دانلود پایان نامه درمورد تکنولوژی، اکوسیستم، توسعه پاید، توسعه پایدار

سیستمهای زنده طبیعی.بر این ایه، واحدها و جنبههای کمی یا مرداری مورد توجه قرار میگیرند که بیشتر شامل واحدهای فیزیکی غیر ولی است و به زمینههایی مانند قوانین علمی زیستشناسی، زمینشناسی، شیمی و به طور کلی علوم طبیعی ارتباط مییابد.
-۳-۴-۲-۲ دیدگاه جامعهشناسان
نرشه نظرات جامعه شناسان سومین دیدگاه را تشکیل میدهد.براساس این نگرش، بازیگران اصلی در توسعه ایدار، انسانها هستند که الگوهای سازمان اجتماعی آنان به منظور تعیین راهحلها و تدابیر مناس در جهت دستیابی به توسعه ایدار، نرش عمدهای را ایدا میکنند.در واقی، تجربه نشان میدهد که بیتوجهی به عوامل اجتماعی در خالم فرایند توسعه، ا ربخشی برنامهها و روژههای گوناگون توسعهای را با مخاطره جدی مواجه میسازد.
-۵-۲-۲ مفاهیم مرتبط با توسعه و پایداری
-۱-۵-۲-۲ پایداری و تعادل زیستی
در دیدگاه توسعه ایدار هدف نهایی یافتن ساز و کارهای تأمین کننده کیدیت مشلوب زندگی برای نسل کنونی و نسلهای آتی است .رسیدن به منزم مرصود، تنها از طریق قانونمند کردن علل و عوامل مؤ ر بر شکلگیری زیستگاههای انسانی امکان ذیر است.
در جستجوی یافتن سابره معاصر مو وع ابتدا به اندیشههای “مکهارگ ا۱۹۶۹د بر میخوریم.کار مکهارگ در سام ۱۹۶۹ در کتاب “طراحی با طبیعت”، همزمان با اگیری جریان مستحکم زیست محیشی جهانی در دهه ۱۹۶۰، توجه تمامی فعاالن و متخصصان را به لحاظ بومشناختی به خود جل کرد.از زمان چاک کتاب زمینه کاملی از تحلیل و برنامهریزی تا یرات محیشی بسا یافت.
مکهارگ ایدههای خود را براساس افکار “ اتریک گدس”‎که بر اهمیت بررسی محیا کالبدی به عنوان اولین قدم در برنامهریزی جامی تاکید داشت قرار داده بود.
امروز انسان معترد به تشابق خود با طبیعت، در چارچوب حدظ و ایداری محیا است.محیا انسانی اکنون بیش از هر زمان انسانساخت شده است و تکنولوژی نمیتواند و نباید به عنوان تنها ابزار کنترم محیا درنظر گرفته شود.
مشالعات وسیعی در زمینه نظری توسا “اودوم ا۱۹۷۹د” در تعریف دوباره اکولوژی انسانی ارائه شده است .و بخش اساسی از ادبیات مربوط به مشالعات تجربی توسا “داگالس ا۱۹۸۱د” طبرهبندی و سنتز شده است.عالوه بر آن، یک برنامه هماهنگ تحریرات بینالمللی مشترک تحت عنوان برنام انسان و زیست کره نیز در حام انجام است احسین حبیبی، محیاشناسی،۲۳د.
-۲-۵-۲-۲ پایداری و آسیبپذیری اکولوژیکی اکوسیستمها
در دهههای اخیر، بروز مسائل بیشمار در محیا زیست موج شده تا جامعه انسانی دریابد که برای فعالیتهای انسان در محیا زیست واقعاً حدومرزی وجود دارد.حام اگر بنا باشد توسعه در بلندمدت ایدار بماند، باید تنگناهایی که در محیا زیست بوجود آورده، مدنظر قرار گیرد.زیرا به تجربه ابت شده در صورتی که محدودیتهای محیا زیست نادیده گرفته شود، توسعه اقتصادی سرانجام منجر به تخری آن خواهد شد.
در این راستا یکی از کارهایی که میتوان انجام داد تعیین میزان آسی ذیری اکوسیستمهایی است که در هر نوع واحد برنامهریزی و مدیریتی وجود دارند تا از طریق تعیین و شناسایی آنها در واقی توسعه
فعالیتهای انسانی را به آن دسته از اکوسیستمهایی سوق داد که نسبت به سایر اکوسیستمهای منشره موردنظر از آسی ذیری کمتر برخوردارند.
-۳-۵-۲-۲ توسعه پایدار و حفظ مبانی توسعه
توسعه
ایدار آن فرایندی است که نیازهای
روری انسانها را بدون مورد معامله قرار دادن مبانی
توسعه، یعنی محیا زیست فراهم میسازد.
اهداف
توسعه عبارتند از دستیابی به یک
فرایند مساوی از نرشهنظر اقتصادی، عدالت و مشارکت
اجتماعی، فرایندی که جهت جدیدی عر ه میکند و به کمک تکنولوژی از کارایی باالتری بهرهمند میگردد و باالخره اینکه فرایندی که از محیا زیست بهره گرفته و در حدظ و اعتالی آن میکوشد.
برای تحرق این اهداف توسعه ایدار باید با شرایا زیر منشبق گردد.
• از نظر اقتصادی، غنی شدن گروهی، نباید موج فریر شدن گروهی دیگر گردد، توسعه ایدار نباید موج جدا شدن بخشهای عمدهای از جامعه از منافی حاصله از توسعه گردد.ساختاری که رشد آن مرهون ایجاد نابرابریها است.ممکن است صرفاً از نظر بیوفیزیکی ایدار باشد اما نه از نظر اقتصادی و اجتماعی.از نظر اکولوژیکی نه بایستی موج تخری و انهدام تنوع و قدرت بیولوژیکی اکوسیستم و نه باعث تخری فرایندهای اکولوژیکی و سیستم های حیاتی گردد.توسعه ایدار باید در نگهداری، تجدید حیات و ذخیره منابی طبیعی از مکان هایی که دارای بیشترین سشح تولید هستند و همچنین مناطق حاشیهای و تخری نشده، به کمک یک مدیریت قوی و مناس ، نرش اساسی داشته باشد.
• از نظر اجتماعی و سیاسی، نرش همبستگی، هماهنگی در عمل و مشارکت بین بخشها و افراد را ایدا کند .برای اینکه این نوع از توسعه به واقعیت جهانی و منشرهای تبدیل شود همکاری و تداهم بینالمللی بین تمام گروههای درگیر روری است.جوامعی که اخیراً در بازارهای سرمایهگذاری درهم ادغام شدهاند، اگر سیستم متشکل از این جوامی در کل از اهداف و عملیات مربوطه به ایداری حمایت نکند، حرکت کشورها به تنهایی به سوی سیاستگذاریهای ایداری ممکن است آنها را با خشراتی نظیر رداخت هزینههای باالتر یا تحصیل سود کمتر در کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف ایداری موجه گرداند.
• از نظر تکنولوژیکی باید ظرفیتها را برای اسخگویی به تغییرات باال برده و راههای در دسترس برای بهرهوری در خور و نگهداری از منابی را افزایش دهد.با تغییرات وسیعی که در سشوح تولید و ابداعات بیولوژیکی اتداق میافتد، و ظهور مداوم محصوالت و بازارهای جدید و رشد وابستگی و ارتباطات درونی، ایداری دیگر نمیتواند به افزایش تولید و یا بخشهای خود اتکا اکتدا کند.تکنولوژی باید به صورت اساسی در استداده از منابی طبیعی مورد استداده قرار گیرد و استداده از تکنولوژی فرا مشروط به افزایش در تولید نباشد.
• آخر اینکه وجود تنوع در سیستم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و اکولوژیکی نمییابد به عنوان عاملی بازدارنده در توسعه دیده شود بلکه به عنوان یک عامل حمایتی که به کمک آن سیستم قادر به انجام تعهدات خواهد بود.تلری گردد.یکسانسازی نباید به از دست دادن راهحلهای اقتصادی، اجتماعی منجر شود.زیرا فردان آن بر علیه تنوع اکولوژیکی و تولید عمل میکند.
-۶-۲-۲ پیشزمینه توسعه پایدار )از فکر تا عمل(
در تمام جهان آگاهیهای فزایندهای دیدار شده که توسعه باید دربرگیرنده نیازهای نسل حا ر بدون استداده از توان نسلهای آینده باشد.زیرا این نسل خود موظف به تامین اجتماعات خویش میباشد.
اگر هدف توسعه گسترش حق انتخاب مردم باشد باید به تنها نسل حا ر، بلکه نسلهای آینده هم دارای چنین حری باشند به عبارت دیگر توسعه برای آنها هم ایدار باشد.
اما در ماورای این آگاهی مبهم که بیشتر زائده ترس تا امید است، درک کمی در مورد مدهوم توسعه ایدار یا برنامه عملی برای رسیدن به آن وجود دارد :
• عدهای فراتر رفته و یشنهاد میکنند که تمام رشد اقتصادی حداقل در کشورهای صنعتی باید متوقف یا به حداقل برسد، تا منابی طبیعی برای آینده حدظ شود.
• عدهای دیگر با تکبر و نخوت خاصی مخالف هر نوع محدودیت استداده از منابی طبیعی برای تامین
رشد مداوم میباشند.
• عدهای هم خوشبختانه اعتراد دارند که بکارگیری تکنولوژی بر هر نوع کمیانی منابی میتوان یروز شد.
• بعضی دیگر یشبینی میکنند که تضاد عمده میان عالئق شمام و جنوب در زمینه چالش حدظ مشترکات جهانی بروز خواهد نمود.
-۷-۲-۲ چالشهای زیست محیطی
انرالب زیست محیشی در دهه ۱۹۶۰ به وقوع یوست تا این زمان، بومشناسی
به عنوان یک رشته
اعلمید شبه محرمانه امعماگونهد در قلمرو علوم زندگی، توجه عامه مردم را
به خود جل کرده
بود.بومشناسی امری عالمانه، اگر نگوییم علمی به عنوان ایهای برای ایدئولوژی سبز مشرح گردید که با نار ایتی حاصل از وخیم شدن کیدیت زندگی و شکلگیری دوباره احساسات مذهبی در مواجهه و مرابله با طبیعت و جهانی که به طور فزایندهای مصنوعی گشته، ترکی گردید.در این هنگام، تدکر قدیمی مالتوس مبنی بر به ایان رسیدن غذا امنابی غذایی و دیگر منابی طبیعید در نتیجه اندجار جمعیت، با درک این مشل که توان طبیعت همانند ظرف محدودی است، ترکی شده بود.برطبق کتاب “محدودیتهای رشد” مؤ رترین کتابی که با این نظریه بنا به ترا ای کلوک رم نوشته شده است، بشر به سوی فاجعه سوق داده میشود مگر اینکه به طور هوشیارانه و ناگهانی از این مسیر مبتنی بر رشد کنونی خودش، فاصله بگیرد.تنها انتخاب ظالمانهای که در طی چند دهه باقی مانده است، انتخاب نابودی از طریق آلودگی شدید محیا زیست خواهد بود.این موج جدید بدبینی هنگامی مشرح شد که خوشبینی ناشی از یشرفتهای فنآورانه فراگیر شده بود.رقابت میان دو نظام اصلی سیاسی، اجتماعی ـ سرمایهداری تعدیل شده به “دولت رفاه” و سوسیالیسم حریری ـ براساس ظرفیتشان برای تداوم رشد باالی اقتصادی مورد قضاوت قرار میگیرند و به نظر میرسد که استعمارزدایی، روحیه امیدوارانهای در زمینه آزادسازی و نوسازی کشورهای تازه استرالم یافته جدید به وجود آورده است.این تناقض را چگونه میتوان تو یح داد؟ آگاهیهای بومشناختی ااکولوژیکید و حرکتهای گروه سبز در غنیترین بخش سیارهمان به عنوان عکسیالعملی در مرابل تزاید خوشبینی نامحدودی که قرنها جلوتر را بدون مالحظه جدی محدودیتهای طبیعی و اجتماعی رشد و هزینههای مربوط به بومشناسی یشبینی مینمایند.نوشتههای“هرمان کان” که شهرت آن حداقل به اندازه گزارشهای کلوک رم است.این گرایش را به صورت فشرده مشرح میکند و یشبینیهایی در فاصله دو قرن را دربر میگیرد.“بری” یشبینی را برای بیش از ۱۰ هزار سام مشرح
میسازد و هر گونه ترس از تمام شدن منابی را با این
یشنهاد که این مشکل ممکن است از طریق دستیابی
به
سیارهای دیگر حل شود، رد میکند.خوشبینی
ناشی از یشرفتهای فنآورانه همچنین به عنوان
مو
وعی اعترادی در میان مارکسیستها مشرح میسازد و هر گونه ترس از تمام شدن منابی را با این
یشنهاد که این مشکل ممکن است از طریق دستیابی به سیارهای دیگر حل شود، رد میکند.خوشبینی ناشی از یشرفتهای فنآورانه همچنین به عنوان مو وعی اعترادی در میان مارکسیستها مشرح بوده البته، تجربه هر روز مردمی که در کشورهای صنعتی زندگی مینمایند کامالً متداوت بود: شهرنشینی و رشد
شگدتانگیز صنایی، ناراحتیهای بیشماری را در ی داشت.آلودگی همراه با وارد آمدن خسارت شدید و حتی فاجعههایی نظیر میاماتا، هیومو، جزایر مایل و باالخره حاده چرنوبیل که هشداردهنده بودند، و عیت کاری غیربهداشتی، کمبود عمومی مسکن، ازدحام بیش از حد شبکههای حمل و نرل، ازدیاد خودروهای شخصی و باالتر از همه ناتوانی در فایقآمدن بر مشکالت فرر، محرومیت اجتماعی و فاصلههای طبراتی علیرغم رشد بی سابره تولید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *