دانلود پایان نامه درباره میزان سرمایه گذاری و شاخص کل بازار سهام


Widget not in any sidebars
شکل 4-5 حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود بعد از یک زمان خاص…………………69
شکل 4-6 حساسیت مدل قیمت نسبت به تعدیل سود و زمان سهامداری………………………..70
شکل 4-7 حساسیت مدل قیمت نسبت به تقاضا در زمان مشخص…………………………………72
شکل 4-8 نمودار جریان مدل ………………………………………………………………………………74
شکل 4-9 خروجی شاخص کل بازار سهام……………………………………………………………..75
شکل 4-10 حساسیت مدل بازار سهام به مدت زمان سهامداری……………………………………77
شکل 4-11 رفتار شاخص کل با تغییر میزان سرمایه گذاری در بورس……………………………78
فهرست جداول
جدول 2-1 قطبیت روابط علی…………………………………………………………………………………23
جدول 2-2 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………28
جدول 2-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در ایران……………………………………………………29
جدول 2-4 تحقیقات در زمینه بازار بورس با روش پویایی سیستم…………………………………..30
جدول 2-5 تحقیقات اقتصادی خارجی با روش پویایی سیستم……………………………………….33
جدول 3-1 تخمین رگرسیونی شاخص از سهم های بزرگ با روش حداقل مربعات…………..51
جدول 3-2 تخمین حداقل مربعات تولید ناخالص و درآمد ملی……………………………………..57
فصل اول :

مقدمه و کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
بازار بورس اوراق بهادار پیچیدگی پویای بسیار زیادی دارد . تحقیقات صورت گرفته برای بررسی بازار معمولا از کارایی لازم برخوردار نیستند ، دلیل آن همین پیچیدگی پویاست.
در این پایان نامه با استفاده از روش پویایی سیستم بازار بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کنیم . در این فصل ابتدا تعریفی از مساله ارائه می دهیم و سپس ضرورت انجام این تحقیق و اهداف آن را بیان می کنیم . نو آوری ها و محدودیت های تحقیق در ادامه فصل مورد بحث قرار می گیرند .
1-2. بیان مساله
اهمیت بازار سرمایه از جند زاویه قابل بررسی است . وارد شدن سرمایه بالقوه سرمایه گذاری اثرات مثبت بسیاری برای اقتصاد دارد ، از طرفی سرمایه را از بازار هایی مضر برای اقتصاد کشور مانند بازار خرید و فروش آزاد ارز خارج می شود و از طرف دیگر این سرمایه وارد بازاری می شود که موجب شکوفایی اقتصاد کشور می گردد . بازار خرید و فروش اوراق بهادار همواره با ریسک هایی همراه است که جذابیت سرمایه گذاری در این بازار را تهدید می کند .
بررسی بورس اوراق بهادار دغدغه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی است . اینکه چه عواملی باعث ایجاد جذابیت و چه عواملی موجب کاهش جذابیت آن در بین سرمایه گذاران بالقوه می شود . رشد اقتصادی و رشد بازار سرمایه ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند .