دانلود پایان نامه درباره وسایل ارتباط جمعی و آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

26- کمالی اردکانی ، علی اکبر، بررسی تطبیقی چند رویداد سیاسی اجتماعی، مجموعه مقالات همایش رسانه ها و ثبات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات پژوهشکده مطالعلت راهبردی ، چاپ اول ، 1381
27- کیا ،علی اصغر و سعیدی، رحمان ، مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع،موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،چاپ اول ،1383
28- گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد ،پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق، انتشارات سمت ، چاپ پنجم ، تهران، 1387
29-لطیف،حسین،حق الله و حق الناس،انتشارات امیر،چاپ اول،1382
30- لون ، ون ،تکنولوژی رسانه ای از منظر انتقادی، ترجمه احمد علیقلیان ،انتشارات همشهری چاپ اول،88
31- مجیدی ، مجید ، اخلاق رسانه ها، انتشارات نقش و نگار ، 1379
32- مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات پایدار ، چاپ سوم ، مهر ماه 1385
33- مسعودی ، امیر ، خلاصه نویسی برای رسانه ها، انتشارات خجسته، چاپ اول ،1385
34- معتمد نژاد ، کاظم ، وسایل ارتباط جمعی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،1371
35- میر سعیدی ، علی و اسماعیلی ، حامد ،مخاطب شناسی و افکار سنجی در رسانه های جمعی،انتشارات آن، زمستان 1381
36- ناجی زواره ، مرتضی، دادرسی بیطرفانه در امور کیفری ، انتشارات شهر دانش ، 1389
37- نجفی توانا ، علی ، بزهکاری و بزهدیدگی اطفال، انتشارات راه تربیت، چاپ اول،1382
38- نوربها ، رضا ،زمینه ی حقوق جزای عمومی انتشارات گنج دانش،چاپ هفدهم ، 1385 ،ص 40
39- وایت ، راب، هینس ، فیونا، درآمدی برجرم و جرم شناسی ، ترجمه میرروح الله صدیق، انتشارات دادگستر، چاپ اول، بهار 1382
40- ویلا ، التا ، روانشناسی قضائی جلد اول ، ترجمه مهدی کی نیا ،انتشارات مجد ، چاپ اول ، 1374
41- ویلیامز ، کویین ، درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، نشر ساقی،چاپ اول 1386
کتب عربی
-امینی ، علیرضا، آیتی ، سید محمد رضا ، التحریر الروضه فی شرح اللمعه الدمشقه ،انتشارات سمت ،چاپ دوازدهم ، بهار 1386
کتب لاتین
-john pritt،penal populism – roudledge – first publishe,2007
مقالات فارسی