دانلود پایان نامه درمورد تولیدکننده

در این مورد دو عملگر جریان- جریان اضافی باید به حساب آورده شود.
و هامیلتونین مؤثر شکل زیر را دارد.
هامیلتونی موثر در QCD
کاربرد مهم فرمالیسم توسعه یافته در بخش قبلی برای مورد واپاشی مزون B است. محاسبات مربوط به LO که در آن به اهمیت محاسبات NLO اشاره شده است، در این بخش می‌تواند بعنوان تعمیم تحلیل Grinstein فراتر از تقریب LO مشاهده شود. ما بر و بخشی از هامیلتونین مؤثر که جالب توجه برای مطالعه نقض CP در واپاشی است، را برای مزدوج حالتهای نهایی تمرکز خواهیم داد. بخشی از هامیلتونین القا و برای بخش قبل در سطح درخت بصورت زیر ارائه می شود:
همچنین اضافه میگردد که در موارد و می‌تواند جداگانه مورد عمل قرار گرفته شود و ضرایب ویلسون یکسان دارد. بنابراین بحث را در زیر به محدود خواهد شد. از ماتریس یونیتاری CKM استفاده می‌کنیم، یعنی با و این واقعیت که و برحسب شرایط اولیه یکسانی دارد. آنچه برای هامیلتونین مؤثر بر حسب مقیاس بدست می‌آید، عبارتست از:
اینجا
که در آن مجموع‌یابی اجرا می‌شود روی ضرایب ویلسون مربوط به در مقیاس به سادگی ارائه می‌شود.
اینجا ماتریس تحول RG برای طعمهای فعال است. شرایط اولیه ، برای مورد یکسان هستند.
ضرایب ویلسون در QCD
ضرایب ویلسون بر حسب برای
جدول فهرست ضرایب ویلسون برای در QCD محض است.
و و نمایانگر (۲۰%) وابستگی طرح می باشد در حالیکه این وابستگی برای بقیه ضرایب بسیار ضعیف‌تر است. به طور مشابه برای مورد مقادیر عددی برای ضرایب ویلسون نسبت به مقدار مورد استفاده برای تعیین برای تحول RG حساستر است. حساسیت با وجود این نسبت به مورد کمتر مشخص می‌شود با توجه به مقدار بالاتر به سبب مقیاس بازبهنجار، در نهایت در محدوده قابل مشاهده است و هیچ وابستگی نمی‌یابد.
هامیلتونی در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن
به طور مشابه ایجاد عملگرهای پنگوئن از طریق اصلاحات QCD شامل الکتروضعیف نشان داده شده در شکل تولیدکننده مجموعه‌ای از عملگرهای جدید به اصطلاح عملگرهای پنگوئن الکتروضعیف است، برای واپاشی آنها با نمادگذاری می‌شوند. این به این معنی است که گرچه در حال حاضر ما باید از نظر تکنیکی بیشتر با مسائلی مثل بسط و گسترش عملگرهای پایه یا امکان تلفیق سهم‌های QCD-QED درگیر باشیم اصول مبنایی در اجرای تحول RG همانند آنهایی که برای QCD محض استفاده می‌شود، در بخش قبل دقیق خواهند شد. بدیهی است در حال حاضر گامهای اساسی از عملگرهای صرفاً جریان- جریان در بخش ۵ تا گنجاندن پنگوئن QCD در بخش قبل ساخته شده است از این رو در این بخش ما هر جا امکان دارد به تفاوت بین ۶۶۶ QCD محض و مورد ترکیب QCD-QED اشاره خواهیم کرد. هامیلتونین مؤثر کامل برای در مقیاس شامل اصلاحات QCD و QED عبارتست از:
با .
عملگرهای چهار- کوارک برای هامیلتونین در توسط ارائه شده است و عملگرهای پنگوئن الکتروضعیف
اینجا مشخص کننده بار الکتریکی کوارک که منعکس کننده منشاء الکتروضعیف از است پایه تحت QCD و QED بازبهنجار محصور هستند سرانجام برای عملگرهای و از معادله‌ باید به طور مشابه دوباره در QCD محض گنجانده شود.
هامیلتونی موثر در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن
سرانجام در این بخش توابع ضرایب ویلسون هامیلتونین ، شامل اثرات سهم های پنگوئن الکتروضعیف را ارائه می‌دهیم.
ضرایب ویلسون برحسب برای و طعم های موثر . بطور عددی نامرتبط هستند با و .
ضرایب ویلسون بر حسب برای . مکانیزم GIM نتیجه می دهد . .
این اثرات در واپاشی مزون B القای شده توسط پنگوئن می باشد همانطور که در مراجع ارائه شده است.[۲,۳,۵,۶]
تعمیم دادن هامیلتونی و در QCD محض، برای ترکیب کردن عملگرهای پنگوئن الکتروضعیف، ساده و سرراست است.
ضرایب در پارامتری سازی خطی ضرایب ویلسون و بر حسب مقیاس برای MeV .
ضرایب ویلسون و برحسب توابعی از برای MeV .
که اکنون عملگرهای پایه شامل عملگرهای پنگوئن الکتروضعیف است.
علاوه بر ضرایب ویلسون بر حسب عبارتست از:
که ماتریس تحول برای طعمهای است که در طرح NDR ارائه شده‌اند.
ضرایب ویلسون و بر حسب تابعی از برای MeV
ضرایب ویلسون در الکترو ضعیف پنگوئن
ضرایب ویلسون بر حسب برای
جدول لیست ضرایب ویلسون برای در مورد ترکیبی از QCD و QED است. به طور مشابه در مورد ضرایب برای جریان- جریان و عملگرهای پنگوئن QCD خیلی ضعیف، توسط تعمیمی از عملگر پایه برای عملگرهای پنگوئن الکتروضعیف تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین بحث در ارتباط با جدول برای مورد حاضر معتبر است. حال بحث به ضرایب از عملگرهای در پایه بسط یافته محدود می‌شود. ضرایب وابستگی قابل توجهی در طرح و LO/NLO نشان می‌دهند با اینحال این وابستگی برای ضریب کمتر از مشخص می‌شود. این نکته از آنجایی که در واپاشی مزون B سهم غالبی در پنگوئن الکتروضعیف دارد قابل توجه است.]۵و۴[
در مقابل ضرایب اضافی وابستگی غیرقابل اغماض در محدوده نشان می‌دهد با کاهش در مورد تغییرات نسبی و بترتیب برای مقدار مطلق و به طور مشابه وجود دارد.
از آنجا که ضرایب و نقش مهمی در واپاشی B بازی می‌کند، صراحتا” در شکل وابستگی را نشان دادیم. وابستگی دوباره می‌تواند توسط یک تابع خطی با دقت بهتر از ۰/۵% پارامتری شود. جزئیات پارامتری سازی در جدول ارائه شده است.
ضرایب در پارامتری سازی خطی که ضرایب ویلسون و بر حسب مقیاس برای .
ضرایب ویلسون و بر حسب بعنوان تابعی از برای .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *