دانلود پایان نامه درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

دانلود پایان نامه

4- قانون مدنی – جلد اول -مصوب 1307
5-قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
6-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
7-قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعدی
8-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354
9-آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1373 رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی
University of Judicial & Adminstrative Services
M.A Thesis:
On Criminal Low and Criminology
Subject:
Media Coverag of Criminal casese and Effect on judicial proceeding
Supervisor:
D.r.mohammad-e Farajiha
Adviser:
D.r.Alireza Jamshidi
By:
Mohammad Sadeghi Golmakani
September 2012
– pritt ,john – Penal Populism – roudledge – first publishe,2007.pag67
– R. Glik .Henry – W. Prue. George- Crime ,public opinion and trial courts -Justice Quarterly-Academy of criminal Justice Sciences-Vol 2_No 3-September 1985.pag 32
-DJ Piteield and CMB Naude – Public opinion in crime seriousness and sentencing South African Journal of Criminal Justice- 1999- pag 23.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره مراحل سرمایه گذاری ریسک پذیر و سرمایه گذاری ریسک پذیر