دانلود پایان نامه درمورد مدارس هوشمند، دانش آموز، دانش آموزان

ه مواد آموزشی با کیفیت بالاتر
سوم: تسهیل کننده
1-افزایش کیفیت یادگیری در دانش آموز
2-تسهیل ارتباط میان مدیر دروس، معلم و دانش‌آموز
چهارم: ابزار طراحی و تولید
1-ایجاد مواد آموزشی تعاملی
2-ایجاد مواد آموزشی با کیفیت بالا
اکنون با بحث جامعه اطلاعاتی45 و رسالت آموزش و پرورش در تربیت افراد برای زندگی در این جامعه و اهمیت استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات در غنی‌سازی محتوا و شکل ارائه اطلاعات به دانش‌آموزان، توازن جدیدی میان اهداف آموزش قدیم و جدید را به کمک فن‌آوری‌های جدید طلب می‌کند. (پلگرام و لاو46، 2003)
2-8- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی
2-8-1- سقراط47 (469-399 پیش از میلاد)
از نخستین کسانی که به روش فعال یاددهی- یادگیری توجه نمود سقراط بود. او خود را مامای دانایی می‌خواند زیرا سقراط در گفت وگو با دیگران آنان را یاری می‌داد تا اندیشه‌هایی که روان آن آبستن آن‌ها بود پدید آید. (نقیب زاده، 1381) در روش سقراطی فراگیر خود فعالیت کرده و در جست و جوست. او بارها تاکید کرده است که نباید اطلاعات و دانش را به افراد منتقل کرد. (نقل از جان قلی، 1391)
2-8-2- ونت48 (1920-1832)
ویلهلم ونت را بنیان گذار روان‌شناسی تجربی می‌دانند. او نقش فراگیر را پردازشگر فعال اطلاعات می‌دانست. او معتقد بود توجه به بخش فعال یادگیری تحت تاثیر عواملی هم چون ساختار ذهنی فراگیر، انگیزش و حافظه قرار دارد ودرک بخش فعال یادگیری ساختارهای دانش فراگیران را مورد استفاده قرار می‌دهد. یادگیری از نظر او زمانی اتفاق می‌افتد که وقایع ادارک شده در حافظه ذخیره شوند. (گایر، نقل از جان قلی 1391)
2-8-3- ابینگهاوس49 (1909-1850)
ایشان را نجات دهنده روان‌شناسی از یوغ فلسفه می‌دانند. بدین منظور نشان داد که فرآیندهای عالی‌تر ذهنی مربوط به یادگیری و حافظه را می‌توان به طور آزمایشی مطالعه کرد. ابینگهاوس به جای روش قدیمی که در آن فرض می‌شد که تداعی از پیش تشکیل یافته است و باید آن را از راه تفکر و تعمق مطالعه کرد، فرآیند تداعی رادر ضمن شکل‌گیری آن مورد مطالعه قرار داد. پژوهش‌های ابینگهاوس در مطالعات فرآیند انقلابی ایجاد کرد. او به جای فرضیه پردازی نشان داد که قانون بسامد چگونه عمل می‌کند. ابینگهاوس فرآیندهای عالی‌تر ذهن را به آزمایشگاه کشاند، جایی که از آن زمان تاکنون قرار داشته است. (هرگنهان و السون50، ترجمه سیف 1391، ص84)
2-8-4- لوین51 (1947- 1890)
کرت لوین روان‌شناس، به خاطر ارائه الگوی “یادگیری تجربی” و فعالیتش در باره “پویایی گروهی” در حوزه آموزش و پرورش شناخته شده است و اغلب لوین را به عنوان بنیان گذار پویایی گروهی می‌شناسند. (گلشن فومنی 1376، نقل از جان قلی 1391) از موارد استفاده از پویایی گروهی می‌توان شرکت در گروه‌های درسی کلاسی، تدریس گروهی، ترکیب کلاس و بازده آموزشی نام برد.
2-8-5- ویگوتسکی52 (1934-1896)
او متخصص روان‌شناسی تربیتی بود و از مفاهیم مهمی که طرح کرد می‌توان “ناحیه تقریبی رشد” را نام برد. او معتقد بود که کودک برای یادگیری تکالیفی که در سطح خاصی از رشد قرار دارد باید به آن مرحله از رشد رسیده باشد. مفهوم دیگری که ویگوتسکی مطرح کرد، مفهوم “یادگیری به کمک دیگران” است. او معتقد بود “کارکردهای عالی ذهن” همانند توانایی تمرکز بر حافظه، یا تفکر در قالب نمادها، مخصوص انسان‌هاست و با تدریس تقویت می‌شود. (بیابانگرد، 1384)
2-8-6-گانیه53 (2002-1916)
گانیه که در زمینه آموزش دارای شهرت زیادی است کتاب “شرایط یادگیری” را نوشته است. نظریه گانیه عبارت است از یک طبقه‌بندی از بازده‌های یادگیری، شرایط خاص یادگیری مورد نیاز برای دسترسی به هر یک از این بازده‌ها و رویدادهای آموزشی نه گانه که شامل (جلب توجه، آگاه ساختن یادگیرنده از هدف، تحریک یادآوری پیش‌نیازهای مربوطه، ارائه محرک، “راهنمایی یادگیری”، فراخوان عملکرد، تدارک بازخورد، ارزیابی عملکرد، افزایش یاد داری و انتقال) می باشد، است. (گانیه، ترجمه نجفی زند 1373)
2-8-7-مریل54 (1937)
دیوید مریل چند نظریه ارائه داده است از جمله می‌توان “نظریه نمایش اجزا” و “اصول اولیه آموزش” نام برد. مریل معتقد است که انواع یادگیری نیازمند انواع مختلف شیوه‌های تدریس و انواع گوناگون ابزار سنجش است. مریل طی بیانیه‌ای اعلام داشت که اطلاعات، آموزش نیست و با این دیدگاه نسبت به ساختن نامناسب برنامه های مبتنی بر وب، عکس‌العمل نشان داد (کروز 2004، نقل از رضوی، 1386) مریل معتقد است بسیاری از برنامه‌های آموزشی مبتنی بر وب فقط اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و ارزشی ندارد.
2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس
دلایل استفاده از مواد آموزشی در کلاس درس به شرح زیر است:
1. معضلات و مشکلات آموزشی
2. نقش حواس در یادگیری
3. نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری؛
از جمله مشکلات آموزشی: افزایش روزافزون تعداد افراد لازم التعلیم، انفجار دانش واطلاعات که البته به کمک وسایل آموزشی با تکنولوژی جدید می‌توان تا حد زیادی از این مشکلات را کاست.
مورد بعدی نقش حواس در یادگیری است، نتایج تحقیقات نشان داده است که قسمت بیشتر یادگیری انسان 75% از طریق کاربرد حس بینایی و بعد از آن حس شنوایی 13% صورت می‌گیرد. لذا برای استفاده از این توانایی می‌توان با به کارگیری تکنولوژی روند یادگیری را بهبود بخشید.
دلیل سوم: نقش مواد وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری است، که نتایج تحقیقات نشان داده است که این وسایل، اساس قابل لمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به وجود می‌آورند، تا تجارب واقعی و عینی را دراختیار فراگیر قرار دهند. هم‌چنین موقعیت‌هایی را در اختیار فراگیر قرار می‌دهد که کسب آن‌ها از راه‌های دیگر ممکن نیست. (احدیان، به نقل از جان قلی 1391)
2-10- اهداف کلی آموزش در ایران
1. بهبود فرایندهای گردش و کاربرد اطلاعات با عنایت به اتخاذ رویکرد جامعه دانش بنیان برای ارتقای جایگاه ومنزلت مدرسه
2. افزایش روابط بین مدرسه با سایر نهادها و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، منطقه‌ای، ملی وجهانی
3. افزایش تاثیرگذاری نقش مدرسه در فرآیندهای توسعه جامعه دانش بنیان و هویت ساز پایدار
4. توسعه دانش زمینه‌ای، ذخیره‌ی اطلاعاتی و سرمایه‌ی فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و …
5. افزایش شبکه‌های ارتباطی، عاطفی و تعاملاتی بین مدیران و کارکنان مدارس
6. توسعه مهارت‌های ادارکی، کلامی، اجتماعی، حرفه‌ای تخصصی نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی (احمدی، 1389)
2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند
جدول 2-2- ارتباط اهداف کلی آموزش با نقش مدارس هوشمند (احمدی، 1389)
اهداف کلی
نقش مدارس هوشمند
افزایش روابط دوستانه بین مدرسه با سایر نهادها و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، منطقه‌ای، ملی و جهانی
استقرار پورتال‌های مدارس وتوسعه‌ی کانال‌های الکترونیکی بین ذینفعان مدارس
افزایش تاثیرگذاری نقش مدرسه در فرآیندهای توسعه جامعه دانش بنیان و هویت ساز پایدار
تولید وتوزیع و انتشار دانش مدارس و اشتراک دانش با سایر ارکان جامعه‌ی دانش بنیان
توسعه دانش زمینه‌ای، ذخیره‌ی اطلاعاتی و سرمایه‌ی فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی
فراهم نمودن بسترهای ذخیره‌سازی دانش و ایجاد پایگاه‌های دانشی در مدارس
افزایش شبکه‌های ارتباطی، عاطفی و تعاملاتی بین مدیران و کارکنان مدارس
توسعه کانال‌های الکترونیکی بین ارکان مدرسه با محیط بیرونی از جمله اداره، اداره کل، اولیاء و …
توسعه مهارت‌های ادارکی، کلامی، حرفه‌ای، تخصصی نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی
تواتمندسازی دانش آموزان و معلمان و ارتقای مهارت‌های آن‌ها با تحول در محیط‌ یاددهی – یادگیری
بهبود فرآیندهای گردش وکاربرد اطلاعات با عنایت به اتخاذ رویکرد جامعه دانش بنیان برای ارتقای جایگاه و منزلت مدرسه
توسعه سیستم‌های یکپارچه مدیریت مدرسه و یکپارچه سازی این سیستم‌ها در سطح ادارات
2-11- ارکان مدارس هوشمند
1- محیط یاددهی یادگیری: این محیط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد .
الف- برنامه درسی ب- روش تدریس ج- ارزیابی د- محتوا
2-مدیریت: منابع و فرآیندهای مورد نیاز محیط یاددهی- یادگیری را پشتیبانی و حمایت می‌کند.
3-مسئولیت‌های افراد و مهارت‌های مورد نیاز: در رویکرد سیستمی مدیران تبدیل به مدیران یادگیری و مسئولان تبدیل به مدیران آموزشی خواهند شد.
4-فن آوری: ایجاد محیط یاددهی- یادگیری مدیریت و ارتباطات بیرونی راه حل‌های مبتنی بر فناوری را الزامی می‌کند. (سایت مدارس هوشمند استان فارس)
2-12- اصول مدارس هوشمند
دیوید پرکینز55 استاد دانشگاه هاروارد اصول مدارس هوشمند را به شرح زیر بیان می‌کند.
* یادگیری محصول تفکرات است و تفکر خوب را همه دانش آموزان می‌توانند فرا بگیرند.
* یادگیری مستلزم فکر عمیق است و ملازم کاربرد منعطف و فعال دانش است.
به این ترتیب هفت اصل اساسی در مدارس هوشمند باید نصب و راه‌اندازی شود که این هفت اصل عبارت‌اند از:
1. دانش مولد: انتخاب دروس مفید برای دانش آموزان
2. هوش یادگرفتنی: تلقی از هوش به عنوان امری اکتسابی و قابل دستیابی و نه خصیصه‌ای ثابت
3. تمرکز بر درک و تاکید بر فهمیدن
4. آموزش برای تسلط: آموزش به قصد کسب مهارت و انتقال آن به موقعیت‌های جدی
5. ارزیابی آموزش محور: ارزیابی به قصد یادگیری و نه امتحان
6. مدرسه هم چون سازمان یادگیرنده
7. استقبال پیچیدگی: پذیرش برخورد با موقعیت‌های پیچیده (پرکینز، 2007)
2-13- اهداف مدارس هوشمند
اهداف، مقاصد مورد انتظار در دوره‌های زمانی بلندمدت می‌باشند. اهداف مدارس هوشمند به نحوی تبیین شده‌اند که در راستای اهداف اداره کل آموزش و پرورش بوده، مسیر را برای نیل به این هموار سازند. همچنین اهداف مدارس هوشمند در راستای چشم‌انداز مدارس هوشمند تدوین گردیده است تا نیل به این اهداف، رسیدن به چشم انداز را ممکن تر سازد. اهداف اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص هوشمند سازی مدارس عبارت‌اند از:
1. استمرار فرآیند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه
2. ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت‌های فردی و جمعی دانش‌آموزان
3. افزایش حضور و پشتیبانی و مشارکت والدین و گروه‌های ذینفع در فرآیند یادگیری دانش آموزان
4. همراه نمودن کادر آموزشی مدارس با روندهای نوین آموزشی مبتنی بر نیازمندی‌های جامعه دانش‌بنیان
5. ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی‌های مستمر و متناسب با استعداد و پیشرفت دانش‌آموزان
6. فراهم نمودن فضای مشارکت و تعامل دانش‌آموزان و معلمان در فرآیندهای آموزشی
7. ترویج یادگیری تجربی، پژوهش محوری و دانش آموز محوری در فرآیندهای آموزشی
8. توسعه مهارت‌های ادراکی، کلامی، اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی دانش‌آموزان
9. تربیت دانش آموزان فاخر برای ورود به میدان‌های بین‌المللی با تکیه برهویت ایرانی اسلامی(نقشه راه مدارس هوشمند تهران، 1388، ص 7)
2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر56
تبدیل هر مدرسه به مدرسه هوشمند از اولویت‌های هر ملت خواهد بود. اگرچه طی مراحل به مدیریتی عظیم و تلاش‌های مالیاتی احتیاج خواه داشت. تحویل سخت‌افزار و زیرسازی ارتباطات در مدارس برنامه‌ریزی شده است. جامعه در مقیاس‌ بزرگ فشارهایی را بر روی مدارس سنتی اعمال می‌کند تا فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات57 را در آموزش و پرورش در شکاف عریض مابین مدارس سنتی و هوشمند پذیرا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *