دانلود پایان نامه وابستگی اجتماعی زندگی کاری و قانون گرایی در سازمان کار

دانلود پایان نامه

واحد منابع انسانی از طریق راهنمایی، آموزش و بالندگی، برنامه ریزی شغلی و فعالیتهای مشاوره ای با کارکنان و سرپرستان تماس مستقیم برقرار می کند. همزمان، این فعالیت ها به سرپرستان در ایجاد انگیزش در کارکنان کمک می کند.
سیاست ها و عملیات واحد، به طور غیر مستقیم در انگیزش و رضایت کارکنان اثر گذاراست. به عنوان نمونه، تقویت جدی برنامه های ایمنی و بهداشت، می تواند به کارکنان و سرپرستان، احساس ایمنی بیشتری در مقابل حوادث بدهد. به طور مشابه، سیاست های جبران خدمت، از طریق برنامه های تشویقی می تواند موجب انگیزش و رضایت کارکنان شود اگر مواردی، چون افزایش ناکافی حقوقی و یا عدم افزایش کلی آن اجرا شود، همان برنامه ها، ممکن است منجر به کاهش انگیزش و رضایت آنان شود (شهرآشوب، 1385: 23).


41-2. معیارهای آر – ای والتون :
والتون به عنوان یکی از محققان برجسته، پس از تحقیقات بسیار شاخصهایی را مطرح کرده است، که با بررسی آنها، امکان دستیابی به کیفیت زندگی کاری در هر سازمان فراهم می شود. این شاخصها به ترتیب عبارتند از:
1-41-2. پرداخت منصفانه و کافی
پرداخت حقوق به نحوی که فرد بتواند در یک سطح معقول و متناسب با مهارت خود زندگی نماید و یا پرداخت مساوی برای کار مساوی بدون تبعیض تناسب پرداخت با سازمانهای دیگر.
2-41-2. قانون گرایی در سازمان کار
اگر در سازمان، ضوابط قانونی حاکم باشد، رفتار افراد بر طبق سلایق فردی کاهش می یابد دیگر کسی نمی تواند بنا به نظر شخصی تصمیم گیری نماید و کارها نهادینه می شود. افراد نیز بدون واهمه از انتقام های بعدی حرف های خود را می زنند و سلطه قانونی به جای سلطه انسانی، نافذ خواهد بود.
3-41-2 فرصت رشد مداوم
شامل ارجاع وظایف، همراه با آموزش و همچنین نوسازی دانش افراد و آشنا نمودن آنها با روش ها و فنون جدید و در نهایت ایجاد فرصت کافی برای پیشرفت آنها در سلسله مراتب اداری است. اصول توانایی منحصر به فرد بودن هر موقعیت، تغییرات شغلی و قوانین و مقررات دولت در فرایند آموزش دخالت دارند.
4-41-2. وابستگی اجتماعی
در سازمان ها نباید تعصب و دید تک بعدی حاکم باشد. باید از کارهای گروهی حمایت شود و به مشارکت کارکنان رابطه غیر رسمی کارکنان اهمیت داده شود. ایجاد تحرک و برقراری روابط آزاد، شخصی عواملی مهم در پیشرفت سازمان محسوب می شوند.
وابستگی اجتماعی زندگی کاری در واقع به نحوه ادراک کارکنان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمانی اشاره دارد.
5-41-2. تأمین امنیت
وجود امنیت شغلی و ایجاد وابستگی مستقیم تر کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارگر در محل کار و وقت او برای خانواده اش می تواند به میزان زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید.
6-41-2. توسعه قابلیت فردی
سازمان، باید زمینه های لازم برای کارکنان را فراهم آورد تا توانمندیهای فرد شکوفا شود و استعدادهایش رشد کند و به فعل برسد.توسعه قابلیت های انسانی به فراهم آ‌وردن فرصت هایی همچون استفاده از استقلال و خود کنترلی در کار بهره مند شدن از مهارتهای گوناگون و دسترسی به اطلاعات متناسب با کار، اطلاق می شود.
7-41-2. ایمنی و بهداشت کاری
هدف ایمنی و بهداشت کاری شامل برقراری ساعات کار معقول و شرایط فیزیکی کاری دارای حداقل خطر متناسب با شرایط روحی کارکنان و وجود آرامش حین کار می باشد.
8-41-2. یکپارچگی و انسجام اجتماعی
کارکنان، باید نسبت به محیطی که کار می کنند احساس تعلق نمایند و این نیازمند به ایجاد فضا و جو مناسب کاری است. اگر کارکنان احساس کنند که خودشان و کارشان مورد نیاز سازمان نیست، نمی‌توانند از توان بالقوه خود برای تحقق اهداف سازمان استفاده کنند. انسجام اجتماعی به این موارد تأکید دارد که آیا در سازمان فرصت برقراری ارتباط با دیگران وجود دارد؟ آیا پیشرفت بر اساس شایستگی است؟
یکپارچگی و انسجام اجتماعی، به ایجاد فضای کاری به نحوی که کارکنان احساس تعلق نمایند، اشاره دارد (والتون، 1988: 15).