دانلود پایان نامه درمورد شیمیایی و مقایسه


Widget not in any sidebars

نمودار ‏4-57: مقایسه جابهجایی شیمیایی N42در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 132
نمودار ‏4-58: مقایسه جابهجایی شیمیایی N14در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 133
نمودار ‏4-59: مقایسه جابهجایی شیمیایی C1در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 134
نمودار ‏4-510: مقایسه جابهجایی شیمیایی C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 135
نمودار ‏4-511: مقایسه جابهجایی شیمیایی C4در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 136
نمودار ‏4-512: مقایسه جابهجایی شیمیایی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 137
نمودار ‏4-513: مقایسه جابهجایی شیمیایی C6در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 138
نمودار ‏4-514: مقایسه جابهجایی شیمیایی C13در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 139
نمودار ‏4-515: مقایسه جابهجایی شیمیایی C15در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 140
نمودار ‏4-516: مقایسه جابهجایی شیمیایی C16در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 141
نمودار ‏4-517: مقایسه جابهجایی شیمیایی S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 144
نمودار ‏4-518 مقایسه جابهجایی شیمیایی O8در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال: 145
نمودار ‏4-519: مقایسه جابهجایی شیمیایی O15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال 146
نمودار ‏4-520: مقایسه جابهجایی شیمیایی O23در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 147
نمودار ‏4-521: مقایسه جابهجایی شیمیایی N5در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 148
نمودار ‏4-522: مقایسه جابهجایی شیمیایی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 149
نمودار ‏4-523: مقایسه جابهجایی شیمیایی N9در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 150
نمودار ‏4-524: مقایسه جابهجایی شیمیایی C1در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 151
نمودار ‏4-525: مقایسه جابهجایی شیمیایی C2در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 152
نمودار ‏4-526: مقایسه جابهجایی شیمیایی C3در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 153
نمودار ‏4-527: مقایسه جابهجایی شیمیایی C4در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 154
نمودار ‏4-528: مقایسه جابهجایی شیمیایی H6 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 155
نمودار ‏4-529: مقایسه جابهجایی شیمیایی H7در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 156
نمودار ‏4-530: مقایسه جابهجایی شیمیایی H11در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال 157
نمودار ‏4-531: مقایسه جابهجایی شیمیایی H10در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال 158