دانلود پایان نامه درمورد دانش آموز، دانش آموزان، جذب کننده

دانش آموزان مراکز عادی سبک یادگیری همگرا و جذب کننده پراکنده
* دختران تیز هوش و عادی، دارای سبک یادگیری همگرا
* پسران تیزهوش و عادی برخی دارای سبک یادگیری همگرا و برخی جذب کننده
* سبک یادگیری دختران تیزهوش همگرا
* سبک یادگیری پسران تیزهوش جذب کننده
* دختران مراکز عادی دارای سبک یادگیری همگرا
* پسران مراکز عادی دارای سبک همگرا و برخی جذب کننده
-همایونی و عبدالهی (1382) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش آموزان” به این نتیجه رسیدند :
شناسایی و آگاهی از سبک‌های یادگیری می‌تواند در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی داشته باشد.
-سرچمی و حسینی (1383) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی سبک‌های یادگیری بر روی دانشجویان پرستاری دانشگاه قزوین” به این نتیجه رسیدند که بین جنس و سبک‌های یادگیری رابطه معنادارای وجود ندارد.
-شمس اسفند آباد و امامی پور (1383) عنوان تحقیق “مطالعه سبک‌های یادگیری در دانشجویان رشته علوم انسانی، علوم پایه و معماری و رابطه بین سبک‌های یادگیری، پیشرفت تحصیلی و جنسیت” نتایج این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
* بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
* سبک‌های یادگیری متوالی -شهودی پیش بینی‌های بهتری برای پیشرفت تحصیلی دارند.
* بین سبک‌های متوالی -شهودی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد.
-شهامت و همکاران (1385) طبق مطالعه انجام شده با موضوع “سبک‌های شناختی و خود تنظیمی در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیط‌های سنتی” به نتایج زیر رسیدند:
* دانش آموزانی که در بعد کلامی-تصویری در سبک شناختی می‌گنجند در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط یادگیری سنتی عملکرد بهتری دارند.
* دانش آموزانی که در بعد کل گرا-تحلیلی در سبک شناختی قرار دارند، تفاوتی میان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این دو محیط دیده نشد.
– براری (1386) در مطالعه ای با عنوان “بررسی رابطه بین سبک های یادگیری چهاروجهی کلب و پیشرفت تحصیلی دانشجویان” به نتایج زیر رسید:
* میان سبک‌های یادگیری زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.
* بین شیوه‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
* بین سبک‌های یادگیری مختلف دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد.
* افراد دارای سبک یادگیری انطباق یابنده از بالاترین سطح پیشرفت تحصیلی برخوردارند.
-زینب تگران (1387) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی رابطه بین سبک‌‌های شناختی یادگیری، خود کارآمدی و عزت نفس دانشجویان” که به این نتایج رسیدند:
* بین سبک شناختی یادگیری دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
* بین عزت نفس و خودکارآمدی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد.
* بین سبک شناختی و خود کارآمدی و سبک شناختی و عزت نفس رابطه‌ای وجود ندارد.
* بین خود کارآمدی و عزت نفس دانشجویان رابطه وجود دارد یعنی با بالا رفتن خود کارآمدی، عزت نفس هم بالا می‌رود. (نادری، 1388)
-ثمری و آتشک (1388) در مطالعه‌ای با موضوع “تاثیر میزان شناخت و کار بست فن آوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادگیری دانش آموزان” نشان می‌دهد که:
* به کار گیری فن آوری و مواد و رسانه‌های آموزشی استفاده از طراحی‌های منظم آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی از سوی معلمان در فرآیند تدریس، موجب افزایش یادگیری در دانش آموزان می‌شود.
-نادری (1388) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی رابطه میان سبک‌های یادگیری( همگرا-واگرا- جذب کننده- انطباق یابنده) با موفقیت تحصیلی فراگیران مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های آموزش مجازی دانشگاه تهران ” به این نتیجه رسیدند :
* میان سبک‌های یادگیری فراگیران و موفقیت تحصیلی آنان به طور کلی رابطه معنی داری وجود ندارد.
-احدی و همکاران (1388) در مطالعه‌ای تحت عنوان “سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان” به این نتایج رسیدند:
* میان سبک‌های یادگیری و جنسیت رابطه معنی داری وجود ندارد.
* ارتباط معنی داری بین رشته تحصیلی و سبک یادگیری وجود دارد.
* ارتباط معنی داری بین تاهل و سبک یادگیری و بین معدل دانشجو و سبک یادگیری وجود دارد.
* دانشجویان به ترتیب دارای سبک‌های واگرا، انطباق یابنده، هم گرا و جذب کننده بودند.
-رضایی (1389) با مطالعه‌ای تحت عنوان “رابطه شیوه‌های یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان” به این نتایج رسیدند:
* از بین شیوه‌های یادگیری کلب فقط مفهوم‌سازی انتزاعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد.
* تجربه عینی با سبک یادگیری فعال رابطه مثبت و معنی داری دارد، ولی با سبک‌های یادگیری متفکر، نظریه پرداز و عمل گرا رابطه منفی و معنی داری دارد.
* مفهوم سازی انتزاعی بر خلاف تجربه عینی با سبک یادگیری فعال رابطه منفی و معنی داری دارد ولی با بقیه رابطه مثبت و منفی داری دارد.
* با تغییر سن سبک‌های یادگیری و ترجیحات یادگیری تغییر می‌کند.
-غزنوی (1389) در مطالعه‌ای تحت عنوان تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان خاش به این نتیجه دست یافت:
* استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش انگیزه تحصیلی ، ارتقای مهارت پرسش گری، تقویت روحیه پژوهشی، افزایش نمرات درسی دانش آموزان دختر و پسر در حد زیادی تاثیرگذار بوده است. (نیاز آذری و حسینی، 1391)
-زمانی و همکاران (1389) در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی نقاط قوت و ضعف ، فرصت‌ها و تهدیدهای فرا روی مدارس هوشمند” به این نتایج رسیدند:
* مدارس هوشمند ایران توانسته‌اند در شیوه‌های سنتی آموزش تغییر ایجاد کنند، و از رویکرد معلم محوری به دانش آموز محوری و تاکید بر پژوهش و نوآوری داشته باشند.
* نبود تفاوت بین برنامه درسی مدارس هوشمند با مدارس عادی از نظر کتاب‌های درسی، زمان و چیدمان کلاس از نقاط ضعف این مدارس است.
* دانش آموزان مدارس هوشمند نسبت به مدارس سنتی نگرش مثبت تری دارند.
-زمانی و همکاران (1390) در مطالعه‌ای با عنوان “اثر بخشی و پایداری تاثیر استفاده از چند رسانه‌ای‌ها بر خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان” به این نتیجه رسیدند :
* استفاده از چند رسانه‌ای‌ها در پایداری عملکرد تحصیلی و یادگیری خود تنظیم نقش مثبتی دارد.
-ضامنی و همکاران (1390) در مطالعه‌ای با عنوان تاثیر استفاده از نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی ” به نتایج زیر رسیدند:
* رایانه و چند رسانه‌ای‌های جدید قادرند محیط یادگیری را دگرگون و آن را جذاب و سبب جذب دانش‌آموزان و فراگیران به فرآیند یادگیری شوند. محرک‌های تقویت کننده ای به روند آموزش و یادگیری تزریق کنند و به تثبیت آموخته‌ها و پایداری مواد درسی کمک و منجر به بهبود کیفیت آموزش شوند باعث افزایش انگیزه فراگیران و در نتیجه تلاش و کوشش آنان برای یادگیری بیشتر و کسب نمرات بهتر و تقویت نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به خود و توانایی‌هایشان شده و در نهایت پیشرفت تحصیلی را سبب گردند.
-نیاز آذری و حسینی (1391) در مطالعه‌ای تحت عنوان” تاثیر فن آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس زبان انگلیسی و ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر بابل”به نتایج زیر رسیدند :
* به کارگیری فن آوری اطلاعات در آموزش موجب افزایش یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی در درس ریاضی می‌گردد.
* به کارگیری فن آوری اطلاعات در آموزش موجب افزایش یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی می‌گردد.
-قلی زاده و احقر (1391) در مطالعه‌ای تحت عنوان “بررسی نقش سبک‌های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه ” به این نتایج دست یافتند:
* سبک‌های یادگیری بر خودکار آمدی دانش آموزان تاثیر دارد.
* دانش آموزان در یادگیری از سبک خاصی پیروی نمی‌کنند و سبک‌های متفاوتی دارند.
* میزان خود کار آمدی دانش آموزانی که از سبک یادگیری واگرا استفاده می‌کنند به طور معناداری بیشتر از سبک‌های یادگیری همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده است.
-فاطمه جان قلی (1391) در مطالعه‌ای با عنوان “تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر سبک‌های یادگیری در مدارس راهنمایی قم” به این نتیجه رسیدند:
* استفاده از فن آوری اطلاعات بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان موثر است.
* بین سبک های یادگیری چهارگانه پسران و دختران در قبل از استفاده و بعد از استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات تفاوت وجود دارد.
* بین سبک‌های یادگیری دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی تفاوت وجود دارد.
2-30- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
-کلب و گلدمن (1973) در مطالعات خود بر روی فارغ التحصیلان دانشگاه به این نتیجه رسیدند که :
* دانشجویانی که بر اساس سبک‌های یادگیری خود انتخاب رشته انجام داده بودند بعد از فراغت از تحصیل به شغل‌های مرتبط با رشته خود گرایش پیدا کرده بودند.
* دانشجویانی که بدون توجه به سبک‌های یادگیری خود انتخاب رشته نموده بودند بعد از فراغت از تحصیل تعهد کمتری نسبت به کار کردن در زمینه رشته خود از خود نشان دادند.
-کلب(1981) در مطالعه‌ای که بر روی فارغ التحصیلان رشته‌های متفاوت انجام داد به این نتیجه رسید که :
دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی، اقتصاد، تاریخ، زیان انگلیسی، علوم اجتماعی و روان شناسی
* اکثراً دارای سبک واگرا و در موارد معدودی جذب کننده بودند.
* دانشجویان رشته‌های علوم طبیعی دارای سبک جذب کننده و همگرا بودند.
* دانشجویان رشته‌های بازرگانی دارای سبک انطباق یابنده بودند.
* دانشجویان رشته‌های مهندسی دارای سبک همگرا بودند. (به نقل از تقوایی، 1381)
-جکوبس 135 (1987) در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که :
* میان سبک‌های یادگیری دانش آموزان با توجه به پیشرفت تحصیلی و جنسیت تفاوت وجود دارد.(نادری،1388)
-ماگولدا136 (1989) در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسید که :
* میان سبک‌های یادگیری زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد.
-اسکوفیلد137 (1995)، در ضمن مطالعه‌ای با عنوان “آثار ورود فن آوری اطلاعات در مدارس” به این نتیجه رسید که این اثر در نظام آموزشی تدریجی است و فن آوری اطلاعات انتقال برنامه درسی را کارآمدتر می‌نماید. ورود فن آوری اطلاعات موجب خلق زمینه‌های جدید اجتماعی برای یادگیری می‌شود.
-پژوهش‌های هیکسون و بالتیمور 138(1996) و فوجی 139(1996) و نایت، ال فن باین و مارتین 140(1997) و کایس141 (2005) روشن ساختند که :
* میان زن و مرد از لحاظ سبک‌های یادگیری کلب تفاوت وجود دارد. مردان بیشتر به تجربه‌های عینی تمایل دارند، در حالی که زنان عمدتاً تاملی تر عمل می‌کنند . (نادری، 1388)
-بکر 142 (1997) نیز ورود فن آوری اطلاعات به مدارس را منجر به یادگیری بهتر می‌داند اغلب محققان معتقدند این تحول به تغییر یادگیری معلم مدار به رویکرد دانش آموز مدار می‌شود و معلمان باید در معرض تحولات آموزشی قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت‌های فن آوری جدید کسب نمایند.(محرابی، 1390)
-نتایج مطالعه موسسه ی علوم در سال 1998 درباره‌ی تاثیر کار با رایانه بر روی تدریس موثر معلمان نیز نشان داد که بین استفاده‌ی آنان از رایانه و شبکه در تدریس و پیشرفت یادگیری دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد. معلمان با استفاده از رایانه و دسترسی به شبکه موفق‌تر بودند و دانش آموزان نیز عملکرد تحصیلی بهتری داشتند.
-طبق گزارش موسلی 143 در سال 1999 درباره تعلیم و تربیت همراه با فن آوری در مدارس ابتدایی انگلستان، معلمانی که نسبت به کاربرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *