دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، توسعه انسانی، توسعه کالبدی، استان هرمزگان

محدودیتهای موجود در منابی اطالعاتی و کوتاهی سازمانهایی که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند
تصویر درستی از و
عیت
ایداری محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ایدار در حام حا ر به عنوان یک
ارادایم جهانی و الگو
قال
توسعه مورد توجه خاص کشورها توسعه یافته و در حام توسعه است.در
این رهیافت دستیابی به توسعه حداظت از محیازیست به عنوان جزء الیندک توسعه تلری شده ااصل۴ اعالمیه ریود و توسعه ایدار توسعهایست که نیازها جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون آنکه قدرت نسلها آینده را برا برطرف کردن نیازهایشان مورد معامله قراردهد ااصل ۲۱د.
-۳-۱ اهمیت موضوع تحقیق
با اشاعه خوداگاهی زیست محیشی در آغاز هزاره سوم نگهدار و مدیریت فرایندها
اکولوژیک یا
سیستمها
شتیبان حیات برا همه جوامی امر سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از
مدهوم ایدار
جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ایدار حوزهها الزمه رسیدن به
توسعه
ایدار است عدم توجه به دغدغها زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به
اهداف اقتصاد
در نهایت نا ایدار جوامی مواجه میکند که تحلیل این روند اهمیت مو
وع تحریق را
مشخص میسازد.
-۴-۱ هدفهای تحقیق
هدف از ارائه این تحریق دستیابی به چارچوب شوهشی قابل اعتماد برای بررسی توسعه ایدار است که به شرح ذیل به دو صورت اهداف اصلی و فرعی مشخص میگردد:
اهداف اصلی:
۱. شناخت نا ایداریهای محدوده مشالعه
۲. عوامل مؤ ر در نا ایداریها
۳. نرش فعالیتهای انسانی در نا ایداریها اهداف فرعی:
۱. تعیین شاخصهای توسعه ایدار شهری
۲. تعیین شاخصهای توسعه ایدار زیستمحیشی
مدهوم توسعه ایدار ریشه در تاری نظریهها و تجربه توسعه و محیاگرایی دارد.امروزه رویکردهای مختلدی را در تبیین و تشریح مدهوم توسعه و محیا اکه مهمترین نرش را در تعیین چارچوب توسعه ایدار
دارندد که به صورت عمومی و یا در گزارشهای کندرانس جهانی محیا زیست و توسعه میتوان
دید.مرولها که با نام توسعه ایدار میشناسیم بر یک نظم اقتصاد اجتماعی زیستمحیشی استوار شده
است این نظم در طوم زمان از نظر محتو و روششناسی هدفها اصلی خود تغییر کرده است
-۵-۱ پیشینه تحقیق
با عنایت به مو وع رساله در خصوص تحلیل نرش فعالیتها
انسانی در ایجاد نا ایدار
زیست محیشی،
در یک مدهوم جامی وکلینگر در بحث گسترده توسعه
ایدار شهر
مشرح میگردد و در این خصوص
بررسی ارتباط توسعه
ایدار شهر با محیا زیست و فضا درون شهر
از اهمیت خاصی در منتج شدن
به بحث ایدار
یا نا ایدار
زیستمحیشی در ا ر فعالیتها
انسانی در نظر گرفته میشود در این زمینه
با مشالعه کتاب “ نگاهی نو به مداهیم توسعه” ترجمه دکتر فرید فرحی
و کتاب “مردمها
در توسعه ایدار
در کشورها
در حام توسعه” ترجمه دکتر رکنالدین افتخار
به یک نگرش تدهیم شده در مورد توسعه
ایدار شهر رسیده و در بحث محیا زیست شهر
با نگاهی بر مراالت مندرج در چندین شماره فصلنامه
محیازیست در سامها
مختلف و کتاب
“ کندرانس سازمان ملل در باره محیا زیست و توسعه” ترجمه
دکتر حمید طراوتی با درک مدهوم محیا زیست شهر
و مشالعه چندین
ایان نامه با عنوانهایی به شرح
ذیل به درک اصیل ارتباط تأ یر فعالیتها
انسانی در
ایدار
زیست محیشی رسیده است.
در تحریری با عنوان توسعه
ایدار و برآورد زیانهای ناشی از تخری
محیا زیست امشالعه موردی
آلودگی هوای اصدهاند، اصناعیان، ۱۳۷۲د به تدهیم دقیق روابا تنگاتنگ محیا و ویایی دست یافته و در تحریری با عنوان تحلیل و ارزیابی توسعه ایدار شهری با استداده از سیستم اطالعات جغرافیایی .‎GIS‎مورد : شهر شاهرود، ا عزیزی، ۱۳۸۵د در تحریری با عنوان: بررسی و شناخت ا رات توسعه بر محیا زیست در استان هرمزگان با استداده از مدم تخری ، امنصوری، ۱۳۸۸د در تحریری با عنوان: توسعه ایدار و محیا زیست در ایران، اگلکار، ۱۳۸۸د که جز نزدیکترین مو وعات مورد بررسی قرار گرفته شد، با عنوان این شوهش بوده و یشینه بسیار مناسبی جهت ارائه تخدیف محسوب میگردد.
-۶-۱ متغیرهای تحقیق
در این تحریق متغیرها به دو صورت وابسته و مسترل در نظر گرفته شده است که فعالیتهای انسانی را به عنوان یک عامل تأ یرگذار و همیشگی در جایگاه متغیر مسترل و نا ایداریهای زیست محیشی را به عنوان وابسته در نظر گرفته شده است، روابا بین این دو متغیر مو وع موردبحث در محدوده مورد مشالعه را مشخص میکند.
-۷-۱ پرسشهای تحقیق
سواالت اساسی مشرح در رساله که بر روششناسی رساله تأ یرگذار بوده و هدف رساله تالش برای اسخگویی به آنها بوده عبارتند از:
• از دیدگاه ارادایم توسعه ایدار چگونه تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فضایی اکالبدی ـ فعالیتیددر محدوده مورد مشالعه طی سه دهه گذشته قابل بررسی است؟
• نتایج ارزیابی و عیت ایداری توسعه در محدوده موردمشالعه چیست؟
• راهبردها و سیاستهای توسعه محدوده موردمشالعه برای تحرق توسعه ایدار چیست؟
-۸-۱ فرضیات تحقیق
فر
یه اوم : با در نظر گرفتن توسعه ایدار شهر ظاهرا فعالیتها و تحوالت اجتماعی و اقتصاد و
کالبد
درون شهر در سه دهه گذشته در شهر کرج به طور اعم با ا ار مخرب زیست محیشی همراه بوده
و تنها در بعضی از مناطق خاص با رعایت اصوم شهر ساز
یش رفته است.
فر
یه دوم : به نظر می رسد به علت در نظر نگرفتن و رعایت نکردن موازین اصلی توسعه ایدار
شهر
در یک نگاه کلی نگر، شهر کرج با موزاین اصلی ایدار
توسعه فاصله زیاد گرفته است.
فر
یه سوم: به نظر میرسد راهبردها و سیاستهای توسعه محدوده شهر کرج چشم اندازهای مناسبی را
در آینده جهت تحرق موازین ایداری توسعه بوجود آورده است.
-۹-۱ قلمرو تحقیق
موقعیت جغرافیایی و مشخصات ستی و بلندیهای شهر و یرامون، در شمام شهر کوههای البرز و کندوان، در جنوب، رشته جبام مرکزی فشا ویه و زرند سابق و همچنین کوههای خرقان و در مغرب، شهرستان قزوین قرار دارد ارتداع از سشح دریا ۱۳۲۱ متر است.این منشره دارای شی مالیم به طرف جنوب غربی است.در جبهه شمام و شرق وجود ارتداعات مانی توسعه است.
کرج بزرگ که از یوستن محدودههای سه شهرداری کرج، مهرشهر و رجایی شهر و افزودن مناطق فردیس و میان جاده به آن شکل گرفته، س از تهران سریعترین آهنگ رشد را در استان داشته و حتی باعث به وجود آمدن کانونهای جمعیتی متعددی در حوزه استحداظی خود، مانند کمامشهر، ماهدشت، محمد شهر و مشکین دشت شده است؛ تا جایی که امروزه میتوان آن را کالنشهری بزرگ با جمعیتی بیش از یک میلیون ندر و وسعتی فراتر از ۱۵۰ کیلومتر مربی تصویر کرد.
عوامل مساعدی را که زمینه ساز رشد شتابان شهر کرج بودهاند میتوان به صورت زیر برشمرد:

فاصلهای نزدیک اکمتر از ۴۰ کیلومترد از مرکز سیاسی و اقتصادی کشور تهران؛

کیدیت نسبتاً مناس
و تعداد راههای ارتباطی اآزادراه و دو راه اصلی جاده مخصوص و
جاده قدیم کرج، متروی تهران ـ کرج و راهآهند

موقعیت مکانی بر سر راههای ارتباطی مهم کشور با شمام و غرب؛
اشکلگیری مهمترین قش
صنعتید و در نتیجه اشتغام (در امتداد محور تهران ـ کرج ـ قزویند ؛
۴. و عیت اقلیمی و تو وگرافی مشلوب؛
۵. قیمتهای بالنسبه ایینتر امالک و اجاره نسبت به شهر تهران.
به یشینه شکلگیری کرج که نظری اندازیم میتوانیم رد آن را در تاری تا یش از اسالم یگیریم، زمانی که روستای کرج بر سر راه کاروان ری به گیالن و طبرستان اهمیت داشت، کرج به دلیل انتخاب قزوین به عنوان ایتخت شاه طهماس ، همچنین موقعیت ارتباطی آن با صدحات شمام غربی و مرزهای امیراتوری عثمانی و استررار بر سر راه درشکهروی ایران به ارو ا باز هم اهمیت بیشتری یدا کرد، من آنکه نرش ییالقی آن در این خشه همواره جاذبه داشته است.
در سده اخیر، تحت تأ یر تحوالت کالبدی تهران، فرایند شهر شدن در کرج آغاز شد و محدوده جدید آن از اتصام این روستا با منظومهای از روستاهای مجاور مانند حصارک، کالک، حصار، حیدرآباد، حاجی آباد، سرحدآباد، حسین آباد افشار، صوفی آباد و. .شکل گرفت که امروزه محلههای درونی آن به شمار میروند.
احداث راه آسدالته تهران ـ کرج ـ چالوس و ترمیم و ساخت راههایی به همدان، انزلی، تبریز و کرمانشاه نیز این شهر نو ا را به چهارراه ارتباطی مهمی تبدیل کرد که به تدریج سرریز جمعیت تهران و بخشی از مهاجران وارد شده به استان در آن اسکان یدا کردند.
استررار صنایی مدرن، در این محور، توسعه شهری را تشدید کرد و آنگاه با شهرکسازیهای متعدد محدوده آن چنان وسعت گرفت که مرزهای شرقی کرج بزرگ به محدوده استحداظی تهران نزدیک شد. وسعت و جمعیت میلیونی کرج آن را به یک کالن شهر تبدیل کرده که خود موجد تبدیل هستههای روستایی اطراف آن به شهرهای چند ده هزار ندری اماهدشت، محمد شهر، مشکین دشت و کمام شهرد شده است که ساکنان آنها روزانه برای تأمین خدمات به کرج رفت و آمد میکنند.به این ترتی ؛ مسیری که تهران در یکصد سام گذشته یمود در مورد کرج نیز در حام تکرار شدن است با این تداوت که شتاب حرکت آن افزونتر نیز شده است.برای رهیز از آ ار سوء این رشد شتابان باید به کیدیت و جایگاه قانونی طرحهای توسعه اهمیت و اولویت بیشتری داد و متکی به این ابزار توسعه کالبدی ـ فضایی شهر را به سمت توسعهای ایدار هدایت و کنترم نمود.
-۱۰-۱ روش تحریق
در این کار تحریری از روش تحریق تجربی استداده شده است.در این روش تغییرات دیدهها در ظرف زمان مورد مشالعه و مرایسه قرار میگیرد و در واقی به بررسی نوع روابا علت و معلولی بین آنها رداخته شده و به بررسی علل و عواملی می ردازیم که در ایدار یا نا ایدار زیستمحیشی تا یر میگذارد.
-۱۱-۱ شیوه گردآوری اطالعات
در شوهش مورد نظر از شیوههای گوناگون نظیر کار در کتابخانه و فیش برداری، کار میدانی و مراجعه به رشسنامههای کارشده طرح تدصیلی منشره و همچنین تهیه اطالعات از ادارات و موسسات ذیربا و استنتاج و نتیجهگیری از ان استداده شده است .در زمینه مبانی نظری تالش شده که از نظریات چشمانداز و تئوریهای مربوط به توسعه ایدارومحیا زیست استداده شود.
– کتابخانهای
کار فیشبرداری و جمیآوری اطالعات از منابی و ماخذ موجود در کتابخانهها و مراکز شوهشی صورت گرفته است اهم کتابخانههای مورد استداده در این بررسی عبارتند از:
• کتابخانه مرکز آمار
• کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
• کتابخانه دانشگاه علم وصنعت
• کتابخانه سازمان حمل و نرل وترافیک شهرداری تهران و کرج
• کتابخانه مرکز مشالعات و برنامهریزی شهر کرج
• کتابخانه سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهر کرج
• کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی
• کتابخانه دانشگاه هنرهای زیبا
• کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز دانشکده هنر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *