پایان نامه مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

دانلود متن کامل پایان نامه : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

دانشگاه آزاد اسلامی

  

عنوان: 

مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد

با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

  

بهار 92

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
چکیده.. 1
مقدمه.. 2
فصل اول3……………………………………………………………………………………………………………………………………………
كلیات4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1-1 بیان مساله.. 5
1-2 سوال تحقیق:.. 8
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
1-4 اهداف تحقیق.. 10
1-4-1 هدف كلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر میباشد.. 10
1-4-2 اهداف اختصاصی:درراستای دستیابی به هدف كلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد:   10
1-4-2-1 مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد. 10
1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد. 10
1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامه ریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. 10
1-5 فرضیه تحقیق.. 10
1-5-1  برنامه ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است.. 10
1-5-2 برنامه ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد.. 10
1-5-3  برنامه ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است.   10
1-6 روش تحقیق.. 10
1-7 جامعه آماری.. 11
1-8 حجم نمونه.. 11
1-9 شیوه نمونه گیری.. 11
1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. 11
1-11 روش تحلیل.. 12
1-12  پیشینه تحقیق.. 12
1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. 14
فصل دوم15…………………………………………………………………………………………………………………………………………
مبانی نظری تحقیق16……………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1 گردشگری.. 16
2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17
2-1-2 گونه های گردشگری. 20
2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20
2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21
2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21
2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21
2-1-2-5 گردشگری انبوه. 22
2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22
2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23
2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر.. 27
2-3  صنایع دستی.. 28
2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 28
2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30
2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30
2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33
2-3-2-3 زری بافی : 34
2-3-2-4 پرده بافی : 35
2-3-2-5 رولحاف بافی : 35
2-3-2-6 شمدبافی : 35
2-3-2-7 چادر شب بافی : 35
2-3-2-8 بافت دستمال : 35
2-3-2-9 قناویز : 36
2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36
2-3-2-11 ترمه بافی : 36
2-3-2-12 انواع ترمه : 37
2-3-2-13 دندانی بافی : 37
2-3-2-14 دارایی بافی : 38
2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39
2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40
2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41
2-4  معماری.. 44
2-4-1 معماری ایرانی. 46
2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46
2-4-2-1  درونگرایی. 46
2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47
2-4-2-3  مردم واری( محوری):. 48
2-4-2-4  خودبسندگی: 49
2-4-2-5  نیارش: 50
2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50
2-4-3-1 پیش از اسلام. 50
2-4-3-2 پس از اسلام. 51
2-5  توسعه پایدار.. 52
2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52
2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54
فصل سوم56…………………………………………………………………………………………………………………………………………
معرفی منطقه مورد مطالعه57……………………………………………………………………………………………………………………..
3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57
3-2 موقعیت شهری.. 58
3-3 جمعیت.. 58
3-4 پیشینه نام یزد.. 59
3-5 پیشینه تاریخی.. 61
3-6 تاریخ و قدمت.. 61
3-7 تاریخ و فرهنگ.. 62
3-8 نژاد.. 62
3-9 زبان.. 63
3-10 مذهب.. 63
3-11 آب و هوا.. 63
3-12 صنایع دستی.. 64
3-12-1 قالى بافى. 64
3-12-2 زیلو بافى. 64
3-12-3 دست بافى (شعر بافى). 65
3-12-4 ـ ترمه. 65
3-12-5 ـ زرى. 66
3-12-6 ـ مخمل. 66
3-12-7 ـ شمد. 66
3-12-8 ـ چادر شب. 66
3-12-9 ـ دستمال. 66
3-12-10 ـ دارایى (ایكات). 66
3-12-11 ـ روتختى. 67
3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى). 67
3-12-13 ـ جیم. 67
3-12-14 ـ سجاده. 67
3-12-15 ـ پتو. 67
3-12-16 ـ بقچه، لنگ. 67
3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 67
3-12-18 ـ شال بافى. 68
3-12-19 ـ سفره. 68
3-12-20 ـ روفرشى. 68
3-12-21 سفال و سرامیك. 68
3-12-22 گیوه بافى. 69
3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى). 69
3-12-24 حصیر بافى. 69
3-12-25 كاشى‏سازى. 70
3-12-26 سریشم سازى. 70
3-12-27 شیرینى پزى. 70
3-13 معماری یزد.. 70
3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72
3-13-2  خانه اربابی: 73
3-13-3 خانه امامزاده ای: 74
3-13-4 خانه قلم سیاه: 74
3-13-5 آب انبارها: 74
3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75
3-13-7 بادگیرها: 75
3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77
3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد :.. 79
3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد :.. 80
3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی :.. 80
فصل چهارم82………………………………………………………………………………………………………………………………………
یافته­ های تحقیق82……………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1 تحلیل توصیفی.. 82
4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82
4-1-1-1 سن. 82
4-1-1-2 جنسیت. 83
4-1-1-3 تحصیلات. 83
4-1-1-4 قومیت. 84
4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84
4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85
4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده. 85
4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86
4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86
4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87
4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87
4-1-1-12 طریقه کسب شناخت. 88
4-1-1-13 میزان رضایت. 88
4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89
4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90
4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90
4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90
4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91
4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91
4-1-2 صنایع دستی. 92
4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92
4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93
4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93
4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94
4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95
4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96
4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97
4-1-3 معماری سنتی. 98
4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98
4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98
4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99
4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100
فصل چهارم102……………………………………………………………………………………………………………………………………
بحث و پیشنهاد103……………………………………………………………………………………………………………………………….
4-1 مقدمه.. 103
4-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها.. 104
4-2-1 آزمون فرض اول. 105
4-2-2 آزمون فرض دوم. 106
4-2-3 آزمون فرض سوم. 107
4-3 پیشنهادات.. 108
منابع و ماخذ :.. 109
الف) منابع فارسی.. 109
ب) منابع لاتین.. 113
ضمیمه.. 116
 
فهرست جداول
جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد.. 78
جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78
جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار.. 79
جدول 4-1- داده های تجربی توریستها بر حسب سن.. 82
جدول 4-2- داده های تجربی  توریستها بر حسب جنسیت.. 83
جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83
جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت.. 84
جدول 4-5- داده های تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84
جدول 4-6- داده های تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال.. 85
جدول 4-7- داده های تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو.. 85
جدول 4-8 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون.. 86
جدول 4-9داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه.. 86
جدول 4-10 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد.. 87
جدول 4-11داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد   87
جدول 4-12داده های تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد.. 88
جدول 4-13داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها.. 88
جدول 4-14داده های تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد.. 89
جدول 4-15داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد   90
جدول 4-16داده های تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد.. 90
جدول 4-18داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری.. 91
جدول 4-19داده های تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه.. 92
جدول 4-20- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد   93
جدول 4-21- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی.. 93
جدول 4-22- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94
جدول 4-23- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان.. 95
جدول 4-24- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد.. 96
جدول 4-25- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر.. 97
جدول 4-26- داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد   98
جدول 4-27- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد.. 98
جدول 4-28- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99
جدول 4-29- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد.. 100
جدول 4-30- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان.. 101
جدول 5-1 بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. 105
جدول 5-2 بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری.. 106
جدول 5-3 بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 107
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق.. 16
نمودار 4-1 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها.. 89
نمودار 4-2 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94
نمودار  4-3 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان.. 95
نمودار 4-4 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد.. 96
نمودار 4-5 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر.. 97
نمودار 4-6 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99
نمودار  4-7 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد.. 100
نمودار 4-8 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان.. 101
 
چکیده
دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر توجه به مولفه­های توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار است. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضه­های توسعه پایدار، صنعت گردشگری است.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه ­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مشاهدات میدانی استفاده شده است در این تحقیق از روش­ تحلیل کمی استفاده شده است.یافته­ های تحقیق هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با توجه به تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد نقش و جایگاه عمده­یی درتوسعه گردشگری یزد دارد. بنابراین می­توان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاست­های کلان توسعه گردشگری و کم­توجهی به پتانسیل شهر یزد بر می­گردد به گونه­یی که حتی خود توریست­های یزد میزان اطلاع­رسانی و آگاهی­بخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کرده ­اند.
 
کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.
 
فصل اول
كلیات


مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیان‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری است که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز است.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزه های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می ­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه ­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).
صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی می­توان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از 75 سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال1314 زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.
در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیت­ساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیكی كه گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم كرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه ­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، می ­تواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این كه نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگری قرار گیرد.در این تحقیق ما در صدد پاسخگویی به این سوالات می باشیم. آیا برنامه ­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟آیابرنامه ­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟آیا برنامه ­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟
2- بیان مساله
یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه[1]،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه ­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همه­جانبه است. در این نگاه، توسعه مفهومی‌است پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­ شود. بنابراین کشوری می ­تواند در برنامه ­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.
اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه ­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌است (Roa, 2000).
3- اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است كه برای برخی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده است.
توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت كشورها در این عرصه هم اینك به یک “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یكی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.
گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و یافتن راه های جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.
اینكه از صنعت گردشگری به بعنوان كلید توسعه برخی كشورها یاد می‌شود، ناشی از درآمد كلان این صنعت است و در برخی كشورهاهم اینك گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یک صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، كشتیرانی ،حمل ونقل ، مراكز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی كشور را متنوع می‌كند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شكوفایی بخش گردشگری است.
کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و معتقدند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشكه نفت است. به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص برخی كشورهای كوچك جهان و محسوس بودن درآمد برخی كشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد كه در كشور ایران به عنوان یک غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ كهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود.
در حالی که از سوی دولت، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه اعلام شده است، هر سال صدها هزار نفر ایرانی به کشورهای گوناگون اروپائی، عربی و آسیای جنوب شرقی سفر می‌کنند و صدها هزار دلار ارز به جیب این کشورها می‌ریزند و این در برابر میزان ورود گردشگر به ایران سنجش کاه است و کوه.
یکی از مهمترین پتانسیل­ها و زمینه ­های قابل توجه در امر گردشگری کشورمان که از دیرباز محور توجه جهانیان بوده؛ صنایع دستی و معماری سنتی مناطق مختلف کشورمان است. اهمیت این بخش از صنعت بومی‌تا آن حد است که از آن بعنوان هنر ماندکار تاریخی یاد می­ کنند و جایگاه جهانی ایران در این زمینه چشم­گیر است. صنایع دستی ایران، امروزه، علیرغم فراز و نشیب های فراوان و حتی با توجه به بی مهری هائی كه در برخی از دوران ها پشت سرگذاشته، توانسته است در زمره باارزش ترین هنرهای كاربردی جامعه مطرح گردد و نه تنها از جنبه های فرهنگی بلكه از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز احترام و توجه و عنایت جهانیان را به خود جلب كند. بطوری كه بسیاری از صاحب نظران، ایران را یكی از سه قطب مهم صنایع دستی آسیا و جهان می‌دانند و از نظر تنوع شاید در صدر تمامی‌كشورها قرار داشته باشد.
شهر یزد، بعنوان یکی از پایگاه­های اصلی معماری سنتی و صنایع دستی از سابقه تاریخی بالایی برخوردار است. نوع معماری خشتی این شهر که آن را در زمره شهرهای خشتی زیبای جهان قرار داده و تنوع صنایع دستی منحصر به فرد مردمان این شهر، می ­تواند این حوزه شهری را یکی از قطب­های مهم و ارزشمند گردشگری دنیا سازد. این اهمیت و ضرورت می­طلبد که در زمینه گردشگری و توسعه صنعت گردشگری، بالاخص در حوزه شهری یزد، که از پتانسیل بومی‌بالایی برخوردار است، مدیریت و برنامه ­ریزی صحیح و تحول­بخشی صورت گیرد.
1.development
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 118
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

         serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=155093]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com