رادیکالها به ازای ذرات () با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۰
شکل ۴- ۱۱. تغییرات تعداد کل ذرات به ازای واحد حجم فاز پیوسته با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۱
شکل ۴- ۱۲. تغییرات سطح کل ذرات پلیمری با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۱
شکل ۴- ۱۳. تغییرات حجم کل ذ
ر
ات پلیمری به ازای حجم فاز پیوسته با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۲
شکل ۴- ۱۴. تغییرات ضریب نفوذ مونومر داخل ذرات پلیمری با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۳
شکل ۴- ۱۵. تغییرات ضریب سرعت انتشار نفوذی داخل ذرات پلیمری با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۳
شکل ۴- ۱۶. تغییرات غلظت مونومر داخل ذرات پلیمری با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۴
شکل ۴- ۱۷. تغییرات کسر حجمی پلیمر داخل ذرات پلیمری با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۵
شکل ۴- ۱۸. تغییرات غلظت مونومر داخل فاز پیوسته با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۵
شکل ۴- ۱۹. تغییرات حجم قطرات مونومری به ازای حجم فاز پیوسته با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۶
شکل ۴- ۲۰. تغییرات غلظت مونومربا زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۷
شکل ۴- ۲۱. تغییرات درجه تبدیل با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر،. ۹۷
شکل ۴- ۲۲. تغییرات درجه تبدیل با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر،. ۹۸
شکل ۴- ۲۳. تغییرات درجه تبدیل با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر،. ۹۸
شکل ۴- ۲۴. تغییرات درجه تبدیل با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۹
شکل ۴- ۲۵. تغییرات سرعت پلیمریزاسیون با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۹۹
شکل ۴- ۲۶. تغییرات توزیع اندازه ذرات با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر . ۱۰۰
شکل ۴- ۲۷. تغییرات توزیع اندازه ذرات با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر . ۱۰۱
شکل ۴- ۲۸. تغییرات توزیع اندازه ذرات با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر . ۱۰۱
شکل ۴- ۲۹. تغییرات توزیع اندازه ذرات با زمان در پلیمریزاسیون با سدیم دو دسیل سولفات برای بررسی اثر غلظت امولسیفایر. ۱۰۲
شکل ۵- ۱. پیشبینی مدل و دادههای تجربی هدایت برای تیتراسیون آب مقطر با SDS در دمای الف)۲۵?C ب) ۶۰?C ۱۰۸
شکل ۵- ۲. جذب سورفکتانت روی ذرّات پلیمر و تجمع سورفکتانت برای تشکیل مایسل ۱۰۹
شکل ۵- ۳. تغییرات هدایت اولیه الکترولیت با غلظت نمک در الف) ۲۵?C ب) ۶۰°C ۱۱۳
شکل ۵- ۴. یکی از بهترین شکلها با حداقل خطای برآورد شده با کلی? روشها برای الکترولیتهای KPS و Na2CO3 در دو دمای الف) ۲۵?C ب) ۶۰?C ۱۲۹
شکل ۵- ۵. یکی از بهترین شکلها با حداقل خطای برآورد شده برای محلولهای SDS با غلظتهای مختلفی از الکترولیتهای KPS و Na2CO3 با استفاده از مقدارهای دقیق هدایت اولیه نشان داده شده توسط سیستم هدایتسنج در الف) ۲۵?C ب) ۶۰?C ۱۳۴
شکل ۵- ۶. یکی از بهترین شکلها با حداقل خطای برآورد شده در هر روش برای محلولهای SDS با غلظتهای مختلفی از تلفیق الکترولیتهای KPS و Na2CO3 ۱۴۲
شکل ۵- ۷. یکی از بهترین شکلها با حداقل خطای برآورد شده با هدایت دقیق اولیه برای محلولهای SDS با غلظتهای مختلفی از الکترولیتهای KPS و Na2CO3 ۱۴۵
شکل ۵- ۸. پیشبینی هدایت الکتریکی واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی نانو ذرّات پلیبوتادین به صورت Online ۱۴۶

علامت

نشانه

:
مساحت سطح کلی ذرات متورم

:
پارامتر برهم کنش بین پلیمر وحلّال

:
سطح احاطه شده با یک مولکول ماده فعّال سطحی
cmc
:
غلظت بحرانی مایسل

:
ضریب نفوذ مونومر درفاز آبی
eil(r)
:
ثابت سرعت داخل الیگومرهای فاز آبی نوعi وطول زنجیرl به ذرّات
eli,micelle
:
ثابت سرعت داخل الیگومرهای فاز آبی نوعi وطول زنجیرl به مایسلها
f(r,t)
:
تابع دانسیته ذرات
FR(D)
:
نیروی دافعه بین ذرّات به فاصله D
Iw
:
اکسید کننده در فاز آبی
jcr
:
طول زنجیر بحرانی
z

