دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، دانش آموزان، مدارس هوشمند

-یادگیری دانش آموزان )) نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،سال چهارم ،جلد 4 ،شماره 2 ،صص 111-101
9-جاریانی ،ابوالقاسم ،(1380).((تاثیر ICT برنامه ریزی درسی )) دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای . کارو دانش
10-جان قلی ،فاطمه ،((تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر سبک های یادگیری در مدارس هوشمند راهنمایی قم )) پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز واحد اسلامشهر
11-حاجی ،مرتضی.(1380) ((سخنرانی وزیر آموزش و پرورش در اولین همایش فن آوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش )) نشریه رشد تکنولوژی آموزشی
12-حسینی لرگانی ،مریم و سیف، علی اکبر (1380) ((مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت ،مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی )).فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره 19 صص 114-113
13-حسینی لرگانی ،مریم (1377)((مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زن و مرد قوی و ضعیف سه رشته علوم انسانی ،پزشکی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 77-76)) پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز .
14-خورشیدی ،عباس ،قریشی ،سید حمیدرضا (1386) ((راهنمایی تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی ))،چاپ دوم ،تهران :یسطرون
15-دلوز ، ژاک (1380) ((آـموزش برای قرن بیست و یکم )) ترجمه سید فرهاد افتخار زاده ، تهران :عابد
16-دوایی ،زهرا ،(1379) ((بررسی راهبردهای تقویت روحیه و ابتکار معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر کاشان در زمینه ساخت وسایل آموزشی )).آموزش و پرورش اصفهان
17-رستگارپور ،حسن ،عبدالهی ،لیدا ،(1384) .((راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT )) ،تهران :دانش مردم
18-رضایی ،اکبر (1389) ((رابطه شیوه های یادگیری کلب و سبک های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان )) فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره 18 ،سال ششم ،پاییز 89 ،صص 18-2
19-رضوی ،سید عباس .(1386) ((مباحث نوین در فن آوری آموزش )) اهواز :دانشگاه شهید چمران .
20-زمانی ، بی بی عشرت ،سعیدی ،ذوالفقار،عابدی ،احمد (1390) ((اثر بخشی و پایدارای تاثیر استفاده از چند رسانه ها برخود تنظیمی و عملکرد درس ریاضی سال اول دبیرستان ))رویکرد های نوین آموزشی ،شماره 14 ،پاییز و زمستان 1390 ، صص 22-1
21-زمانی ، بی بی عشرت ،قصاب پور ،بیتا ،جبل عاملی ،جلال (1389)((بررسی نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها تهدیدی های فرا روی مدارس هوشمند ))فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره 36 ،زمستان 89،صص 99-79
22-زمانی ،حسین و همکاران ،(1388)،مدارس هوشمند ،تهران ،انتشارات رشد
23- سایت آموزش و پرورش مالزی دسترسی از طریق :
Ministry of Educations MalaysiaTIGRER WEB ROJECT.Available at : http://WWW.guage.u-gakuei.ac.j.p/apeid/apeidoo/Seminar Apedi 2000Malaysia.doc
24-سایت آموزش و پرورش فارس دسترسی از طریق :
http://hppshmand .Farsedu.ir/portal/show.spx?lan=fa&page=20034
25- سر چمی ،رامین و حسینی ،مسعود _(1383)((رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین )) مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی قزوین ،شماره 30 ،ص 67-64
26-سیف ،علی اکبر (1386) ((روانشناسی پرورشی نوین ،روانشناسی یادگیری و آموزش )) ویرایش ششم ،تهران :دوران .
27- شمس اسفند آباد ، حسن ، امامی فر ، سوزان (1383) “مطالعه سبک های یادگیری در دانشجویان رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و معماری و رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و جنسیت” مجله پژوهش های روانی – تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم ، سال اول ، شماره 1
28- ضامنی ، فرشیده ، کاردان ، سحر (1389) “تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی” . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، شماره اول ، پاییز 89 ، 38 – 23
29- ضامنی ، فرشیده و همکاران (1390) “تأثیر استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار” . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ساری ، سال دوم ، شماره دوم ، زمستان 90 ، صص 72 – 55
30- عبدالهی ، حسین (1381) “ضرورت و توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اینترنت در آموزش و پرورش” پژوهش نامه آموزشی ، شماره 50 و 51
31- عطاران ، محمد (1384) “جهانی شدن فن آوری اطلاعات و تعلیم و تربیت” مجموعه کتاب های یادگیری الکترونیکی
32- علی آبادی ، خدیجه ، کریمی ، یوسف . (1387) “مقایسه های سبک های یادگیری دانش آموزان پنجم و سوم راهنمایی شهر تهران” فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 94 ، صص 40 – 9
33- علی پور ، نگار ، جهان آرا ، عبدالرحیم (1389) “نقش فن آوری و ارتباطات ICT در آموزش و یادگیری” اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پرورش ، مشهد
http : //www.civilica.com/Paper_MTRC01_ MTRC01_051.html
34- فتاحیان ، حسام الدین . (1383) “نقش ICT در آموزش” . قابل دسترسی در سایت مرکز اطلاعات و علمی ایران مجله الکترونیکی ، شماره اول ، دوره چهارم ، صص 40 – 32 . قابل دستیابی از طریق
http://ejourmal.irandoc.ac.ir/brows.php?a_code=A-10-2-307
35- فلوریان ، لنی و هگرتی ، جان (1391) “فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی” ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و فاطمه جعفر خانی ، تهران : آوای نور ، تاریخ چاپ به زبان اصلی (2004)
36- قلی زاده ، رقیه ، احقر ، قدسی (1391) “بررسی نقش سبک های یادگیری در تبیین خود کار آمدی دانش آموزان دوره متوسطه” اندیشه های نوین تربیتی دوره 8 ، شماره 3 ، پاییز 1391 ، صص 84 – 67
37- گانیه آر . ام و همکاران (1373) “شرایط یادگیری و نظریه آموزش” ترجمه جعفر نجفی زند ، تهران : رشد
38- محرابی ، زهرا . (1390) “بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر تولید دانش با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سودا اطلاعاتی در دبیرستانهای هوشمند شهر تهران ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده : فنی – مهندسی دانشگاه : پیام نور مرکز تهران
39- محمدی ، خسرو ، نجفی ، حسین (1387) “نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش و دانش با تأکید بر نقش کتابخانه های مجازی” دسترسی به مقاله :
http://www.jahanara.org/contents/39
40- منصوری ، نغمه (1379) “بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا .
41- مؤمنی راد ، اکبر (1389) دسترسی به سایت از طریق
http://www.insetch.blogfa.com/post_32.aspx
42- نادری ، مریم (1388) “بررسی رابطه میان سبک های یادگیری همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق یابنده با موفقیت تحصیلی فراگیران مقطع کارشناسی ارشد دوره های آموزش مجازی دانشگاه تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
43- نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران (1390) دسترسی از طریق
http ://www.medu.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID. . . 7548 . . .
44- نقشه راه مدارس هوشمند آموزش و پرورش شهر تهران (1388) دسترسی از طریق :
http://www.tehransmartschools.ir/page/1010/50
45- نیازی آذری ، مرضیه ، حسینی ، سیده زهرا (1391) “تأثیر فن آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر بابل” ، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، سال سوم ، شماره اول ، پاییز 1391 ، صص 129 – 109
46- نوروزی ، معصومه ، زندی ، فرامک ، موسی مدنی ، فریبرز (1387) “رتبه بندی روشهای کاربرد فن آوری اطلاعات در فرایند یاددهی – یادگیری مدارس” فصلنامه نوآوری های آموزشی ، شماره 26 ، صص 34 – 9
47- هرگنهان ، بی آر . السون ، متیو اچ (1391) “مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ” ، ترجمه علی اکبر سیف ، ویرایش هشتم ، تهران ، دوران ، تاریخ چاپ به زبان اصلی (1997)
48- همایونی ، علیرضا ، عبداللهی ، محمد حسین . (1382) “بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های شناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی” ، مجله روانشناسی 26 سال هفتم ، شماره 2 ، صص 197 – 169
49- یار محمدی ، واصل ، مسیب (1379) “مقایسه سبک های شناختی همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق یابنده استادان و دانشجویان زن و مرد در رشته های علوم انسانی ، پزشکی ، فنی مهندسی و هنر دانشگاه تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی
50- یازرلو ، زکریا ، (1389) “نقشه راه مدارس هوشمند” تهران : دانش آفرین
51- یغما ، عادل . (1384) “ضرورت اصلاح و بهبود نظام آموزشی” ، رشد تکنولوژی آموزشی ، شماره 171 ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
52- یونسکو ، (1376) “یادگیری گنج درون” . دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت آموزش و پرورش ، تهران : تزکیه
Ashley – Denison , F (2010) . An investigation of learning styles in both the online and face – to – face learning . Available at :http://www.gradworks.umi.com/34/09/340976/htmludini.proquest.Com
Bartholemew , Cecil . (2007) Managing Director Smart school , Government of Grenda “smart school” . Available at : http : //www.grendu . com/programs projects/smart
School/tabid/241/Defaultaspx
Brogan .Pat(2000)Using the web for Interactive Teaching and Learn:The Imperative for the New Millennum , USA:Macromedia Publishing
Cano , F & Hughes , E. H (2000) Learning and thinking Style an analysis of their influence on academic achievement . European Journal of Personality , No 10 , pp 405 – 425
Clark (2008). The effectiveness of technology in schools . Jonrnal of Career and Technical Education . No . p 25
Denig . S, J . (2004) . Multiple Intelligences and Learning , val 100 , No 1 , pp 96 – 111
Donclark , Q (2000) . Learning Styles How we go from the unkown to the known , Available at http : //www.Learning Styles.com
Educatioeducation . Research In formation center (2005) , smart school , www,EREC.com
Foongme (2002) ICT in Malaysian school Plicy and Stromoting at:http://www.Unesco.org/Bangkok/education/ict/ict enabling/ap-policy/ malpol.Doc
Haddad , W & Jurich , S . (2000)ICTfor Education , Potential and Potency . Available at : htttp://www.techknowlogia.Org
Hanizar , A & Halim , A & Zain , Z . M & Luan , W . S & Atan , H (2005) The Taxonomical Analysis of science Educational software in Malasian smart schools
Malaysian online journal of Instructional Techology , 2 (2) , pp 106 – 113
Hargreves , D . (2006) A new shape for schooling special schools and academic trust .
Honey . P & Mumford , A (1992) The manual of Learning Style . thired edition . Maid enhead , P . Honey .
Jaschik , S . (2010) . Educause constituent groups online and face to face discussions on topics of interest . Retrieved from
http : // www. Educause . edu.
Johnson . N . (2004) : Written reflection reflection assignment , A vailable at : http://www.writing.com/main/view-item/item-id/919.34
Kolb , A & Kolb , D (2003) Experiential Learning Theroy Bibliography .
Experience Based Learning Systems Inc . Cleveland . OH
Kolb , A & Kolb , D (2005) The Kolb Learning Style

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *