در فرایندهای سازمان و فرایندهای سازمانی

دانلود پایان نامه

ـ پاسخگویی ارتقاء می یابد.
ـ مشارکت افراد در فرایندهای سازمانی بیشتر می شود.
ـ به درک نقاط قوت و ضعف هر فرد کمک می شود.
ـ افراد، عملکرد و مشاغل خود را بهتر می توانند، مدیریت کنند.
در سطح گروهی:
ـ ارتیاط را بین اعضای تیم افزایش می دهد.
ـ با مشارکت اعضای تیم در فرایند توسعه ای، از کار تیمی حمایت می کند.
در سطح سازمان:
ـ شرایط ارتقاء از درون سازمان فراهم می شود.
ـ خدمات دهی با توجه به نظرات زیردستان بهبود می یابد.
ـ جهت دهی به برنامه های آموزشی داده می شود.
ـ مدیریت، توسعه می یابد.
ـ تغییر فرهنگی افزایش و ارتقاء می یابد(آرمسترانگ، 2006 :70).
2ـ5ـ14 اهمیت سیستم ارزشیابی 360 درجه
هیتکین و شریشیم، مدیران را به سه گروه طبقه بندی کردند و معتقدند ناراضی ترین کارکنان در زیر مجموعه مدیریتی قرار دارند که به انها بازخورد نمی دهند(هیتکین و شریشم، 2004 :52).
گال ویس در مقاله ای تحت عنوان«چگونه به کارکنان بازخور دهیم و از آنان بازخور بگیریم» به اهمیت بازخور می پردازد و به مدیران هشدار می دهد، تصور نکنید که کارکنان متوجه عملکرد ضعیف خود هستند. بلکه با بازخور مستمر و مداوم، کارکنان خود ذا از نحوه ی عملکردشان مطلع سازند. برای این منظور، آنان باید با فنون بازخور دادن آشنا شوند(ویس،2004 :81).
2ـ5ـ15 مزایای ارزشیابی 360 درجه
اساس ارزشیابی عملکرد به صورت بازخور 360 درجه، دستیابی به بازخوردی چندجانبه، نه تنها از سوی مقام بالا دست، بلکه از سوی همتایان، مشتریان، نیروهای تحت سرپرستی و حتی خود فرد ارزشیابی شونده است(قرائی پور، 1382 :33).
یکی از مهم ترین مزایای ارزشیابی 360 درجه، ارائه ی گزارش های بازخور به مشارکت کنندگان است. به عبارت دیگر، خود بهبودی یکی از مهم ترین هدف هایی است که ارزشیابی شوندگان، پس از اخذ گزارش های بازخور دنبال می کنند. فرهنگ مچ گیری که در اغلب ارزشیابی ها حاکم است و با مقاومت جدی از سوی ارزشیابی شوندگان مواجه می شود، در ارزشیابی 360 درجه به شدت کم رنگ شده و نتایج ارزشیابی به صورت بازخورد جامع با رعایت دو اصل محرمانه بودن اطلاعات در هر مرحله از کار و حفظ حریم خصوصی و شخصی افراد، در جهت بهبود و اصلاح ارزشیابی شوندگان به آنان و یا مسئولان اجرای برنامه های پرورش در سازمان ارائه می شود(قرایی پور، 1382 :33).
ارزشیابی 360 درجه مزیت های فراوانی برای کارکنان و برای کل سازمان دارد. این عقبده که بازخور منابع چندگانه ارتباط دو طرفه را در سازمان، افزایش می دهد، به شدت مورد قبول است(کارتی، 2001 :26).
در کل، بر طبق نظر هافمن، روش ارزیابی 360 درجه، حداقل دارای مزیت های زیر است:
1. مهارت های و شایستگی های سازمان را تعریف می کند.
2. تمرکز و خدمات دهی به مشتریان را افزایش می دهد.
3. از ابتکارات گروهی پشتیبانی می کند.
4. نیروی کاری با مشارکت بالا را پدید می آورد.
5. سلسله مراتب سازمانی را کاهش داده و جریان امور را روان تر می کند.