دانلود پایان نامه درمورد دانش آموز، دانش آموزان، جذب کننده

فن آوری نگرش مثبتی دارند، گرایش به کسب مهارت‌های فن آوری اطلاعات داشتند و کار مشارکتی دانش آموزان به جستجوگری و تصمیم‌گیری آن‌ها را ارج می‌نهادند. ولی معلمانی که از کاربرد فن آوری اطلاعات خودداری می‌کردند، بیشتر روش‌های مستقیم را به کار برده و دانش آموزان را به شکل فردی سازمان دهی می‌نمودند. (عطاران ، 1384)
-فیلسل و بارنز144 1999-2001 وزارت آموزش و پرورش و اشتغال استرالیا با هدف بررسی خروجی‌های یادگیری در صورت بهره‌گیری از فن آوری در فرآیند یاددهی-یادگیری 9 مدرسه از نظر کاربردهای فن آوری در فرآیند یادگیری و برنامه درسی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید ویژه بر فن آوری‌های یادگیری بوده است.
-مویج و استیمز (2001) بیان می‌کنند که اگر معلمان به توانایی و شایستگی‌هایشان برای راه‌اندازی رایانه‌ها مطمئن نباشند این ممکن است رغبت آن‌ها رابرای معرفی و استفاده از فن آوری در کلاس درس کاهش دهد . (محرابی، 1390)
-مطالعه‌ی دیگری که توسط هاکریرنن 145 و همکاران در سال 2001 به منظور تحلیل ارتباط بین مهارت‌های معلمان در استفاده از فن آوری اطلاعات جدید و تفکر آموزشی آن ها انجام گرفت، نشان داد فقط درصد کمی از معلمان از مهارت‌های تکنیکی فن آوری اطلاعات (در مقایسه با درصد زیادی از آن‌ها که هم در منزل و هم در مدرسه به رایانه دسترسی داشتند)، برخوردار هستند. این مطالعه هم‌چنین نشان داد که معلمانی که به طور فعال از فن آوری اطلاعات در کلاس درس استفاده می‌نمودند، بیشتر از سایر معلمان، بر اهمیت استفاده از فن آوری اطلاعات برای پشتیبانی تحقیق، فرآیند پژوهش، یادگیری مشارکتی و فعال نمودن فراگیران در پردازش اطلاعات تاکید داشتند. (محرابی، 1390)
-پیتر آبیون146 (2001) درمطالعه‌ای با عنوان “تاثیر کاربرد رایانه بر روی ادراک دانش آموزان و معلمان” نشان داد که:
* استفاده از شبکه برای معلمان مثبت بوده و روش تدریس آن‌ها را بهبود بخشیده است، همچنین در یادگیری دانش آموزان نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دیده شد. (محرابی، 1390)
-چین و جیمی 147 (2002) در مطالعات انجام شده نشان داده‌اند که کاربرد ترکیبی از رسانه‌ها در آموزش سبب جالب‌تر شدن فرآیند یادگیری و ارتقای آن شده است. (زمانی و همکاران، 1389)
-استال 148(2002) در مطالعات خود به این نتیجه رسید که : به رغم ارزیابی نمودن سبک های یادگیری در موفقیت تحصیلی، یادگیری آموزشگاهی، انگیزه تحصیلی و روش‌های آموزشی، انتقاداتی نیز بر آن وارد شده است. از جمله آن انتقادات، این است که برجسته نمودن سبک‌های یادگیری در نظام آموزشگاهی به انفرادی ساختن آموزش منجر خواهد شد که هزینه بر نظام آموزشی تحمیل خواهد کرد.
-کلینجر 149(2003) در مطالعه‌ی خود با عنوان “رابطه بین سبک‌های یادگیری یادگیرندگان بزرگسال ثبت نام کرده در دوره‌های برخط در دانشگاه پاس و موفقیت و رضایت از یادگیری الکترونیکی” به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود ندارد. وی در پژوهش خود از پرسشنامه سبک‌های یادگیری کلب استفاده کرده است. دلیل این امر را وی چنین ذکر می‌کند که خصوصیت انعطاف پذیر یادگیری الکترونیکی باعث می‌شود که همه کسانی که در این دوره‌های ثبت نام می‌کنند از این دوره‌ها رضایت داشته باشند .چون امکان تطبیق تمام سبک‌های یادگیری با این نوع از آموزش وجود دارد . (مومنی راد، 1389)
-نتایج مطالعه انجام شده توسط حنی زار و همکاران150 (2005) نشان داد که :
* استفاده از فن آوری و وایت بردهای هوشمند سبب افزایش بهبود آموزشی دانش آموزان شده است .
* محیط یادگیری وب محور سبب پیشرفت فعالیت‌های آموزشی در کشور مالزی شده است.
-الیوت 151 (2006) در پژوهش خود پیرامون ” نقش سبک‌های یادگیری در موفقیت فراگیران بزرگ سال در آموزش الکترونیکی” به این نتایج رسید :
* هیچ همبستگی میان شکل دوره و موفقیت فراگیران وجود ندارد.
* هیچ همبستگی میان ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های یادگیری و رغبت به موفقیت در دوره وجود ندارد.
* میان ویژگی‌های شخصیتی درون گرا و تمایل به آموزش الکترونیکی همبستگی وجود دارد.
* میان ویژگی‌های شخصیتی برونگرا و تمایل به آموزش سنتی کلاس درس همبستگی وجود دارد. (نادری، 1388)
-منوچهر152 (2007) در پژوهشی با عنوان “تاثیر سبک‌های یادگیری بر فراگیران یادگیری الکترونیکی” به نتایج زیر دست یافت:
* سبک‌های یادگیری فراگیران در کارایی آن‌ها در محیط یادگیری الکترونیکی بسیار موثر است.
* فراگیران دارای سبک‌های یادگیری جذب کننده و همگرا با سیستم آموزش الکترونیکی به موفقیت بیشتری دست خواهند یافت.
* فراگیران دارای سبک‌های یادگیری انطباق یابنده و واگرا، با سیستم آموزشی سنتی به نتیجه بهتری خواهند رسید.
-برخی پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهند که :
* اگر با توجه به ترجیحات افراد در دریافت و پردازش اطلاعات به آن ها آموزش داده شود پیشرفت تحصیلی آن ها افزایش می‌یابد. (مووی، 1980) – (اسپیرز، 1983) (به نقل از نادری، 1388)
-گالاگر (2007) در مطالعه‌ای با عنوان “سبک‌های یادگیری” خود کار آمدی و رضایت از یادگیری الکترونیکی: آیا یادگیری الکترونیکی برای هر کسی است ؟” به این نتیجه رسید که تفاوت معنی‌داری در رضایت کسانی که با سبک‌های گوناگون در این نوع آموزش ثبت نام کرده بودند، مشاهده نشد. (مومنی راد، 1389)
-گروهی از پژوهشگران (2007) از انجمن بین المللی تعلیم و تربیت و جامعه شناسی 153 در پژوهش خود در زمینه رابطه میان سبک‌های یادگیری کلب و پیامدهای یادگیری آموزش الکترونیکی به صورت بر خط به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین سبک‌های یادگیری و آموزش الکترونیکی وجود ندارد (نادری، 1388)
-کلارک (2008) در مطالعه‌ای با عنوان “رابطه رسانه‌های جدید و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (شامل رایانه و نرم افزارهای آموزشی ) با انگیزش ” انجام داده است نتایج تحقیقات را چنین معرفی کرده است :
1-به خاطر انعطاف فن آوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب فعال در فراگیران افزایش می‌یابد.
2-استفاده از فن آوری‌های اخیر بر میزان تلاش ذهنی فراگیران تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
-مالکوم (2009) در مطالعه‌ای با عنوان “رابطه بین سبک‌های یادگیری و موفقیت در یادگیری برخط ” نشان داد که همه سبک‌های یادگیری (مقیاس به کار گرفته شده سبک کلب بوده ) می‌توانند در یادگیری الکترونیکی موفق باشند. به دلیل این که تحقیق در یک دبیرستان صورت گرفته است، محقق خاطر نشان می کند که در تعمیم نتایج به دیگر گروه‌های سنی باید جانب احتیاط را رعایت کرد. با این حال ، خود نشان از انعطاف پذیری بالای این نوع آموزش در مقایسه با آموزش حضوری دارد. (مومنی راد، 1389)
-دریاکولو154 و همکاران (2010) در مطالعه‌ای تحت عنوان “پیش بینی موفقیت دانش آموزان با روش تدریس فن آوری اطلاعات و ارتباطات همراه با سبک‌های مختلف یادگیری در ترکیه” نشان دادند که رابطه مثبت بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس با فن آوری اطلاعات و ارتباطات بود . (نیاز آذری و حسینی، 1391)
-اشلی دنیسون155 (2010) در مطالعه‌ای تحت عنوان “بررسی سبک‌های یادگیری (مدل کلب ) دانش آموزان در دوره آموزش زبان آنلاین و دوره آموزشی چهره به چهره ” به نتایج زیر رسیدند:
* تفاوت معنی داری بین سبک‌های یادگیری در محیط یادگیری آنلاین در مقایسه با محیط یادگیری چهره به چهره نشان داده نشد. زبان آموزان در دوره آنلاین اغلب دارای سبک همگرا و واگرا بودند . زبان آموزان در محیط یادگیری چهره به چهره سبک همگرا را بیشتر ترجیح می‌دادند.
-جاسچیک156(2010) در مطالعه‌ای با عنوان “مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی” به نتایج زیر رسید:
* دانش آموزان در یادگیری با روش آنلاین نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند عملکرد بهتری داشتند.
* تاثیر آموزش الکترونیکی به تنهایی بیشتر از آموزش ترکیبی، آموزش الکترونیکی به همراه آموزش چهره به چهره می‌باشد.
-اوسو و همکاران(2010) در مطالعه‌ای با عنوان” تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر در مقایسه با روش سنتی بر عملکرد زیست شناسی دانش آموزان سال آخر در غنا ” به این نتیجه رسیدند که عملکرد گروه آزمایشی یعنی گروهی که مفاهیم علوم را از طریق کامپیوتر فرا گرفته‌اند به طور متوسط بهتر از گروه کنترل که مفاهیم را به روش سنتی فرا گرفته‌اند، بود. (نیاز آذری و حسینی، 1391)
-بهاتی و بارت 157 (2013) در مطالعه‌ای تحت عنوان ” تاثیر سبک‌های یادگیری در موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته علوم اجتماعی” به نتایج زیر رسیدند :
* برابری توزیع چهار دسته سبک‌های یادگیری در افراد رد شد . و سبک یادگیری غالب در دانشجویان جذب کننده است.
* تفاوت معنی داری بین جنسیت و سبک‌های یادگیری وجود دارد.
2-31- جمع بندی
جدول 2-3 جمع بندی پیشینه مطالعاتی
ردیف
عنوان
نتیجه
1
تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر سبک‌های یادگیری کلب (جان قلی، 1391)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند سبک‌های یادگیری را تغییر دهد.
2
تاثیر فن آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس زبان انگلیسی و ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر بابل (نیاز آذری و حسینی، 1391)
به کارگیری فن آوری اطلاعات در آموزش موجب افزایش یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی در درس ریاضی می‌گردد.
به کارگیری فن آوری اطلاعات در آموزش موجب افزایش یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی می‌گردد.
3
اثربخشی و پایداری تاثیر استفاده از چند رسانه‌ای ها بر خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی (زمانی، 1390)
استفاده از چند رسانه‌ای ها در پایداری عملکرد تحصیلی و یادگیری خود تنظیم نقش مثبتی دارد.
4
بررسی نقش سبک‌های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه (قلی زاده و احقر، 1390)
سبک‌های یادگیری بر خودکار آمدی دانش آموزان تاثیر دارد.
دانش آموزان در یادگیری از سبک خاصی پیروی نمی‌کنند و سبک‌های متفاوتی دارند.
میزان خود کارآمدی دانش آموزانی که از سبک یادگیری واگرا استفاده می‌کنند به طور معناداری بیشتر از سبک‌های یادگیری همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده است.
5
تاثیر استفاده از نرم افزارهای چند رسانه‌ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی(ضامنی و همکاران، 1390)
رایانه و چند رسانه‌ای های جدید قادرند محیط یادگیری را دگرگون و آن را جذاب ، به تثبیت آموخته‌ها و پایداری مواد درسی کمک و منجر به بهبود کیفیت آموزش شوند. باعث افزایش انگیزه تلاش و کوشش برای یادگیری بیشتر کسب نمرات بهتر و تقویت نگرش مثبت و در نهایت پیشرفت تحصیلی را سبب گردند.
6
تاثیر سبک‌های یادگیری در موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته علوم اجتماعی (بهاتی و بارت، 2013)
برابری توزیع چهار دسته سبک‌های یادگیری در افراد در رشد و سبک یادگیری غالب در دانشجویان جذب کننده است. تفاوت معنی داری بین جنسیت و سبک‌های یادگیری وجود دارد
7
بررسی سبک‌های یادگیری (مدل کلب) دانش آموزان در دوره‌های آموزش زبان آنلاین و دوره‌های آموزشی چهره به چهره (اشلی دنیسون، 2010)
تفاوت معنی داری بین سبک‌های یادگیری در محیط یادگیری آنلاین در مقایسه با محیط یادگیری چهره به چهره نشان داده نشد. زبان آموزان در دوره آنلاین اغلب دارای سبک همگرا و واگرا بودند. زبان آموزان در محیط یادگیری چهره به چهره سبک همگرا را بیشتر ترجیح می‌دادند.
8
تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر در مقایسه با روش سنتی بر عملکرد درس زیست شناسی دانش آموزان (اوسو و همکاران، 2010)
عملکرد گروه آزمایشی یعنی گروهی که مفاهیم علوم را از طریق کامپیوتر فرا گرفته‌اند به طور متوسط بهتر از گروه کنترل که مفاهیم را به روش سنتی فرا گرفته‌اند،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *