دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی: رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش: روانشناسی تربیتی

عنوان : رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

دانشگاه شهید چمران اهواز

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش روانشناسی تربیتی

عنوان:

رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

استاد راهنما:

دکتر سیروس عالی پور بیرگانی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فهرست‌ جدول‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………….V
فهرست ‌نمودارها……………………………………………………………………………………………………………………………….VII
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7
هدف کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….10
اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..10
فرضیه­­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………10
تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
تعریف پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………..15
انواع پرخاشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………17
پرخاشگری پیدا و پنهان……………………………………………………………………………………………………………………….18
پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی…………………………………………………………………………………………………………18
پرخاشگری ابزاری و خصمانه ……………………………………………………………………………………………………………..19
پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه…………………………………………………………………………………………………………..19
پرخاشگری دفاعی و مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………20
دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری……………………………………………………………………………………………..20
دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………………………………………….20
دیدگاه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………21
دیدگاه عقلانی-هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………23
دیدگاه جامعه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………22
دیدگاه ذاتی و غریزی……………………………………………………………………………………………………………………..23
دیدگاه موقعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………23
دیدگاه انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………….25
راههای کنترل پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….28
مؤلفه های مزاج…………………………………………………………………………………………………………………………….33
سطح فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………………34
قابلیت پیش بینی……………………………………………………………………………………………………………………………34
نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید………………………………………………………………………………………35
سازش پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36
شدت بیان خلق…………………………………………………………………………………………………………………………….37
ثبات فراخنای توجه ………………………………………………………………………………………………………………………38
حواسپرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….39
آستانه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………….40
پدر و مادر شدن……… ……………………………………………………………………………………………………………………41
تعامل مادر-فرزند……………………………………………………………………………………………………………………………42
تعامل پدر-فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………….45
طرد-پذیرش والدین………………………………………………………………………………………………………………………..48
رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند……………………………………………………………………………………………52
نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………………52
نظریه زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..53
نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….53
نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..54
نظریه­ی انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….55
نظریه تعامل گرایی نمادین……………………………………………………………………………………………………………….56
نظریه منظومه ای…………………………………………………………………………………………………………………………….57
نظریه طرد-پذیر.ش والدین………………………………………………………………………………………………………………58
نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….59
کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..62
دلبستگی در دوران کودکی………………………………………………………………………………………………………………63
شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………..65
بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………69
بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………..86
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………….89
ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………91
طرد- پذیرش والدین……………………………………………………………………………………………………………………..93
مزاج کودکی میانه………………………………………………………………………………………………………………………..101
پرخاشگری باس و وارن……………………………………………………………………………………………………………….104
روش­ اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..107
روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….108
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………110
یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..110
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 115
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………….128
محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..133
پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..134
پیشنهادهای نظری……………………………………………………………………………………………………………………..134
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….135
منابع
فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..137
انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..141
فهرست جداول
جدول1-3. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده……………………………………………………90
جدول 2 – 3 چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد و پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد و پذیرش والدین…………………………………………………………………………………………………………………………………….92
جدول 3-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول 4-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………94
جدول5-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……………98
جدول 6-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان
(فرم مادر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول 7-3.ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه…………………………………………….103
جدول8-3 ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه……………………………………………..104
جدول -3. ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری باس و وارن در پژوهش حاضر……….106
جدول10-3ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری با نمره کل مقیاس…………………………107
جدول -4. شاخصهای توصیفی نمره کل طرد- پذیرش پدر و نمره کل طرد- پذیرش مادر……………………….110
.جدول2-4. شاخصهای توصیفی نمره کل رفتار پرخاشگرانه و ابعاد آن…………………………………………………..111
جدول3-4. شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن……………………………………….112
جدول -4. همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری……..113
جدول5-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری…………………………………………113
جدول6-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری………………………………………………..114
.جدول 7-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های رفتار پرخاشگرانه…………………………………………………..116
جدول8-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد – پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری کلامی…………………………………………118
جدول 9-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری جسمی………………………………………………..119
جدول 10-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خشم…………………………………………………………………..121
جدول 11-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خصومت……………………………………………………122
جدول 12- 4.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری غیرمستقیم…………………………………124
جدول 13-4. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا………………………………………………..125
جدول 14-4.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین…………………………………………….126
فهرست نمودارها
نمودار 1-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)………..96
نمودار 2-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……100
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا 196 نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین است
مقدمه
پرخاشگری یکی از شایع ترین اختلال های رفتاری دانش آموزان در مدارس می باشد که به صورت پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای قابل مشاهده است. آنچه باعث توجه محققان تربیتی به این اختلال رفتاری در مدارس شده است، آثار نا مطلوب آن بر حالات درونی فرد و پیرو آن رفتار بین فردی افراد است و همچنین باعث ایجاد تصویر منفی در بین همسالان و آموزگاران، طرد از سوی والدین و همسالان، افت تحصیلی،ترک تحصیل،مصرف مواد، بیماری و مشکلات دیگر می شود (شهیم، 2007).
تحقیقات صورت گرفته در زمینه اختلال های رفتاری، این نتیجه را در برداشته که در بروز این اختلال های رفتاری عواملی مثل خانواده، به ویژه الگوی رفتاری والدین و عوامل ارثی و زیستی مثل شخصیت، سن،جنس و خلق و خوی کودک موثر است.خلق و خوی کودک چه به تنهایی و چه با توجه به محیط،عامل مهمی است که به صورت روانی و رفتاری در کودک نمود پیدا می کند و در تحول اجتماعی، شخصیت و سازگاری روانی کوکان نقش ایفا می کند.
مطالعات نشان داده است که رابطه والدین با فرزندان یک عامل حیاتی برای سازگاری روان شناختی فرزندان است و رفتار پرخاشگرانه فرزندان بیشتر حاصل خانواده های مشکل دار، دارای ساختار ناسالم و ارتباط نامطلوب والدین با فرزندان است که در این خانواده ها معمولا یک محرک استرس زا مانند عدم سازگاری زناشویی، عدم پذیرش فرزندان توسط والدین (فقدان صمیمیت، محبت، عشق، مراقبت، آسایش، حمایت و دیگر تظاهرات مثبت)، طرد والدین (فقدان احساسات مثبت و حضور گسترده ای از رفتارهای آسیب زای جسمانی و روان شناختی)، رفتارهای متفاوت والدین، کنترل روانی فرزندان توسط والدین و خلق و خوی دشوار آنها وجود دارد (شایگتو[1]، منگلزدورف[2] و بران[3]، 2014؛ اکسینر[4] و بایدر[5]،2014؛ روهنر[6]و خالقی[7]، 2012؛ جولی[8] و آندر[9]، 2011). پس بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین و فرزندان و خلق و خوی خود کودک در شکل گیری اختلاهای رفتاری نظیر پرخاشگری نقش و اهمیت به سزایی دارد. بنابرین، برقراری محیطی گرم و صمیمی در خانواده و رابطه محبت آمیز بین والدین و فرزندان باعث کاهش پرخاشگری فرزندان و رفتارهای برون ریزی شده آنها خواهد شد و توجه به خلق و خوی کودک و شناخت بهتر آن به سلامت و رشد بهینه کودکان کمک شایانی خواهد کرد.
تعداد صفحه : 174
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Author: