دانلود پایان نامه درمورد توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، تغییرات جمعیت، استان تهران

ت ……………………………………………………….
۱۰۸ …………
-۲-۲-۶-۴ درصد کارگاههای صنعتی به شاغلین …………………………..
۱۰۹ …………………………….
-۳-۲-۶-۴ دسترسی به فرصتهای شغلی و عملکرد خوابگاهی …………………………..
۱۰۹ ……………
-۳-۶-۴ تحلیل عوامل تأ یرذار بر ایداری اقتصادی …………………………..
۱۰۹ …………………………….
-۱-۳-۶-۴
مکانگزینی فعالیت ها ……………………………………………………….
۱۰۹ …………………
-۲-۳-۶-۴ صنعت …………………………..
……………………………………………………….
۱۱۰ ……..
-۳-۳-۶-۴ ترسیم اعتبارات و وامهای اعشایی ……………………………………………………….
۱۱۱ ……
-۴-۳-۶-۴ عوامل مدیریتی ……………………………………………………….
۱۱۲ ………………………..
-۴-۶-۴ جمیبندی …………………………..
……………………………………………………….
۱۱۲ ………….
-۷-۴ آزمون فر
یه اوم …………………………..
……………………………………………………….
۱۱۳………
-۸-۴ آزمون فر
یه دوم …………………………..
……………………………………………………….
۱۱۴………
-۱-۸-۴ هدفهای استداده ایدار از زمین ……………………………………………………….
۱۱۴ …………….
-۲-۸-۴ حرکت و تردد
ایدار ……………………………………………………….
۱۱۴ …………………………
-۳-۸-۴ محیا زیست
ایدار ……………………………………………………….
۱۱۴ …………………………..
-۴-۸-۴ ایداری اجتماعی ……………………………………………………….
۱۱۴ ……………………………..
-۵-۸-۴ اقتصاد ایدار …………………………..
……………………………………………………….
۱۱۵ …….
-۹-۴ آزمون فر
یه سوم …………………………..
……………………………………………………….
۱۱۵……..
-۱-۹-۴ راهبردهای زیست محیشی ……………………………………………………….
۱۱۵ …………………..
-۲-۹-۴ راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ……………………………………………………….
۱۱۵ ……………
-۳-۹-۴ راهبردهای کالبدی ـ فضایی ……………………………………………………….
۱۱۵ …………………
-۴-۹-۴ راهبردهای حرکتی و زیرساختی ……………………………………………………….
۱۱۶ ……………
-۵-۹-۴ راهبردهای توسعه مشارکتی ……………………………………………………….
۱۱۶ ………………..
-۶-۹-۴ راهبردهای مدیریت توسعه ……………………………………………………….
۱۱۶ ………………….
-۱۰-۴ راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت به منظور دستیابی به توسعه
ایدار در محدوده مورد مشالعه۱۱۷
-۱-۱۰-۴ نراط قوت،
عف، فرصتها و تهدیدهای اقتصادی …………………………..
۱۱۷ ………………….
-۱-۱-۱۰-۴ نراط قوت توسعه اقتصادی ……………………………………………………….
۱۱۷ …………..
-۲-۱-۱۰-۴ نراط
عف توسعه اقتصادی ……………………………………………………….
۱۱۸ ………..
-۳-۱-۱۰-۴ فرصتهای توسعه اقتصادی ……………………………………………………….
۱۱۸ ………..
-۴-۱-۱۰-۴ تهدیدهای توسعه اقتصادی ……………………………………………………….
۱۱۸ …………..
-۲-۱۰-۴ نراط قوت،
عف، فرصتها و تهدیدهای اجتماعی …………………………..
۱۱۹ ………………….
-۱-۲-۱۰-۴ نراط قوت توسعه اجتماعی ……………………………………………………….
۱۱۹ …………..
-۲-۲-۱۰-۴ نراط
عف توسعه اجتماعی ……………………………………………………….
۱۱۹ ……….
-۳-۲-۱۰-۴ فرصتهای توسعه اجتماعی ……………………………………………………….
۱۲۰ ………..
-۴-۲-۱۰-۴ تهدیدهای توسعه اجتماعی ……………………………………………………….
۱۲۰ …………..
-۳-۱۰-۴ نراط قوت،
عف فرصتها و تهدیدهای زیست محیشی …………………………..
۱۲۰ ……………
-۱-۳-۱۰-۴ نراط قوت توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….
۱۲۰ …….
-۲-۳-۱۰-۴ نراط
عف توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….
۱۲۰ …..
-۳-۳-۱۰-۴ فرصتهای توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….
۱۲۱ …..
-۴-۳-۱۰-۴ تهدیدهای توسعه زیست محیشی ……………………………………………………….
۱۲۱ …….
فصل
نجم : نتیجهگیری و یشنهادات ……………………………………………………….
۱۲۳……………………..
-۱-۵
چشمانداز و هدفهای توسعه کرج ………………………………………………………………………….
۱۲۵
-۱-۱-۵ چشمانداز اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ……………………………………………………………..
۱۲۵
-۲-۵ هدف محوری توسعه ایدار …………………………..
……………………………………………………..
۱۲۶
-۱-۲-۵ هدفهای استداده ایدار از زمین ……………………………………………………………………..
۱۲۶
-۲-۲-۵ هدفهای حرکت و تردد
ایدار ……………………………………………………………………….
۱۲۷
-۳-۲-۵ هدفهای محیا زیست
ایدار…………………………………………………………………………
۱۲۷
-۴-۲-۵ هدفهای ایداری اجتماعی …………………………………………………………………………..
۱۲۷
-۵-۲-۵ هدفهای اقتصادی ایدار …………………………………………………………………………….
۱۲۷
-۶-۲-۵ راهبردهای توسعه کالن شهر کرج ………………………………………………………………….
۱۲۷
-۷-۲-۵ راهبردهای زیست محیشی ……………………………………………………………………………
۱۲۷
-۸-۲-۵ راهبردهای اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………………………….
۱۲۸
-۹-۲-۵ راهبردهای کالبدی ـ فضایی ………………………………………………………………………….
۱۲۸
-۱۰-۲-۵ راهبردهای حرکتی و زیرساختی …………………………………………………………………..
۱۲۸
-۱۱-۲-۵ راهبردهای توسعه مشارکتی ……………………………………………………………………….
۱۲۸
-۱۲-۲-۵ راهبردهای مدیریت توسعه …………………………………………………………………………
۱۲۹
-۳-۵ نتیجهگیری …………………………..
………………………………………………………………………..
۱۲۹
منابی …………………………..
…………………………..
…………………………………………………………
۱۳۰
………………………………………….. Abstract
……………………………………………………………………….
۲۱۳
فهرست جداوم
جدوم :۱-۳ جمعیت و تعداد بلوکهای حوزههای کرج بزرگ در سام ……………………………………………. ۱۳۷۵
۵۵
جدوم :۲-۳ تغییرات جمعیت کل کشور، استان تهران و منشره مورد مشالعه طی سامهای ……………….. ۱۳۴۵ – ۸۵
۵۸
جدوم :۳-۳ رشد جمعیت کل کشور، استان تهران و حوزه کرج ـ شهریار طی سامهای …………………… ۱۳۴۵ – ۸۵
۵۸
جدوم :۴-۳ مرایسه تغییرات جمعیت شهر کرج در محدودههای شمارش شده در سرشماریهای مختلف …………………
۵۹
و جمعیت بازسازی شده در محدوده سام ……………………………………………………………………………. ۱۳۸۰
۵۹
جدوم :۵-۳ جمعیت شهرکرج بزرگ بر حس جنس و سن در سام ………………………………………………. ۱۳۸۵
۶۰
جدوم :۶-۳توزیی درصد جمعیت کرج بزرگ در سام ۱۳۸۵ بر حس گروههای بزرگ سنی …………………………..
۶۱
جدوم :۷-۳ توزیی درصد مهاجران وارد شده به کرج بزرگ طی دهه ۱۳۷۵-۸۵ بر حس جنس و طوم مدت اقامت …
۶۲
جدوم :۸-۳ و عیت سواد در شهر کرج بزرگ ……………………………………………………………………………
۶۲
جدوم :۹-۳ جمعیت استان البرز در گزینه مختلف ………………………………………………………………………….
۶۴
جدوم :۱۰-۳ توزیی واحدهای فعالیت در نراط شهری و روستایی استان بین بخشهای سه گانه اقتصادی سام …..۱۳۸۱
۶۵
جدوم :۱۱-۳ تغییرات تعداد مراکز فعالیت در شهرستانهای کرج و شهریار، مالرد و قدس در سام ۱۳۸۱ نسبت به
…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷۳
۶۶
جدوم :۱۲-۳تحوالت ترکی اقتصادی جمعیت شهر کرج در سامهای ۱۳۵۵ـ ۱۳۶۵ـ …………………۱۳۸۵ -۱۳۷۵
۶۸
جدوم :۱۳-۳ توزیی واحدهای فعالیت در مناطق ۹ گانه شهر کرج به تدکیک گروههای عمده در بخشهای سه گانه در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *