دانلود پایان نامه درمورد دانش آموز، دانش آموزان، مدارس هوشمند

سازی 121
جدول4- 14. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی 121
جدول4-15. شاخص های توصیفی نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی 122
جدول4- 16. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی 122
جدول4- 17. شاخص های توصیفی مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی 123
جدول4-18. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی 123
جدول4-19. شاخص های توصیفی نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی 124
جدول4- 20. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی 124
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 مدل مفهومی مدرسه هوشمند -نقشه راه هوشمند سازی مدارس 1390-ص28 38
نمودار 2-2 نه قدم شخصی سازی یادگیری 53
نمودار 2-4 چرخه یادگیری کلب 72
نمودار 2-5 ترکیب چرخه و سبک یادگیری کلب 74
نمودار 2-6 چرخه یادگیری کلب و سبک‌های یادگیری کلب 94
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1 نمودار هیستوگرام تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه 103
شکل 4-2 نمودار هیستوگرام تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه 105
شکل 4-3 نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه 108
شکل 4-4 نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه 110
شکل 4-5 نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه 112
شکل 4-6 نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه 114
شکل 4-7 نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه 117
شکل 4-8 نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه 119
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران است . پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 32250 نفر می باشد که 400 نفر بر اساس جدول اچ اس بولا و به روش تصادفی خوشه ای ناهمگون انتخاب شدند. آزمودنی ها ابتدا به پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (2005 ) پاسخ دادند ، بعد از گذشت 2 ماه از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ، مجددا” آزمودنی ها به پرسشنامه ی مذکور پاسخ دادند . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمارتوصیفی و آمار استنباطی t همبسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که مدارس هوشمند بر تجربه عینی و آزمایشگری فعال دانش آموزان موثر بوده و آنها را افزایش داده است . همچنین بر شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی نیز تاثیر گذار بوده و آنها را کاهش داده است.
کلید واژه : مدارس هوشمند ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، فن آوری آموزشی ، سبک های یادگیری کلب ، سبک ( همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده )
فصل یکم
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
درآغاز هزاره ی سوم ، با گذر از دوران صنعتی موج چهارم حیات بشر که پیتر دراکر اصطلاح ” جامعه دانش ” را برای این موج به کار می برد ، شکل گرفته است و مدارس کشورهای پیشرفته در این دوران به ویژگی هایی دست یافته اند که با آن چه به صورت سنتی از مدارس درک می شود ، متمایز است .
هم چنین تعلیم و تربیت همواره نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ایفا کرده است و همراه با تغییر زندگی انسان و توسعه فن آوری ، دچار تغییر و دگرگونی گردیده است . بدین ترتیب می توان ادعا کرد که توسعه نظام آموزشی در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، یکی از چالش های اصلی سیاست گذاران است . در بسیاری از کشورهای جهان ، گسترش فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش مد نظر قرار گرفته است و کشورها اعم از توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ، برنامه های جامعی را برای مجهز کردن مدارس با امکانات گوناگون طراحی کرده اند .
بر خلاف شرایط موجود در مدارس سنتی ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از مدارس به عنوان بخش ضروری در فرآیند یاددهی – یادگیری تبدیل شده است و تحولی عظیم را درکلیه مراحل آموزشی ایجاد نموده است . در مجموع می توان گفت که در دنیای پرسرعت امروزی ، روشهای سنتی آموزش ، کند و ناکارآمد هستند و نمی توانند مفاهیم جدید علمی و آموزشی را با قدرت کافی و هیجان که نیاز نسل های امروزی دانش آموزان می باشند را برآورده سازند . همچنین معلم قادر به بازبینی بهتر عملکرد دانش آموز و تغییر فنون متناسب برای آموزش خواهد بود. امروزه روش های سنتی یاددهی و یادگیری جوابگوی نیازهای فراگیران نیست ، چون با به کارگیری روشهای سنتی ، دست یابی به مهارت حل مسئله ، به کارگیری اطلاعات ، مشارکت ، همکاری و تفاهم با یکدیگر میسر نیست ، بنابراین فراگیران لذت ناشی از علم را نمی فهمند ومدرسه برایشان خسته کننده است و یکی از راه های حل برخورد با چنین مشکلاتی پیاده کردن شیوه های جدید در آموزش است . (نیاز آذری و حسینی ، 1391)
لذا بهتر است با به کارگیری ابزارهایی که حاصل تلاش و پیشرفت دانشمندان در زمینه فن آوری های نوین اطلاعات و ارتبا
برنامه‌های انفرادی نوعی از آموزش پایدار را با کم فن‌آوری ارائه می‌دهند. هدف برنامه‌های اولیه کمک به معلمان در جهت انفرادی کردن یادگیری وکمک به فراگیران برای یادگیری با سرعت مناسب خود می‌باشد. مانند نرم‌افزارهای آموزش به کمک رایانه. عموماً فراگیران به صورت انفرادی نوعی تکلیف رایانه‌ای را انجام می‌دهند و آن تکلیف به صورت تمرین و تکرار یا تقویت مهارت قبلی است. (فلورین و هگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 27)
2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی
در طول زمان از وقتی که فن آوری قدرتمندتر و قابل دسترس‌تر شده است، محیط‌های یادگیری اکتشافی هم به وجود آمده‌اند، ولی جایگزین برنامه‌های آموزش انفرادی نشده و برعکس در مقابل آن قرار گرفته‌اند. محیط‌های یادگیری اکتشافی به دانش‌آموزان اجازه تعامل با مواد آموزشی را می‌دهند و آنان کنترل بیشتری بر یادگیری خود دارند. محیط‌های اکتشافی یادگیری محبوبیت رو به افزون کاربرد هم زمان فن آوری در آموزش را ارائه می‌دهند. و به گفته رید و مک نرگنی39 (2000) نظر پایه در این محیط‌ها مبتنی بر ارتقا یادگیری فعال با تاکید بر یاری یادگیرندگان در جهت ساختن دانش به صورت مشارکتی می‌باشد. مانند محیط اینترنت، (فلورین وهگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 31-32)
2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط
بسیاری از ابزارهای فن‌‌آوری وجود دارند که دانش‌آموزان را در برقراری ارتباط یاری می‌دهند. از جمله تابلو اعلانات، پست الکترونیکی و اتاق‌های مکالمه و … در این حال معلم باید کاربرد کامپیوتر را کنترل و مدیریت کند و ابوت40 در این ارتباط برنامه‌ریزی دقیقی را قبل شروع طرح‌های ارتباطی توصیه می‌کند در این گونه طرح‌ها بهتر است افرادی که همدیگر را می‌شناسند در گیر شوند و نرم افزار کنترل هم در شبکه مدرسه نصب شود. (فلورین و هگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 35-36)
2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی
برنامه‌هایی که ارزیابی مبتنی بر کامپیوتر را ارائه می‌دهند یک نوع ارزیابی مقرون به صرفه ونظام‌مند را ارائه می‌دهند که به تدریج جایگزین فرآیند پرزحمتی می‌شود که معمولاً به عهده گروه مدرسین می‌باشد. بنابر نظر گانتر41 (2001) در حال حاضر برخی از این برنامه‌ها مبتنی بر روش‌هایی پویای ارزیابی است، به نحوی که دانش‌آموز را از انواع مختلف اشتباهاتش آگاه می‌سازد. مثل برنامه‌هایی که خود نمایشگر هستند و دانش‌آموزان را تشویق می‌کنند تا روند پیشرفت خود را نظاره کنند. (فلورین وهگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص37)
2-5-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت
یک سیستم پیشرفته می‌تواند ساخته و طراحی شود و اطلاعات زیادی بیشتر از یک معلم را به تنهایی در خود نگه دارد و بنابراین معلمان می‌توانند از آن در جهت تبدیل راه‌حل‌های آموزشی از حالت کلی به صورت مشکلات یادگیری انفرادی کمک بگیرند. مانند وب سایت‌هایی که حاوی اطلاعات در باره موضوع مورد نظر است، گروه‌های مباحثه، موسسه بریتانیایی فن‌آوری ارتباطات و آموزشی بکتا42 و مجمع سنیت 43که مخاطب متخصصان آموزشی علاقه مند ‌ به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. (فلورین وهگرتی (2004)، ترجمه زارعی زوارکی، 1391، ص 38-39)
2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش فرآیندی است که طی آن محتوایی انتقال می‌یابد، تا تغییرات نسبتاً پایداری در فرد صورت گیرد آموزش را می‌توان با روش‌ها و شیوه‌های بسیاری انجام داد.
یادگیری فرآیندی است که طی آن افراد مهارت یا دانش تازه‌ای برای انجام کار و یا جهت بهبود کیفیت کار کسب می‌کنند. آموزش پشتوانه یادگیری است. میان آموزش و یادگیری ارتباط یک جانبه‌ای وجود دارد به صورتی که هرچه آموزش با روش‌ها و شیوه‌های موثرتر و بهتری انجام گیرد، به همان اندازه یادگیری افزایش می یابد. یکی از اهداف تعلیم وتربیت، آموزش می باشد. یعنی ارائه و انتقال دانش و اطلاعات به فراگیران، اما امروزه با رشد وگسترش روزافزون اطلاعات تاکید از آموزش، یادگیری می‌باشد. دیگر آموزش و پرورش نمی‌تواند تنها نهاد ارائه دهنده آموزش باشد وهم چنین یادگیری بر کل زندگی قابل تعمیم است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات امکانات قدرتمندی را برای تحقق این امر در اختیار می‌گذارد. (جان قلی، 1391)
فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات روش‌های آموزش و یادگیری سنتی را در معرض سوال و تردید قرار داده و امکانات متنوعی را برای فراگیران فراهم آورده است. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تنها در آموزش و یادگیری اثر نکرده و وظیفه آن تنها فراهم نمودن امکانات برای فراگیران نیست، بلکه در هویت فراگیران و در معنی و نقش یادگیری نیز تغییر ایجاد کرده است و استفاده از این روش آموزش موجب سهولت برقراری ارتباطات ذهنی در موضوع مورد یادگیری می‌شود و سبب نو شدن افکار ذهنی و بررسی بیشتر و عمیق‌تر در موضوع یادگیری می‌شود و خودبه خود به یادگیری‌های جدیدی از جانب یادگیرنده می‌شود. (علی پور و جهان آرا، 1389)
2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس
با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، معلمان به سهولت به منابع جدید آموزشی دست می‌یابند و اطلاعات و مواد آموزشی خود را آسان‌تر و سریع‌تر تهیه می‌کنند. همچنین، انتظار می‌رود که فن‌آوری اطلاعات بتواند مواد آموزشی از قبیل متون، تصاویر، اصوات و سایر موارد مشابه را با کیفیتی بالاتر از قبل در اختیار معلمان قرار دهد. انتظار دیگر، نقش تسهیل کننده فن‌آوری اطلاعات است، یعنی بتوان با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات، کیفیت یادگیری دانش آموزان را افزایش داد. این کار باید با برقراری ارتباطی فعال میان مدیر دروس، معلمان و دانش آموزان صورت بگیرد، به طوری که این روش ارتباطی به صورت عادتی مناسب در بیاید. هم چنین، فن آوری اطلاعات را می‌توان به عنوان ابزاری برای ایجاد مواد آموزشی تعاملی و با کیفیت بالا در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار داد. (لاولس44، 2003، به نقل از نوروزی و همکاران، 1387)
جدول 2-1- نقش‌های فن آوری اطلاعات در مدارس
وآورآ
رویکرد
اهداف
اول: ارتباط دهنده
1-برقراری ارتباط میان اطلاعات، معلم ودانش‌آموز
2-کاهش محددیت‌های زمانی و مکانی
دوم: هدایت کننده
1-دسترسی آسان به منابع جدید آموزشی
2-دست یابی ب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *