دانلود پایان نامه درباره نظریه سرمایه اجتماعی و ویژگیهای اجتماعی


Widget not in any sidebars

نظریه های خرد مشارکت سیاسی 1- نظریه انگیزشی رابرت دال
2- نظریه ویژگیهای فردی دانیل لرنر
3- نظریه سطوح انرژی انگلهارت
نظریه های تلفیقی (خرد و کلان) 1- نظریه نهادمندی سیاسی و تحرکات اجتماعی هانتینگتون
2- نظریه سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام
3- نظریه سرمایه فرهنگی پیر بوردیو
ب) بر اساس معیارهای تحلیل نظریه های روان شناختی (مشارکت سیاسی) 1- نظریه اثر بخشی سیاسی دال
3- نظریه وظیفه شهروندی
نظریه اجتماعی- اقتصادی (مشارکت سیاسی) 1- موقعیت اقتصادی و اجتماعی
2- پایگاه و منزلت اجتماعی
3- نظریه انسان سیاسی رابرت دال
نظریه ساختاری و اجتماعی (مشارکت سیاسی) 1- نظریه ساختاری دولت
2- نظریه عوامل اجتماعی- اقتصادی مارتین لیپست
2-7 نظریه ویلیام میلر
ویلیام میلر با بررسی نظریه مشارکت سیاسی، مدلی مرکب از شش عامل را برای مشارکت سیاسی و نوع رأی مشارکت کنندگان ارائه داده است. زمینه اجتماعی، شناخت حزبی، گرایشها، زمینه انتخاباتی، زمینه رسانه‌ها و اقدامات و عملکردهای حزب و دولت عواملی هستند که میلر در طرح مدل خود از آنها استفاده کرده است.
1- زمینه اجتماعی: این عامل نه تنها شامل طبقه، سن، جنس، مذهب، منطقه و عومل دیگر رأی دهنده می‌باشد بلکه دربرگیرنده ویژگیهای اجتماعی و گرایشهای سیایس آشنایان، همسایگان، همکاران و دوستان آنها نیز می‌باشد.
2- شناخت حزبی: به معنای حس وابستگی یا شناخت رأی دهنده نسبت به حزب یا تشکل سیاسی می‌باشد. شناخت حوزه‌ای که در آن حوزه رأی دهنده بیشتر بعنوان حمایت کننده و حامی حزب است تا ناظر بی‌طرف در مبارزه حزبی. شناخت حزبی دو جنبه دارد: جهت و قدرت حزب. اولویتها تنها شانس از مسیر یا جهت انتخاب حزب را می‌دهند اما جنبه شناخت حزبی مهم است. زیرا توجه آن معطوف است به تفاوت بین کسانی که از اولویتهای عمیق برخوردارند و کسانی که فقط دارای اولویتهای سطحی و نامعلوم می‌باشند.
3- گرایشها: اصطلاح گرایشها در مفهوم وسیع کلمه که در مدل مورد استفاده قرار گرفته شامل گرایش به سوی موضوعات، عملکردها، شخصیتها، ارزشها و طرز فکرها می‌باشد. به طور مثال می‌توان به موضوع سیاست دفاعی، عملکرد دولت در اداره اقتصاد، شخصیت رئیس جمهور یا نخست وزیر، ارزشهای مساوات خواهی و طرز فکر جامعه‌گرایی اشاره کرد.
4- زمینه انتخاباتی: این عامل شامل تشخیص رأی دهنده از هدف و مقصود انتخابات و حدود اختیارات معتبر و موجود آن می‌باشد. اگر رأی دهندگان احساس کنند که انتخابات بی‌اهمیت و بی‌هدف می‌باشد، آن را نادیده می‌گیرند و از حضور فعال در آن پرهیز می‌کنند. اگر یک انتخابات میان دوره‌ای باشد، ممکن است احساس کنند که فرصت مناسبی برای اعتراض است. اگر انتخابات، انتخابات دولت محلی باشد آنها ممکن است احساس کنند که فرصتی مناسب برای بیان کردن نظرات خود بر روی تلاشهای محلی می‌باشد. انتخاب آنها ممکن است منحصر به کاندیداهای موجود باشد و همچنین ممکن است فقط منحصر به محدودترین کاندیداهای معتبر باشد.