دانلود پایان نامه درباره عوام گرایی کیفری و پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

1- ابراهیم پور ، حسین ، اهداف مجازات در رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی ، نشریه معرفت


2- چرماک، استیون، پلیس، دادگاه و زندان در رسانه ها، ترجمه ترنم افشار، ماهنامه امنیت، سال دوم، شماره پنجم و ششم
3- حسن زاده ، مهدی، مبانی فقی اعتبار نظر اهل خبره ، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و عدم سیاسی ،دوره 4 شماره 2 ، تابستان 1389
4- داوودی گرمارودی ، هما، مکتب نئوکلاسیک نوین و احیای رویکرد سزادهی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تابستان 84، شماره 68
5- رهبر، مهدی ، رسانه و پاسخگویی نهادهای حکومتی ، نشریه پژوهش و سنجش،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران ، شماره 41
6- ره پیک، حسن-حقوق امنیتی ، کنترل اجتماعی و رسانه ها –فصلنامه ی مطالعات راهبردی-سالسوم-شماره سوم –پاییز 1379
7- ساروخانی ، باقر و نوید نیا ، منیژه – امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت- فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی- سال ششم – شماره 22-
8- سان، ژان، جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه ی اجرایی آن ها در حقوق فرانسه، ترجمه علی
9- شمس ، فواد، نگاهی به مجازات های جایگزین، نشریه بهداشت روان و جامعه ، اردیبهشت 1389
10- علیخواه ، فردین و نجیبی ربیعی، مریم ، زنان و ترس از جرم در فضای شهری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال ششم ، شماره 22
11- فرجیها، محمد،مقدسی ، محمد باقر، ویژگی های سیاست های عوام گرایانه، مجله تحقیقات حقوقی ، زیر چاپ
12-ـــــــــــــــــــــــــــــ،رویکرد عوام گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان ، مجله آموزه های حقوقی ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،شماره 14، پاییز و زمستان 1389
13- ـــــــــــــــــــ ، رویکرد عوام گرایی کیفری به جرایم جنسی،مجله علوم انسانی مدرس، دوره ی 15، شماره ی 2،تابستان 1390
14- فرجیها ، محمد،بازتاب رسانه ای جرم، فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم ،شماره ی 22
15- ــــــــــــــــــ ، جنبه هایی از تاثیر یافته های جرم شناسی بر سیاست جنائی،فصلنامه علمی پژوهشی مدرس، دوره هفتم،شماره اول
16- ــــــــــــــــــ، پیشگیری نظریهمند ازجرم، مجموعه مقالات همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از جرم( مشهد)، تهران: انتشارات میزان، سال 1390
17- فرخی ، قاسم ، افکار عمومی در عرصه سیاست، ماهنامه روابط عمومی ، شماره 27، دی ماه 1382
18- کیانی زاده ، نوشیروان ، روزنامه نگارانی که قاتل و مجرم می سازند، مجله گزارش، تیر 80 ،شماره 74
19- گروه نگارش ماهنامه اصلاح و تربیت ، موضوعات ساختاری در اعمال جایگزین ها ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال پنجم ، شماره 57و58،آذر و دی ماه 85
20- لازرژ ، کریستین ، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، نشر میزان ، چاپ اول، بهار 1382
21- محبی ، سیده فاطمه ، رد پای سطحی نگری در رسانه ها، نشریه ی شورای فرهنگی اجتماعی زنان