دانلود پایان نامه درباره قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

گفتار دوم: عدالت استحقاقی 133


گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی 135
مبحث دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین نوع مجازات 141
گفتار اول : بازتاب مجازات در رسانه ها 142
گفتار دوم : انتخاب مجازات های تنبیهی در دستگاه قضایی 144
مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر اجرای مجازات 147
گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین 147
گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات 150
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 155
فهرست منابع 163
کتب فارسی 163
کتب عربی 165
کتب لاتین 165
مقالات فارسی 166
مقالات لاتین 168
پایان نامه و جزوه های درسی 169
سایت های اینترنتی 169
قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………….170
فهرست علایم اختصاری
آ. ا .ق. ا. د.ک ………………………………………………………………….. آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1373 رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی
ر . ک ……………………………………………………………………………. رجوع کنید به
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد وسایل ارتباط جمعی و سیاست های حمایتی