دانلود پایان نامه درمورد فرسایش خاک، تحلیل عوامل، تغییرات جمعیت، عوامل اجتماعی

…………………………..
………………………………………………………………………
۵۴
-۲-۲-۳ ویشگیها تاریخی …………………………..
………………………………………………………….
۵۶
-۳-۲-۳ ویشگیها اجتماعی …………………………..
………………………………………………………..
۵۷
-۱-۳-۲-۳ جمعیت کانونهای شهری استان البرز …………………………………………………………..
۵۷
-۲-۳-۲-۳ روند تحوالت جمعیت کانونهای شهری …………………………………………………………
۵۸
-۳-۳-۲-۳ زبان و گویش کرجی ……………………………………………………………………………..
۵۹
-۴-۳-۲-۳ سوابق جمعیتی کرج ………………………………………………………………………………
۵۹
-۵-۳-۲-۳ بررسی رشد جمعیت در قسمتهای مختلف شهر کرج …………………………………………
۵۹
-۶-۲-۲-۳ ساختار جمعیت …………………………..
……………………………………………………….
۶۰
-۸-۳-۲-۳ مهاجرت در شهر کرج ……………………………………………………………………………
۶۲
-۹-۳-۲-۳ آموزش …………………………..
………………………………………………………………..
۶۲
-۴-۲-۳ ویشگیها اقتصاد …………………………..
………………………………………………………..
۶۵
-۱-۴-۲-۳ ترکی
اشتغام و فعالیت کانونهای شهری ………………………………………………………
۶۵
-۲-۴-۲-۳ نرش غال
و گرایش های اقتصادی شهرهای استان ……………………………………………..
۶۷
-۳-۴-۲-۳ روند تحوالت اشتغام شهر کرج ………………………………………………………………….
۶۸
-۵-۲-۳ ویشگیها کالبد
شهر کرج……………………………………………………………………………
۷۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مو
وع شوهش ……………………………………………………………………..
۷۹
-۱-۴
تحوالت کیدی و تاریخی کرج …………………………………………………………………………………
۸۰
-۲-۴
ترسیمات سیاسی شهرستان کرج ………………………………………………………………………………
۸۱
-۳-۴ تحوالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………
۸۳………….
-۱-۳-۴ تغییرات جمعیت ………………………………………………………………………………………….
۸۳
-۴-۴ تحوالت اقتصادی……………………………………………………………………………………………….
۸۳
-۱-۴-۴ و
عیت اشتغام ………………………………………………………………………………………….
۸۳
-۵-۴ تحوالت فضایی اکالبدی ـ فعالیتید ……………………………………………………………………………
۸۴
-۱-۵-۴ کشاورزی ………………………………………………………………………………………………..
۸۴
-۲-۵-۴ دامیروری ………………………………………………………………………………………………..
۸۵
-۳-۵-۴ منابی طبیعی ………………………………………………………………………………………………
۸۵
-۱-۳-۵-۴ جنگلکاری ………………………………………………………………………………………..
۸۵
-۲-۳-۵-۴ وشش گیاهی ………………………………………………………………………………………
۸۵
-۳-۳-۵-۴ مراتی ………………………………………………………………………………………………
۸۵
-۴-۵-۴ حومهنشینی و مهاجرت ………………………………………………………………………………….
۸۵
-۱-۴-۵-۴ جریانات مهاجرتی ………………………………………………………………………………..
۸۵
-۲-۴-۵-۴ و
عیت مسکن ……………………………………………………………………………………
۸۶
-۳-۴-۵-۴ اسکان جمعیت …………………………………………………………………………………….
۸۶
-۴-۴-۵-۴ روند حومهنشینی در تحوم نظام اسکان …………………………………………………………
۸۶
-۵-۴-۵-۴ حاشیهنشینی………………………………………………………………………………………..
۸۷
-۵-۵-۴ شاخصهای اجتماعی توسعه ایدار …………………………………………………………………….
۸۸
-۱-۵-۵-۴ جمعیت و توسعه ایدار ……………………………………………………………………………
۸۸
-۶-۵-۴ تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری اجتماعی …………………………………………………………..
۸۹
-۱-۶-۵-۴ عوامل طبیعی و اقلیمی ……………………………………………………………………………
۸۹
-۲-۶-۵-۴ عوامل اجتماعی ـ اداری ـ سیاسی ………………………………………………………………..
۸۹
-۳-۶-۵-۴ عوامل اقتصادی …………………………………………………………………………………..
۹۰
-۴-۶-۵-۴ عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………………………
۹۰
-۵-۶-۵-۴ عوامل مدیریتی و برنامهریزی …………………………………………………………………..
۹۱
-۶-۶-۵-۴ تحلیل تحوالت نظام اسکان ……………………………………………………………………….
۹۱
-۷-۵-۴ ارزیابی
ایداری زیست محیشی ………………………………………………………………………..
۹۴
-۱-۷-۵-۴ فعالیتهای انسانی تأ یرگذار بر ایداری زیست محیشی ………………………………………..
۹۴
-۲-۷-۵-۴ منابی آلودهکننده هوا ……………………………………………………………………………….
۹۵
-۸-۵-۴ منابی آلودگی آب …………………………………………………………………………………………
۹۸
-۱-۸-۵-۴ در شهرستان کرج …………………………………………………………………………………
۹۹
-۱-۸-۵-۴ بهرهبرداری از معادن ………………………………………………………………………….
۱۰۰
-۲-۸-۵-۴ آفتکشها و آلودگی خاک ………………………………………………………………………
۱۰۰
-۳-۸-۵-۴ زبالههای شهری ………………………………………………………………………………..
۱۰۱
-۴-۸-۵-۴ فرسایش خاک …………………………………………………………………………………..
۱۰۲
-۹-۵-۴ و
عیت منابی اکولوژیکی و عوامل محیشی تا یرگذار بر ایداری زیست محیشی ……………….
۱۰۲
-۱-۹-۵-۴ منابی آب …………………………………………………………………………………………
۱۰۲
-۲-۹-۵-۴ ساخت فیزیوگرافیک ……………………………………………………………………………
۱۰۳
-۳-۹-۵-۴ ساختار زمینشناسی ……………………………………………………………………………
۱۰۴
-۴-۹-۵-۴ منابی ار ی …………………………………………………………………………………….
۱۰۴
-۱۰-۵-۴ تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری زیستمحیشی ………………………………………………..
۱۰۵
-۱-۱۰-۵-۴ تبدیل رویشگاههای طبیعی به زمینهای کشاورزی …………………………………………
۱۰۶
-۲-۱۰-۵-۴
چرای بیرویه احشام ………………………………………………………………………..
۱۰۶
-۳-۱۰-۵-۴ کاهش تنوع زیستی ……………………………………………………………………………
۱۰۶
-۴-۱۰-۵-۴ افزایش انواع آلودگیها ……………………………………………………………………….
۱۰۶
-۵-۱۰-۵-۴ افزایش فرسایش خاک و بیابانزایی …………………………………………………………
۱۰۶
-۶-۱۰-۵-۴ آلودگی منابی آب ……………………………………………………….
۱۰۷ ……………………..
-۷-۱۰-۵-۴ تهدید حیاتوحش جانوری و گیاهی …………………………..
۱۰۷ ……………………………..
-۶-۴ ارزیابی ایداری اقتصادی ……………………………………………………….
۱۰۷…………………………..
-۱-۶-۴ عوامل تأ یرگذار بر ایداری اقتصادی ……………………………………………………….
۱۰۷ ………
-۱-۱-۶-۴ کشاورزی و باغداری ……………………………………………………….
۱۰۷ …………………
-۲-۱-۶-۴ صنعت و معدن ……………………………………………………….
۱۰۸ ………………………..
-۲-۶-۴ شاخصهای اقتصادی توسعه ایدار ……………………………………………………….
۱۰۸ …………
-۱-۲-۶-۴ درصد شاغلین به کل جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *