دانلود پایان نامه درباره وسایل ارتباط جمعی و عوام گرایی کیفری

دانلود پایان نامه

– V. Roberts. Julian- Sentencing public Opinion and the News Media –The British Journal of Criminology (BJC) – 1999 – pag 116
– فرجیها,محمد – بازتاب رسانه ای جرم – فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی- سال ششم –شماره ی 22
– فرجیها , محمد و مقدسی , محمد باقر – ویژگی های سیاست های عوام گرایانه- مجله تحقیقات حقوقی – زیر چاپ – بهار 1391
– فرجیها , محمد و مقدسی , محمد باقر – رویکرد عوام گرایی کیفری به جرایم جنسی – مجله علوم انسانی مدرس- دوره ی 15- شماره 2- تابستان 1390
– فرهمند,جعفر- جایگاه رسانه های گروهی درسیاست جنایی – پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – 1378
– همت پور , بهاره – بررسی نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در رسانه ها – پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس- تیر ماه 1390
Pritt، John -penal populism- roudledge -first publishe,2007.pag67.
-ره پیک، حسن-حقوق امنیتی ، کنترل اجتماعی و رسانه ها –فصلنامه ی مطالعات راهبردی-سال سوم-شماره سوم –پاییز 1379ص 127
– معتمد نژاد ، کاظم – وسایل ارتباط جمعی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی- تهران-1371- ص 63
– ویلیامز ، کویین – درک تئوری رسانه- ترجمه رحیم قاسمیان- نشر ساقی- چاپ اول 1386 صفحه 93
-همان منبع ص 20
– pritt ،j ohn -penal populism- pag71
– ایله ای، احمد– جامعه شناسی تبلیغات – نشر جاجرمی – چاپ اول – 1389-ص40
– جی پیکارد ، رابرت – اقتصاد رسانه ها- ترجمه داوود حیدری- نشر مطالعات و توسعه رسانه ها-چاپ سوم- 1387-صفحه27
– همان منبع صفحات 11-16
Media representaion
– نوروزی ، محمد جواد -نقش امپریالیسم خبری در شکل دهی افکار عمومی- مجموعه مقالات رویکرد اخلاقی در رسانه ها- جلد اول ومرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها- چاپ اول 1375 صفحه 190
– لون ، ون -تکنولوژی رسانه ای از منظر انتقادی-ترجمه احمد علیقلیان – انتشارات همشهری چاپ اول-88 صفحه 118
–همت پور – بهاره- بررسی نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در رسانه ها – پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس- تیر ماه 1390
– همان منبع – به نقل از
Forich ،E،2012- media and representstion of others- social sciense ،vol 61،issue199

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره تعادل عرضه و تقاضا و طبقه بندی بر اساس