دانلود پایان نامه درباره عوام گرایی کیفری و عدالت کیفری

دانلود پایان نامه
– مقدسی، محمد باقر و فرجیها ، محمد – رویکرد عوام گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان – مجله آموزه های حقوقی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی – شماره 14- پاییز و زمستان 1389 – ص 5
– Www.Khabaronline.ir3/4/ 1390-
-www.Donya-e-eqtesad.com- 1389/8/16
– دلماس مارتی ، می ری – نظام های بزرگ سیاست جنائی- جلد دوم – ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی-انتشارات میزان-1381- ص304
— فرجیها ، محمد – جنبه هایی از تاثیر یافته های جرم شناسی بر سیاست جنائی- فصلنامه علمی پژوهشی مدرس- دوره هفتم- شماره اول
– فرجیها ، محمد – بازتاب رسانه ای جرم-–صفحه76
– سون ویندال،بنوسیگناتیزا،جین اولسون-کاربرد نظریه ها در ارتباطات- ص – 257
  Www.Sharghnewspaper.ir– 1389/9/8
-Www.Kayhannews.ir- 6/9/1389
– فرجیها ،محمد – بازتاب رسانه ای جرم – صفحه 66
R. Glik ،Henry – W . Pruet، George – crime,public opinion and trial courts.pag 331
Pritt، john -penal populism pag66
Ibid-pag 323
Ibid-
Ibid.pag 79-80
– Www.Iran-newspaper.com 8/9/1388-
-ibid
محبی ، سیده فاطمه – ردپای سطحی نگری در رسانه ها– ص61
-Www. Khabaronline. Ir 1390/3/28
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین و وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم