دانلود پایان نامه درمورد دانش آموزان، دانش آموز، پرسش نامه

بود.
دانش آموزان در یادگیری با روش آنلاین نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند عملکرد بهتری داشتند.
9
مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی در سال‌های 2008-1996) (جاسچیک، 2010)
تاثیر آموزش الکترونیکی به تنهایی بیشتر از آموزش ترکیبی، یعنی آموزش الکترونیکی به همراه آموزش چهره به چهره می‌باشد.
10
پیش بینی موفقیت دانش آموزان با روش تدریس فن آوری اطلاعات و ارتباطات همراه با سبک‌های مختلف یادگیری در ترکیه (دریاکولو و همکاران، 2010)
رابطه مثبتی بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس با فن آوری اطلاعات و ارتباطات بود.
2-32-چهارچوب نظری پژوهش
این چهار چوب با تمرکز بر تحقیقات پژوهشگر صاحب نام عرصه سبک‌های یادگیری، “کلب” صورت پذیرفته است. پرسشنامه مورد استفاده نیز حاصل کار همین پژوهشگر است. البته شایان ذکر است که در زمینه‌های مشابه موضوع تحقیق نیز تمرکز و تعمق صورت گرفت.
در این پژوهش مبانی نظری سبک‌های یادگیری را، سبک‌های یادگیری کلب در دو بعد ادراک و پردازش و چهار مرحله مربوط به چرخه یادگیری:1- تجربه عینی 2- مشاهده تاملی 3- مفهوم سازی انتزاعی و 4- آزمایشگری فعال می‌باشد هم چنین از ترکیب این چهار مرحله در چرخه یادگیری، چهار سبک یادگیری ایجاد می‌شود، که هریک از آن‌ها در یک ربع مربع مختصات قرار دارد. این چهار سبک عبارت اند از :1- سبک همگرا 2- سبک واگرا 3- سبک جذب کننده و 4- سبک انطباق یابنده.
نمودار 2-6 چرخه یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری کلب
اساس نظریه کلب، یادگیری تجربی است و بر نقش محوری تجربه در فرآیند یادگیری تاکید دارد نظریه سبک یادگیری کلب از یک پرسشنامه 12 سوالی نسخه 2005 تشکیل شده که در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر متغیر سبک یادگیری می‌باشد و مدل مفهومی این پژوهش به شکل زیر است :
ور‌آوری
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه:
در این فصل پیرامون روش تحقیق، جامعه مورد پژوهش، نمونه و روش گزینش آن، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار مورد استفاده در تحقیق بررسی و اعتبار و پایایی ابزار تحقیق و روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل و داده ها بحث شده است.
3- 1 روش پژوهش :
روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی است و از نظر داده ها کمی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه همبستگی است .
3-2- جامعه آماری:
جامعه ی آماری مورد پژوهش حاضر را کلیه ی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی مدارس هوشمند شهر تهران به تعداد 32250 نفر تشکیل داده است .
3-3- نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن:
الف ) نمونه آماری
حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ( واحد مدرسه ) و بر اساس فرمول اچ اس بولا ( 1970 ، نقد از امیلی ، 1375) تعداد 400 نفر ( 200 پسر و 200 دختر) تشکیل داده است.
ب ) روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای ( واحد مدرسه ) است.
3-4 – ابزار اندازه گیری داده ها
مهم ترین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش بدین شرح است:
1- مطالعات کتابخانه ای
در این بخش جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب مورد نیاز و شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده گردیده است.
2- تحقیقات میدانی
در این بخش به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه مورد استفاده پرسش نامه ی 12 سوالی کلب (2005 ) است. این پرسشنامه 4 سبک یادگیری همگرا ، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده را اندازه گیری می کند .
محقق پس از اخذ مجوز از مسئولان ، مستقیما به گروه نمونه ای که به صورت تصادفی انتخاب شده است مراجعه و پرسش نامه ی مذکور را بر روی آنان اجراکرده است . سپس شمارش پرسش نامه ها دستی و در پایان به کمک بسته ی نرم افزاری spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .
3- 5 تعیین روایی158 و پایایی159 ابزار پژوهش:
روایی آزمون اشاره می کند به میزان کارایی آزمون برای اندازه گیری خصیصه ای که به منظور اندازه گیری آن خصیصه ساخته شده است. (پاشا شریفی ، 1381 ، ص 165)
برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های استاد راهنما سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظر برخی از صاحبنظران در مورد پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیان گر روایی محتوایی قابل قبول پرسشنامه (آزمون) می باشد.
پایایی ابزار که از آن به دقت واعتماد پذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیلهی اندازهگیری که برای سنجش متغیر وصفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهای از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی متغیر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (شریعتمداری، 1388، ص165). در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامهها، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونهای با حجم 30 نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از سبک ها به طور جداگانه محاسبه و در جدول ذیل مشخص گردیده است. که این میزان نشاندهنده پایایی بالا و انسجام درونی سوالات در پرسشنامه میباشد.
جدول 3-1 آلفای هر یک از سبک ها
ردیف
نام سبک
آلفا
1
تجربه عینی
73%
2
مشاهده انعکاسی
54%
3
مفهوم سازی انتزاعی
73%
4
آزمایشگری فعال
70%
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
الف ) در این پژوهش به منظور بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل پرسشنامه از روش آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار ، چولگی و کشیدگی استفاده شده است
ب) برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون t دو گروه وابسته استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق در دو بخش زیر می پردازیم:
1- توصیف داده ها
2- تحلیل داده ها
4-1-توصیف داده ها
به منظور شناخت بهتر ماهیت گروهی که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از آن که داده های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، لازم است این داده ها توصیف شود.
4-1-1- توزیع فراوانی ، نمودار هیستوگرام و شاخص های توصیف متغیرهای پژوهش
جدول 4-1 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه
مقدار
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
17.00
9
2.3
2.3
18.00
13
3.3
5.5
19.00
9
2.3
7.8
20.00
23
5.8
13.5
21.00
33
8.3
21.8
22.00
29
7.3
29.0
23.00
39
9.8
38.8
24.00
21
5.3
44.0
25.00
59
14.8
58.8
26.00
25
6.3
65.0
27.00
47
11.8
76.8
28.00
11
2.8
79.5
29.00
14
3.5
83.0
30.00
9
2.3
85.3
31.00
13
3.3
88.5
33.00
19
4.8
93.3
36.00
18
4.5
97.8
41.00
9
2.3
100.0
کل
400
100.0
شکل 4-1 نمودار هیستوگرام تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه
جدول 4-2 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه
مقدار
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
15.00
20
5.0
5.0
16.00
18
4.5
9.5
17.00
9
2.3
11.8
18.00
55
13.8
25.5
19.00
9
2.3
27.8
21.00
16
4.0
31.8
22.00
10
2.5
34.3
23.00
28
7.0
41.3
24.00
7
1.8
43.0
25.00
8
2.0
45.0
26.00
31
7.8
52.8
27.00
8
2.0
54.8
28.00
38
9.5
64.3
29.00
15
3.8
68.0
30.00
29
7.3
75.3
32.00
9
2.3
77.5
38.00
11
2.8
80.3
40.00
28
7.0
87.3
42.00
42
10.5
97.8
44.00
9
2.3
100.0
کل
400
100.0
شکل 4-2 نمودار هیستوگرام تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه
جدول 4-3 مشخصه های آماری نمرات تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
قبل از هوشمند سازی
400
17.00
41.00
25.4375
4.98832
.931
.974
بعد از هوشمند سازی
400
15.00
44.00
27.1175
8.82601
.492
-.934
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود کجی توزیع در قبل و بعد از هوشمند سازی مثبت است . این بدان معناست که چولگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به راست است. منفی بودن کشیدگی بعد از هوشمند سازی نیز حاکی از آن است که توزیع نسبت به توزیع نرمال کوتاه تر است.
جدول 4-4 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه
مقدار
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
22.00
5
1.3
1.3
23.00
9
2.3
3.5
24.00
18
4.5
8.0
26.00
32
8.0
16.0
27.00
4
1.0
17.0
28.00
31
7.8
24.8
29.00
32
8.0
32.8
31.00
51
12.8
45.5
32.00
27
6.8
52.3
33.00
25
6.3
58.5
34.00
42
10.5
69.0
35.00
33
8.3
77.3
36.00
51
12.8
90.0
38.00
31
7.8
97.8
39.00
9
2.3
100.0
کل
400
100.0
شکل 4-3 نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه
جدول 4-5 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مقدار
15.00
9
2.3
2.3
16.00
11
2.8
5.0
17.00
22
5.5
10.5
19.00
31
7.8
18.3
20.00
29
7.3
25.5
22.00
40
10.0
35.5
26.00
17
4.3
39.8
27.00
23
5.8
45.5
28.00
11
2.8
48.3
29.00
34
8.5
56.8
30.00
36
9.0
65.8
31.00
25
6.3
72.0
32.00
20
5.0
77.0
34.00
9
2.3
79.3
35.00
36
9.0
88.3
37.00
18
4.5
92.8
38.00
20
5.0
97.8
39.00
9
2.3
100.0
کل
400
100.0
شکل 4-4 نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه
جدول 4-6 مشخصه های آماری نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
قبل از هوشمند سازی
400
22.00
39.00
31.7575
4.27954
-.369
-.733
بعد از هوشمند سازی
400
15.00
39.00
27.3225
6.87143
-.110
-1.143
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود کجی توزیع در قبل و بعد از هوشمند سازی منفی است. این بدان معناست که چولگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به چپ است. منفی بودن کشیدگی قبل و بعد از هوشمند سازی نیز حاکی از آن است که توزیع نسبت به توزیع نرمال کوتاه تر است.
جدول 4-7 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه
مقدار
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
25.00
9
2.3
2.3
26.00
7
1.8
4.0
28.00
39
9.8
13.8
29.00
16
4.0
17.8
30.00
34
8.5
26.3
31.00
38
9.5
35.8
32.00
31
7.8
43.5
33.00
42
10.5
54.0
34.00
44
11.0
65.0
35.00
14
3.5
68.5
36.00
17
4.3
72.8
37.00
19
4.8
77.5
38.00
29
7.3
84.8
39.00
9
2.3
87.0
40.00
9
2.3
89.3
41.00
4
1.0
90.3
42.00
16
4.0
94.3
43.00
9
2.3
96.5
44.00
9
2.3
98.8
47.00
5
1.3
100.0
کل
400
100.0
شکل 4-5 نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه
جدول