دانلود پایان نامه درباره کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی

دانلود پایان نامه
.ساروخانی ، باقر – منیژه نوید نیا- امنیت اجتماعی خانواده خانواده و محل سکونت- فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی- سال ششم – شماره 22- صفحه 87
– فرجیها ، محمد – بازتاب رسانه ی جرم – صفحه68
– فرجیها ، محمد – بازتاب رسانه ای جرم – ص 65
– همان منبع- صفحه 66
– محبی ، سیده فاطمه – رد پای سطحی نگری در رسانه ها-نشریه ی شورای فرهنگی اجتماعی زنان – ص63
– ویلیامز ، کویین – درک تئوری رسانه- ترجمه رحیم قاسمیان- نشر ساقی- چاپ اول 1386- صفحه 127
– فرجیها ، محمد -جزوه درسی جامعه شناسی جنائی- دوره کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم قضائی- نیمسال اول تحصیلی90-1389 صفحه 30
-Www.Mehrnews.com 10/2/1391-
– pritt ،j ohn – – penal papulism,pag69
– فرجیها ، محمد – بازتاب رسانه ای جرم- صفحه 70
V. Roberts ،Julian – sentencing,public,pinion and the news media-The British Journal of Criminology (BJC)- 1995 -pag116
– بهرامی کمیل ، نظام – نظریه رسانه ها ، جامعه شناسی ارتباطات-انتشارات کویر – چاپ اول-8 138-ص 215
– فرجیها ، محمد – بازتاب رسانه ای جرم- صفحه 70

– Www.Magiran.com-90/7/21 به نقل از روزنامه اعتماد ، شماره 2284-تاریخ 21/7/90
– Www.Iran-newspaper.com16/10/1389-
– سون ویندال،بنوسیگناتیزا،جین اولسون-کاربرد نظریه ها در ارتباطات-ترجمه دکتر علیرضا دهقان-انتشارات جامعه شناسان-1387- ص – 257
-فرجیها، محمد – همان منبع- صفحه 71
-Www.navad.net 15/5/1390 –
Www.Sharghnewspsper.ir- 1389/9/2
Www.Jamejamonline.ir- 1390/12/21