دانلود پایان نامه درمورد استان تهران، رشد جمعیت، شهر تهران، نرخ رشد

کوهرود نام میبرد که ویشگی های آن به طور دقیق قابل تشبیق بر روی رودخانه کرج است.
در قرون میانه اسالم و س از آن به ویشه در عهد آخرین ادشاهان صدوی که تهران مرر حکومتی دربار میشود، مسیر قزوین – کرج – تهران مورد توجه قرار میگیرد و به احتمام فراوان کاروانسرای صدوی کرج قابل انتساب به همین دوره است.
باشکوهترین دوره تاریخی، دوره قاجاریه به ویشه عصر فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه بوده است.در این دوره کرج به علت همجواری با ایتخت و قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی سلشانیه و تبریز مورد توجه سلیمان میرزا نیز بوده است.مجموعه سلیمانیه کرج به این مرشی زمانی تعلق دارد.در همین دوران سیاهیان زیادی از منشره عبور کرده و یادداشتهایی از خود بر جای نهاده اند که برای دسترسی به اطالعات جامی تر میتوان به سدرنامهها مراجعه کرد.
در جزوه ای که تحت عنوان شناسنامه شهرستان کرج توسا فرمانداری این شهرستان تهیه شده در مورد وجه تسمیه نام کرج چنین آمده است:
کرج از کلمه کراج به معنی بانگ و فریاد است.زیرا در تیه آتشگاه و کوههای کالک و قلعه دختر شهرستانک و بز قلعه اشتهارد در ایام تابستان برای خبر رساندن و دیده بانی آتش افروزی میشد و در موقی جنگ بدینوسیله از هجوم دشمنان با خبر میشدند، در آن روزگار ممکن است، نام کرج، کراج بوده است.
در فرهنگ ندیسی کرج به معنی گوی، گریبان، چاک و شکاف آمده و آن رودخانه ایست که در کوههای شمام غربی ری جاری میشد و بلوک شهریار و
ساوجبال
را مشروب میسازد و نام دهی است در کنار این رودخانه که ادشاهان قاجار
در آنجا بناها و قصرهای عالیه بر ا نموده اند.همچنین در کت
مختلف آمده، لدظ کرج از
کلمه کرژ به معنی کوهیایه است.
در مورد
یشینه تاریخی شهرستان کرج منابی مکتوب بسیار محدود است.برای ی بردن به
تاری
و
گذشته آن و جبران این محدودیت، الزم است ابتدا آ ار مادی و میراث های
فرهنگی منشره را جستجو کنیم و
س از دسترسی به مواد فرهنگی، آنها را شناسایی و
معرفی
نماییم تا بتوانیم راهگشای
شوهشگران و باستان
شناسانی باشیم که عالقه به
تحریرات گسترده تر در این محدوده از خاک ایران دارند و مایلند با شناساندن فرهنگ و تمدن این سرزمین زوایای تاریک آن را روشن نمایند.
بررسیهای باستان شناسی آ ار فرهنگی – تاریخی و شوهشها و مشالعات بعدی آن در هر مکانی کمک قابل توجهی به شناخت تاری ، فرهنگ، آداب و رسوم، سنتها، مردم شناسی، جامعه شناسی و…میکند و بررسی حوزه فرمانداری کرج نیز به همین منظور انجام شده است.در حوزه فرمانداری کرج بیش از ۱۰۰ ا ر با ارزش فرهنگی – تاریخی و هنری شناسایی شده است.دهستان های نسا، آسارا و آردران در منشره ای کوهستانی قرار داشته و آبادیهای آنها در دره های رشی و یا بر حاشیه مرتدی کوهها ایجاد شده است.ولی آبادی آدران نسبت به نسا و آسارا وسیی تر و بیشتر است و زمینهای کشاورزی و باغات میوه فراوان ترند به همین دلیل از دیرباز در این منشره کشاورزی رونق بیشتری داشته و در نتیجه سکونت در روستاها مداوم و دایمی است.
در این محدوده از حوزه فرمانداری کرج آ ار ارزشمند و قابل توجهی وجود دارد که خوشبختانه تعدادی از آنها توسا کارشناسان میراث فرهنگی استان تهران و کرج معرفی شده و تعدادی نیز در حام مرمت و استحکام بخشی هستند.در این میان دو حمام قدیمی واقی در روستاهای هلجرد و بیلران در عین سالمت و اهمیت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
-۳-۲-۳ ویژگیهای اجتماعی
-۱-۳-۲-۳ جمعیت کانونهای شهری استان البرز
جمعیت شهرستان کرج در سرشماری ۱۳۸۵ برابر با ۱۷۳۲۲۷۵ندر شمارش شده است که از این تعداد ۱۶۶۶۶۷۴ ندر در نراط شهری و ۶۵۵۹۷ ندر در نراط روستایی اقامت دارند.در شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد نیز از ۱۰۴۴۷۰۹ کل جمعیت، ۸۷۳۴۸۸ ندر در نراط شهری و ۱۷۱۲۲۱ ندر در نراط روستایی شمارش شدهاند.در مجموع چهار شهرستان ۲۰/۷ درصد از جمعیت استان را در خود جای دادهاند و در فاصله دو سرشماری با تشکیل شهرهای جدید بیش از ده درصد به نسبت شهرنشینی شهریار افزوده شده است.
به لحاظ نسبت شهرنشینی شهرستان کرج از میانگین استان البرز باالتر و شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد ایینتر از آن است .در میان شهرستانهای استان هر چهار شهرستان در ردههای باالی شهرنشینی قرار دارند و به جز شهرستان تهران که تحت تا یر جمعیت کالنشهر تهران قرار دارد، شهرستانهای واقی در حوزه کرج ـ شهریار در ردههای باالتر شهرنشینی استان قرار دارند.
با توجه به این مو وع که کلیه منابی آماری تحلیل و ارزیابی شده موجود در مراکز مشاوره و آماری مربوط به اسناد آماری سام ۱۳۸۵ میباشد استناد این ایاننامه نیز مبتنی بر این اطالعات انجام گرفته است.
-۲-۳-۲-۳ روند تحوالت جمعیت کانونهای شهری
تغییرات جمعیت در حوزه کرج- شهریار همواره آهنگی سرییتر از کل کشور و استان تهران داشته است.در فاصله چهل سام سرشماریهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ جمعیت کشور ۲/۷ برابر شده است که عمدتا حاصل کاهش مرگ و میر و بهبود بهداشت عمومی جامعه و به ویشه کنترم نسبی مرگ و میر نوزادان و مادران بوده است که با تداوم باروری باال طی چند دهه س از کاهش مرگ و میر، نرخهای رشد بیسابرهای را در کشور ما رقم زد.اما در تمام این دوره استان تهران و منشره کرج ااستان البرزد به واسشه هجوم مهاجرتهای بیبرنامه و سامان نیافته چهره دیگری به خود گرفته است و در حالی که جمعیت کل کشور طی ۴۰ سام اخیر ۲/۷ برابر شده است، در استان تهران این نسبت ۳/۸ برابر است .در همین دوره زمانی جمعیت استان البرز بیش از ۲۵ برابر شده است. با توجه به تداوت نرخ رشد جمعیت در محدوده حوزه و محدوده چهار شهرستان، سهم جمعیت حوزه از کل چهار شهرستان طی این ۴۰ سام مدام افزایش یافته و از ۸۱/۸ به ۹۸/۳ درصد رسیده است.
جدول :۲-۳ تغییرات جمعیت کل کشور، استان تهران و منطقه مورد مطالعه طی سالهای ۱۳۴۵ – ۸۵
منطقه
۱۳۴۵
۱۳۵۵
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
نسبت تغییر
۱۳۴۵-۸۵
کل کشور
۷۲۲، ۷۸۸،
۷۴۴، ۷۰۸،
۰۱۰، ۴۴۵،
۴۸۸، ۰۵۵،
۸۴۶، ۴۷۲،
۲/۷
۲۵
۳۳
۴۹
۶۰
۷۰
استان
۵۰۰، ۴۹۲،
۵۱۶، ۱۲۸، ۵
۱۲۴، ۰۹۵، ۸
۹۶۵، ۳۴۳،
۳۶۶، ۴۲۲،
۳/۸
۳
۱۰
۱۳
شهرستان کرج
۸۹۵، ۸۸
۳۸۵، ۲۳۹
۱۰۶، ۷۳۷
۱۶۱، ۱۶۱، ۱
۲۷۵، ۷۳۲،
۱۹/۵
۱
شهرستانهای شهریار، قدس و
۸۵۷، ۴۲
۴۵۶، ۶۹
۷۰۴، ۲۲۰
۸۳۲، ۵۳۳
۳۶۴، ۰۴۷،
۲۴/۴
مالرد
۱
حوزه کرج- شهریار
۷۷۰، ۱۰۷
۷۷۸، ۲۸۳
۷۱۴، ۹۲۸
۲۱۶، ۶۶۳، ۱
۱۲۱، ۷۳۳،
۲۵/۴
۲
درصد سهم حوزه از استان
۳/۰۹
۵/۵۳
۱۱/۴۷
۱۶/۰۸
۲۰/۳۶
۶/۶
درصد سهم حوزه از جمی دو شهرستان
۸۱/۸
۹۱/۹
۹۷/۰
۹۸/۱
۹۸/۳

مأخذ: مرکز آمار ایران.
نرخ رشد جمعیت در حام حا
ر در حوزه برابر با ۵/۱ درصد است.این نرخ باال در بلندمدت
نمیتواند تداوم داشته باشد و از شدت آن کم خواهد شد.کنترم قویتر باروری و تغییر دررفتارهای ازدواج، تشکیل خانواده و بچهدار شدن، از یک سو، و اشباع توانهای جمعیت ذیری، از سوی دیگر، از شتاب این افزایش جمعیت خواهد کاست، اما چنانکه این روند بدون تغییر ادامه یابد، تنها در عرض کمتر از ۱۵ سام جمعیت حوزه دو برابر میشود و به بیش از ۵ میلیون ندر خواهد رسید و در ۱۵ سام بعد از آن حوزه ۱۰ میلیونی را یش رو خواهیم داشت که البته این امر غیر محتمل است و آهنگ رشد قشعا کاهش خواهد یافت.
جدول :۳-۳ رشد جمعیت کل کشور، استان تهران و حوزه کرج ـ شهریار طی سالهای ۱۳۴۵ – ۸۵
محدوده جغرافیایی
۵۵ـ۱۳۴۵
۶۵ـ۱۳۵۵
۷۵ـ۱۳۶۵
۸۵ـ۱۳۷۵
کل کشور
۲/۷۱
۳/۹۱
۱/۹۶
۱/۶۱
استان
۳/۹
۴/۷
۲/۵
۲/۶
شهرستان کرج
۱۰/۴
۱۱/۹
۴/۶
۱/۴
شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد
۴/۹
۱۲/۳
۹/۲
۷/۰
حوزه کرج- شهریار
۱۰/۲
۱۲/۶
۶/۰
۵/۱
مأخذ: مرکز آمار ایران.
بررسی تغییرات رشد جمعیت شهرهای مختلف حوزه نشان میدهد که به جز صدادشت از شتاب رشد سایر شهرها در فاصله ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ کاسته شده است.این کاهش در مالرد،کمامشهر، شاهدشهر و مشکین دشت چشمگیرتر است.کرج، ماهدشت، وحیدیه، فردوسیه، صباشهر در فاصله دو سرشماری نسبت به ۵ ساله ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ افزایش رشد را شاهد بودهاند.دلیل اصلی
این رشد، مهاجرت شدید طی این دوره به حوزه است.تعداد مهاجران وارد شده به شهر کرج طی ۱۰ سام قبل از سرشماری۱۳۸۵ برابر با ۳۱ درصد جمعیت فعلی و معادم ۴۶ درصد جمعیت شهر کرج در سام ۱۳۷۵ بوده است.۵۵ درصد جمعیت مالرد، ۴۸/۸ درصد صدادشت، ۴۵/۶ درصد شهریار را مهاجران اخیر به این شهرها تشکیل میدهند و در مورد سایر شهرها نیز این و ی کم و بیش برقرار است.
-۳-۳-۲-۳ زبان و گویش کرجی
زبان و گویش اصیل مردم کرج به علت قرابت و نزدیکی با خا شمام کشور شبیه و نزدیک به لهجه و گویش گیلکی است. از محلههای قدیمی کرج که دارای ساکنین اصیل و بومی میباشند عبارتند ازمحله های مصباح، حاجیآباد، جوادآباد، آسیاب برجی، حصارک، میانجاده حصار و سرحدآباد. در کرج امروز متأسدانه به دلیل ساکن شدن مردم از اقصی نراط کشور فرهنگ و آداب و رسوم خاصی و یکیارچهای را نمیتوان تصور نمود و روابا اجتماعی و فرهنگی بجز در محلهای قدیمی ذکر شده دستخوش تحوالت عمیری شده لذا نگاه کلی به چهره و سیمای شهر کرج حاکی از این است که شهر کرج فاقد هویت شهرهای با جمعیت مشابه که به تدریج در طوم تاری رشد کردهاند است.
-۴-۳-۲-۳ سوابق جمعیتی کرج
شهر کرج طی ۵۰ سام اخیر همواره با گسترش محدوده و افزایش جمعیت روبرو بوده است.در اولین سرشماری عمومی ندوس و مسکن، که در سام ۱۳۳۵ انجام شد، در محدودهای که شهر کرج نام گرفته بود ۱۴۵۲۶ ندـر شمــارش شدند.نزدیکی به شهر تهران و واقی شدن بر سر راه مهمترین شاهراههای ارتباطی کشور و همچنین نزدیکی به کانونهای مختلف صنعتی و خدماتی و برخورداری از شرایا اقلیمی مناس موج گردید تا شهر کرج همواره در زمره کانونهای مهم جاذب جمعیت در سشح کشور قرار گیرد و به همین ترتی محدوده آن نیز به طور مداوم گسترش یافت.ادغام شهرهای رجایی شهر و مهر شهر س از سرشماری ۱۳۶۵ و یوستن نراط جمعیتی محور مالرد ـ فردیس و میان جاده به شهر کرج جمعیت این شهر را در سام ۱۳۷۵ به ۹۴۰۹۶۸ ندر رسانید و شهر کرج بزرگ را در رده ششم شهرهای رجمعیت کشور قرار داد.در سام ۱۳۸۰ منشره یشاهنگی از کرج جدا شد و در محدوده کمام شهر قرار گرفت.به این ترتی جمعیت کرج بزرگ در محدوده جدید و براساس اطالعات سرشماری ۱۳۷۵ به ۹۳۳۶۲۹ ندر کاهش یدا کرد و دهسام بعد در سام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *