دانلود پایان نامه درباره محاکمات کیفری بین المللی و آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

5- استریت ، جان، رسانه های فراگیر، سیاست و دموکراسی ،ترجمه حبیب الله فقیهی نژاد، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،1384،
6- انصاری ، باقر ،حقوق ارتباط جمعی،انتشارات سمت،چاپ اول، 1386
7- ایله ای، احمد، جامعه شناسی تبلیغات، نشر جاجرمی ، چاپ اول ، 1389
8- بکاریا ، سزار ،رساله جرائم و مجازات ها ،ترجمه محمد علی اردبیلی ، انتشارات میزان ، 1386
9- بهرامی کمیل ، نظام ، نظریه رسانه ها ، جامعه شناسی ارتباطات،انتشارات کویر ، چاپ اول، 4 138
10- جی پیکارد ، رابرت ، اقتصاد رسانه ها، ترجمه داوود حیدری، نشر مطالعات و توسعه رسانه ها،چاپ سوم، 1387
11- حبیب زاده ، محمد جعفر و توحیدی ، احمد ، قانونمندی در قلمرو و حقوق کیفری ، انتشارات دادگستر ،1368
12- خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ،انتشارات شهر دانش،چاپ اول،1387
13- دادستان ، پریرخ ،روانشناسی جنائی ، انتشارات سمت ،چاپ اول ، 1383
14- دادگران ، سید محمود ، مبانی ارتباطات جمعی ، انتشارات یروزه، چاپ دوازدهم،1388
15- دانش ، تاج زمان ، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، انتشارات موسسه کیهان، چاپ چهارم،1372
16- دلماس مارتی ، می ری ، نظام های بزرگ سیاست جنائی،جلد دو ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی-انتشارات میزان،1381
17- دهقان ، علیرضا ،بررسی تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی ، کاربرد یک الگوی جامعه شناختی، نامه ی علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1378
18- رایت، مارتین ، مارشال ، تونی و دیگران ، مجموعه مقالات عدالت ترمیمی ، ترجمه : امیر سماواتی پیروز انتشارات خلیلیان ، چاپ اول ، بهار ،1384
19- رایجیان اصل ، مهرداد،بزهدیده شناس حمایتی ، نشر دادگستر ، چاپ دوم ، پاییز، 1390
20- رحمت اللهی ، حسین ،خطوط قرمز رسانه ها در قوانین-مجموعه مقالات همایش رسانه ها و ثبات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،چاپ اول ،فصل دهم، 1381
21- زراعت ، عباس ، ادله اثبات دعوی ، انتشارات قانون مدار ، چاپ اول ،1388
22- سون ویندال،بنوسیگناتیزا،جین اولسون،کاربرد نظریه ها در ارتباطات،ترجمه دکتر علیرضا دهقان،انتشارات جامعه شناسان،1387،
23- شاملو احمدی ، محمد حسین،دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، نشر دادیار ، چاپ دوم ، 1383
24- طه ، فریده و اشرافی ، لیلا، دادرسی عادلانه ، نشر میزان، چهپ اول،پاییز 1386
25- فضایلی مقدم ، مصطفی ، دادرسی عادلانه : محاکمات کیفری بین المللی ، انتشارات شهر دانش ، چاپ دوم، تابستان 1389