دانلود پایان نامه درمورد زمین لرزه، هیدرولوژی، استان تهران، تغییرات اقلیمی

زمینلرزه شناسی به نج هنه ترسیم شده است:
– حریم گسلش
– ویرانی خیلی شدید
– تکانها شدید با ویرانی گسترده
– حرکتها تند با خسارت زیاد
– روانگرایی و ویرانی شدید
کاظم آباد و کالک کرج در
هنه اوم، کاروانسرا سنگی و جنوب کرج در
هنه دوم، قرار دارند.
گسله فشار
مشا که گاه مشا-فشم یا میگون – فشم هم نامیده شده، گلسها
بلند، اساسی و لرزهزا که با
بلند
۴۰۰ کیلومتر از جنوب غربی شاهرود تا آبیک ادامه دارد.
راندگی شمام تهران به بلند
۷۵ کیلومتر از دره لشگرک اده سبود تا آباد
کاظم آباد در دو کیلومتر
شرق کالک و شمام بزرگراه تهران-کرج امتداد دارد و گدته میشود که شاخها
از گسله فشار مشا
است
افشار
بودن گسلهها ویرانگر آنها را دو چندان میسازدد.
گسله فشار
گرمدره نیز با راستا شمالی-جنوبی و شی ۵۰ درجه به سمت شرق در این منشره وجود
دارد.همچنین گسله فرعی کاظم آباد با ساز و کار راندگی و راستا N30E و شی
۱۵ درجه به سمت
جنوب شرقی شهریار گذر کرده در حوالی روستا کالک به گسل شمالی وصل میشود.
گسله مشا در مدت ۱۶۵ سام ا۱۶۶۵ تا ۱۸۳۰ میالد د دو زمین لرزه ویرانگر با بزرگی MS=7/1 و MS=6/5 و چندین زمین لرزه کوچکتر به وجود آورده و در سده بیستم میالد دو زمین لرزه با بزرگی MS=5/2و MS=4 را باعث شده است.
عالوه بر گسلها لرزه ا یاد شده یک گسل متوسا ابا طوم ۲ تا ۱۰ کیلومترد و گسلها فرعی ابا طوم کمتر از ۲ کیلومترد در نراط مختلف کرج شناسایی شده است.این گسلها خود به خود لرزه زا
نیستند، اما ممکن است بر ا ر زمین لرزهها بزرگتر که با فاصله از آنها رخ میدهد، دچار جابجایی
لغزش شوند.از این رو هشدار داده میشود رو گسلها شهر و مناطق مسکونی احداث نگردد.
نرشه :۳-۳ خشوط گسل های محدوده مورد مشالعه
-۴-۱-۳ اقلیم
در محدوده منشره مشالعاتی تعداد ۱۸ ایستگاه هواشناسی با قابلیتهای مختلف وجود دارد که از آن میان ایستگاههای زیر انتخاب و جهت تشریح ساخت اقلیمی منشره مورد استداده قرار گرفتهاند: اسایت سازمان آب و هواشناسی ایراند
۱. ارقش آباد،
۲. آرموت،
۳. اشتهارد،
۴. با گیاه شناسی شهریار،
۵. بیلران،
۶. حافظیه مالرد،
۷. حیدر آباد،
۸. دارو خش،
۹. دانشکده کشاورزی،
۰۱. سد امیرکبیر اکرجد،
.۱۱ سرم سازی حصارک،
.۱۲ علیشاه عوض شهریار،
.۱۳ کریم آباد،
.۱۴ مرد آباد،
.۱۵ میکرو کلیماتولوژی دانشکده.
در این تحریق صرفاً به بررسی دادههای دریافتی از ایستگاههای یش گدته اکتدا میشود. در میزان بارندگی در ۱۴ ایستگاه هواشناسی موجود در منشره به نمایش گذارده شده است. در این میان ایستگاه سد کرج با ۴۳۸/۶ میلیمتر دارای بیشترین و حافظیه مالرد با ۱۴۸/۸ میلیمتر دارای کمترین بارندگی است. در بین ایستگاههای مورد مشالعه حداکثر دما متعلق به ایستگاه مردآباد برابر ۳۶/۶ درجه سانتیگراد، است و در ماه ژوئیه به وقوع می یوندد. حداقل دما در ایستگاه میکرو کلیماتولوژی دانشکده رخ داده و برابر -۰/۵ درجه سانتیگراد است. در مرحله بعدی میتوان از ایستگاه سدکرج با -۰/۳ درجه سانتیگراد یاد کرد. هر دو حداقل در ماه ژانویه شکل میگیرد.
به منظور بررسی و عیت بیوکلیماتیک محدوده مشالعاتی از نمودارهای امبروترمیک کمک گرفته میشود.نمودارهای امبروترمیک برای کلیه ایستگاههای سینو تیک و کلیماتولوژی ترسیم گردیده است، لیکن به منظور جلوگیری از تشویل گزارش تنها دو نمودار سد کرج و کریم آباد ارائه میشود.سایر ایستگاهها – تا جاییکه اطالعات در اختیار قرار داشته است – مورد بررسی قرار گرفته و نمودارها به صورت یوست ارائه شدهاند.
نمودارهای ذیل، هریک نشان دهنده شرایا بیوکلیماتیک در دو ایستگاه سد کرج و کریم آباد اواقی در
غرب منشره مشالعاتید هستند.در ادامه به تحلیل نمودارهای مذکور
رداخته خواهد شد.
نمودار : ۱- ۳ نمودار امبروترمیک سد کرج اامیر کبیرد
Clima Station Sade Karadj
۴۰
۸۰
۳۵
۷۰
Cin
۳۰
۶۰
mm
۲۰
۲۵
۵۰
.Temp
۱۵
۴۰
in.Perc
نمودار ا۲د
۳۰
۱۰
۲۰
۵
۱۰
در وهله
۰
بارندگی همراه

dec
nov
oct
sept
aug
july
june
may
apr
mar
feb
۰
با یک ریود
jan
در ایستگاه کریم
آباد حدود ۴
months of years
که شدت آن نیز
بیشتر است
تبخیر از سمت
شمام به جنوب است.ارقام زیر، شامل حداکثرهای میزان تبخیر، نشان دهنده این تغییرات هستند :
– ایستگاه زیدشت طالران، ۱۹۸۳.۸ میلی متر/ سام،
– ایستگاه کریم آباد کرج،۲۵۶۶.۵ میلی متر/ سام،
– ایستگاه جواد آباد ورامین، ۳۳۰۰.۷ میلی متر/ سام. از بررسی میزان حداقل تبخیر نیز همین نتیجه حاصل میشود :
– ایستگاه زیدشت طالران،۱۳۵۶.۵ میلی متر/ سام،
– ایستگاه کریم آباد کرج، ۱۶۲۴.۱ میلی متر/ سام،
– ایستگاه جواد آباد ورامین، ۱۹۶۹ میلی متر/ سام.
مرایسه ارقام میزان بارندگی و تبخیر گویای این واقعیت است که، بیالن کلیما هیدرولوژیک در کل منشره مشالعاتی مندی است. هرگاه در تیپبندی اقلیمی منشره از فرموم کالسیک دو مارتن استداده شود و ارقام مربوطه از دو ایستگاه سد کرج و کریم آباد در فرموم مذکور قرار داده شوند، نتایج زیر حاصل خواهد شد :
I= P/ T+10
ری خشکی دو مارتن در ایستگاه سد کرج ۱۹/۲۳ = و ری خشکی دو مارتن در ایستگاه کریم آباد = ۹/۶۴ طبق طبرهبندی دو مارتن، ایستگاه کرج نشاندهنده شرایا اقلیمی نیمه خشک و ایستگاه کریمآباد
نشاندهنده ویشگیهای یک اقلیم خشک است.
از دیدگاه برنامهریزی استراتشیک مهمترین استنتاجی که میتوان از نتایج فوق به دست آورد عبارت است از اینکه، میبایست از هر گونه اقدامی که به تشدید خشکی در منشره دامن زند، جلوگیری به عمل آورد؛ گسترش افری شهرها، تخری و تبدیل با های مثمر و غیر مثمر به کاربریهایی که در تعدیل شرایا اقلیمی نرشی ایدا نمینمایند، تخری و کاهش وسعت فضاهای سبز شهری و سایر سشوح تبخیر کننده از این جملهاند.
در عین حام عکس قضیه نیز صادق است ؛ یعنی توسعه کاربری هایی که به تعدیل شرایا اقلیمی کمک مینمایند، باید ا به عنوان یک اجبار یا imperative د مد نظر قرار گیرد.در عین حام باید یاد آور شد، به دلیل فردان تحریرات الزم در زمینه چگونگی تغییرات اقلیمی در منشره مشالعاتی، هنوز اس این مسئله روشن نیست که آیا شرایا اقلیمی منشره رو به خشکی گذارده است امانند دیده ای که در تهران به وقوع یوسته د یا خیر ؟ در هر صورت با توجه به اشتراک تهران بزرگ و منشره مشالعاتی در حوزه
آبی، بررسی شرایا اقلیمی، یش بینی و
عیت آتی و سهم هر یک از این دو از منابی آبی باید با دقت
مورد بررسی قرار گرفته و مهمتر از آن شکل اجرایی به خود گیرد.
-۵-۱- خاک
جنس خاک این منشره آبرفتی و زمینها
کشاورز بسیار حاصلخیز است و رود کرج آنها را تغذیه می
کند و هر چه به طرف جنوب شهرستان کرج یش می رویم خاک فریر تر می شود.
-۶-۱-۳ منابع آب
به جرات می توان مدعی شد کبه، مراکبز جمعیتبی قبدیمی منشربه مشالعباتی ـ ببه ویبشه کبرج و شبهریار ـ شببببببکلگیببببببری فیزیکببببببی و نیببببببز حیببببببات اجتمبببببباعی، اقتصببببببادی خببببببود را مببببببدیون رودخانببببببه کببببببرج هستند .ارا ی آبرفتی و سیالبی رودخانه کرج امکان شکل گیبری روسبتای کوچبک کبرج در مسبیر جباده تهران ـ قزوین را فراهم ساخت و سیس این منشره خوش آب و هوا مورد توجبه فتحعلیخبان قاجبار قبرار گرفببت و در آن قصببری ییالقببی را بنببا نهبباد ادانشببکده کشبباورزی کنببونید همببین ویشگببیهببای چشببمگیر روستای کوچک کرج زمینه تکوین مسائل زیست محیشی کنونی در منشره مشالعباتی را نیبز فبرآهم آورد ؛ یعنی تبدیل منشره، از یبک فضبای کشباورزی و مولبد ببه مجموعبه ای از شبهرهای غیبر مولبد و عمبدتاً وابسته به تهران .و عیت دوران قاجار همچنان ادامه دارد ؛ امروز نیز صاحبان روت در تهبران چشبم به با ها و معبادن منشربه دوختبهانبد و ببه طبرق مختلبف سبعی در نبابودی برایبای کشباورزی و باغبداری منشره و تبدیل آن به یک منشره ویالیی دارند.
-۱-۶-۱-۳ منابع آبهای سطحی
مهمترین منبی آب سشحی منشره مشالعاتی رودخانه کبرج اسبت کبه ببه دلیبل قبرار گبرفتن در حبوزه آببی کبرج ـ جباجرود تهبران ببزرگ نیبز در محبدوده آن قبرار گرفتبه اسبت.عبالوه ببر رودخانبه کبرج بایبد ببه رودخانببه کببردان اشبباره کببرد کببه البتببه، از دیببدگاه هیببدرولوژیک در واحببد هیببدرولوژیک اشببتهارد قببرار میگیرد، در حالیکه رودخانه کرج در واحد هیدرولوژیک تهران ـ کرج واقی شده است.به همین دلیل در ادامه تنها کم و کیف رودخانه کرج مورد بررسی قرار میگیرد.
واحد هیدرولوژیک تهران – کرج با وسعتی بالغ بر ۴۷۸۳ کیلومتر مربی بزرگترین واحبد هیبدرولوژیک استان تهران است .از کـل مسبـاحت ایبن واحبد، ۲۷۳۶ کیلومتبـرمربی، امعبادم ۵۷/۲۰ درصبدد ارا بی دشتی و ۲۰۴۷ کیلومتر مربی ا معادم ۴۲/۸درصدد ارا ی کوهستانی هستند .سر شباخه هبای رودخانبه
کرج در کوه خرسنگ واقی اسبت .رودخانبه، از ابتبدا تبا انتهبا، براببر ۲۲۰ کیلبومتر طبوم دارد.رودخانبه کبرج ببس از دریافببت شبباخه هبایی نظیببر شهرسببتانک، والیببت رود و رودخانبه کببن، در نهایببت در جنببوب دشت ورامین به رودخانه جاجرود می یوندد و از این مکان به بعد با نام جارجارو ادامه یافته و سرانجام به دریاچه نمک میریزد.
بر روی رودخانه کرج در بخش شمالی شهرستان کرج سد امیر کبیر بنا گردیده است که قرار بوده، آب مصرفی و برق مورد نیاز بخبش هبایی از تهبران ببزرگ و نیبز آب مبورد نیباز جهبت مصبارف زراعبی دشت های کرج و شهریار را تامین نماید .احداث سد کرج و انترام رو به تزاید آب این رودخانه ببه شبهر تهران یامدهای گوناگونی را برای منشره به همراه داشته است.
قبل از احداث سد کرج، جریان سبشحی رودخانبه در منباطق دشبتی کبرج، شبهریار، تهبران و ری مبورد استداده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *