دانلود پایان نامه درباره قرار مجرمیت و جرم

دانلود پایان نامه

قرار مجرمیت


کیفرخواست
آخرین جلسه رسیدگی
اظهار نظر دیوان عالی
14/7/88
15/11/88
15/12/88
18/3/89
27/2/90
10/3/85
13/8/85
26/6/85
9/7/86
21/1/90
12/11/84
21/6/85
26/6/85
28/10/85
3/8/86
14/1/88
21/2/89
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درباره رویکردهای نظری به پرخاشگری و ویژگیهای پرخاشگری و خشونت