دانلود پایان نامه درمورد مدیریت زنجیره تامین و در زنجیره تامین

به طور سنتی برای مدیریت هر سازمان پنج وظیفه ی عمده برشمرده می شود. این وظایف به شرح زیر هستند:
Widget not in any sidebars

برنامه ریزی:تعیین اهداف و چگونگی رسیدن از وضع موجود به اهداف تعیین شده
سازماندهی: تقسیم و تخصیص منابع و مسئولیت ها، مشخص کردن جا و کار هر فرد در سازمان
تامین و تجهیز منابع انسانی: انتخاب افراد مناسب در زمان مناسب و برای جای مناسب
رهبری: تاثیر و نفوذ بر روی افراد و گروه ها
کنترل: بررسی مطابقت عملکرد سازمان با برنامه ریزی انجام شده و اقدام جهت انطباق آنها با یکدیگر
اما از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین این وظایف گسترده تر شده و موارد دیگری را نیز شامل می گردد. هنلدفیلد[20] اصلی ترین وظایف مدیریت زنجیره تامین را به صورت زیر برمی شمارد:
طراحی زنجیره تامین بر اساس سود بلندمدت
پیاده سازی روابط و همکاری ها در زنجیره تامین
شکل دهی به شرکت ها در سطح زنجیره تامین
مدیریت اطلاعات زنجیره تامین
کاهش هزینه های زنجیره تامین تا حد ممکن
2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین
در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و بوسیله جریان های مواد، اطلاعات و جریان های مالی به یکدیگر مربوط می شوند. سازمان ها می توانند بنگاه هایی باشند که اجزای محصول نهایی و یا خدمت را تولید می کنند، حتی خود مصرف کننده ی نهایی را نیز می توان یکی از این سازمان ها درنظر گرفت.
شبکه ای که زنجیره تامین را تشکیل می دهد معمولا یک زنجیره تامین ساده نیست، زنجیره تامین معمولاً با جریان های همگرا و واگرایی از مواد، اطلاعات و پول در یک ساختار شبکه ای پیچیده سروکار دارد. این شبکه برخاسته از نیازها و سفارش های مصرف کننده است که باید به طور همزمان برآورده شوند. البته به منظور کاستن از پیچیدگی، ممکن است هنگام بررسی، تنها روی قسمتی از کل زنجیره متمرکز شد.
لازم به ذکر است که در بعضی موارد خاص عنوان زنجیره تامین به شرکت های بزرگی اطلاق می شود که از کارخانه ها و مراکز متعددی تشکیل شده اند و اغلب در کشورهای گوناگون قرار دارند. هماهنگ سازی جریان مواد، اطلاعات و پول به صورت موثر و مناسب، برای چنین شرکت های چند ملیتی، کاری بس خطیر و دشوار است که باید با دیدگاه مدیریت زنجیره تامین آن پرداخته شود. البته انجام وظایف تصمیم گیری در مورد چنین زنجیره هایی ساده تر است، چرا که همه ی این مراکز جزیی از یک سازمان فراگیر با یک مدیریت سطح بالای منفرد هستند.
از بعد فیزیکی یک زنجیره تامین شامل مراحل تدارک، تولید و توزیع است. هریک از مراحل نیز به نوبه خود شامل دسته ایی از تسهیلات و فرایندهای فیزیکی می شوند، مثل تسهیلات بخش انبار کارخانه، مراکز توزیع عمده فروشی ها، خرده فروشی ها و …. بطور جزیی هر زنجیره تامین را معمولا به مراحل زیر تقسیم می کنند:
تامین کنندگان مواد/ قطعات(در سطوح مختلف)
تولیدکنندگان/ مونتاژ کنندگان
عمده فروشان/توزیع کنندگان
خرده فروشان