طولی که در آن الیگومر فعال سطحی میشود.
KB
:
ثابت بولتزمن
Kd
:
ثابت سرعت واکنش تجزی? آغازگر
Kdw
:
ضریب تقسیم منومر بین فازآبی و قطرات مونومر
kdMj(r)
:
ثابت سرعت دفع رادیکالهای منومریک از ذرّات
Kpw
:
ضریب تقسیم مونومر بین فازآبی و ذرّات
kpw,n
:
ثابت سرعت واکنش انتشاربا طولn در فاز آبی
kr
:
ثابت سرعت واکنش آغازین
Ks
:
ضریب تقسیم ماده فعال سطحی بین فازآبی و ذرات
Ksd
:
ضریب تقسیم ماده فعال سطحی بین فازآبی و قطرات منومر
kt
:
ثابت سرعت واکنش اختتام در ذرات
ktw
:
ثابت سرعت واکنش اختتام پلیمر در فاز آبی
ktr
:
ثابت سرعت واکنش انتقال زنجیر پلیمر در ذرات
ktrw
:
ثابت سرعت واکنش انتقال زنجیر پلیمرنوع در فاز آبی
l
:
طول موثر یک جزء از زنجیر ماده فعال سطحی
L
:
طول بسط داده شده از ماده فعال سطحی جذب شده در فاز آبی
[Mi]p
:
غلظت مونومر i در ذرات
[Mi]psat
:
غلظت اشباع مونومر i در ذرّات
[Mi]w
:
غلظت مونومر i در فاز آبی
[Mi]wsat
:
غلظت اشباع مونومر i در فاز آبی
M
:
مولهای مونومر در راکتور
Mw
:
وزن ملکولی مونومر
NA
:
عدد آووگادو

:
تعداد متوسط رادیکالهای فعال در ذرّات به شعاع r در زمان t
nave(t)
:
تعداد متوسط رادیکالهای فعال در تمامی ذرات در زمان t
P0w
:
رادیکالهای منومری در فاز آبی
Plw
:
الیگومر با طول زنجیر l در فاز آبی
r
:
شعاع ذره
rmicelle
:
شعاع مایسل
rnuc
:
شعاع هسته زایی
rs
:
شعاع ذرات متورم
Rw
:
رادیکال آغازگر
ST
:
تعداد کل مولهای ماده فعال سطحی در راکتور
Sw
:
غلظت ماده فعال سطحی آزاد
T
:
دمای راکتور
Vaq
:
حجم فاز آبی
Vd
:
حجم قطرات
Vp
:
حجم ذرات پلیمری غیر متورم
Vps
:
حجم ذرات متورم

:
دبی مولی خوراک ماده i

:
ویسکوزیته لاتکس

:
ویسکوزیته آب

:
دانسیته پلیمر

:
دانسیته مونومر i
?i

هدایت معادل هر یک از گونههای یونی
zi

ظرفیت گونهها
ci

غلظت مولی آبی
?calc

هدایت محلولهای SDS با الکترولیت(هدایت کل سیستم پس از تیتراسیون)

هدایت اولیه محلولها با الکترولیت

فصل اول

مروری بر فرایندهای پلیمریزاسیون

۱-۱- مقدمه
پلیمر به مولکولهای بسیار بزرگی اطلاق میشودکه از واحدهایی متعدد و دارای اتصالات داخلی ساخته شده باشند. به عبارت دیگر، میتوان اینگونه اظهار نمود که پلیمرمولکول بزرگی است که از تعداد زیادی مولکولهای کوچکترساخته شده است. مولکولهای کوچکی که بهعنوان قطعات سازند? این مولکولهای بزرگ بکار میروند، مونومر نامیده میشوند]۱[.
در این فصل، پس از تعریف واژ? پلیمر و انواع پلیمریزاسیون، در این فصل، به گذر مختصری بر پلیمریزاسیون امولسیونی پرداخته و مکانیسم کلی آن را بررسی میکنیم، مراحل کلی آن را شرح و بسط داده و به صورت شماتیک به تفسیر آن میپردازیم. پس از آن گریز مختصری بر مونومر بوتادین داشته و خواص کلی این مونومر را توضیح میدهیم. در نهایت، مروری خواهیم