دانلود پایان نامه درباره عوام گرایی کیفری و رسانه های جمعی

دانلود پایان نامه
Pritt، j ohn -penal populism -pag 77
– دادگران ، سید محمود – مبانی ارتباطات جمعی – انتشارات یروزه- چاپ دوازدهم-1388 صفحه 70
News Worthines
-مدیری، آتوسا- جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر- فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره ی 22-ص 14
– لازرژ ، کریستین – درآمدی به سیاست جنایی-ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی – نشر میزان – چاپ اول- بهار 1382- ص 53
– رهبر، مهدی – رسانه و پاسخگویی نهادهای حکومتی – نشریه پژوهش و سنجش- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- تهران – شماره 41- بهار 1384- ص 75
– همان.
– pritt، j ohn -penal populism.pag75
– ibid pag76
R. Glik ،Henry – W. Pruet، George -Crime،Public Opinion And Trial Courts- p 323
– علی میر سعیدی – حامد اسماعیلی- مخاطب شناسی و افکار سنجی در رسانه های جمعی-انتشارات آن- زمستان 1381-ص74
– کمالی لردکانی، علی اکبر– بررسی تطبیقی چند رویداد سیاسی اجتماعی – ص 167
– دهقان ، علیرضا -بررسی تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی ، کاربرد یک الگوی جامعه شناختی- نامه ی علوم اجتماعی- بهار و تابستان 1378 – ص 17
– فرجیها، محمد-مقدسی ، محمد باقر – رویکرد عوام گرایی کیفری به جرایم جنسی- مجله علوم انسانی مدرس- دوره ی 15- شماره ی 2-تابستان 1390ص 116
– – فرجیها، محمد-مقدسی ، محمد باقر- ویژگی های سیاست های عوام گرایانه- مجله تحقیقات حقوقی – زیر چاپ- ص 9
– چرماک، استیون- پلیس، دادگاه و زندان در رسانه ها، ترجمه ترنم افشار- ماهنامه امنیت- سال دوم- شماره پنجم و ششم
– دانش ، تاج زمان – مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟- انتشارات موسسه کیهان-چاپ 72- چاپ چهارم –صفحه 100
– فرجیها ، محمد–بازتاب رسانه ای جرم- فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی- سال ششم –شماره ی 22-ص 67
R. Glik ،Henry – W . Pruet ،George -Crime,public opinion and trial courts-Justice Quarterly-Academy of criminal Justice Sciences-Vol 2_No 3-September 1985.pag 32
– وایت ، راب – هینس ، فیونا- درآمدی برجرم و جرم شناسی – ترجمه میرروح الله صدیق- انتشارات دادگستر- چاپ اول- بهار 1382 صفحه 180
– نجفی توانا ، علی – بزهکاری و بزهدیدگی اطفال- انتشارات راه تربیت- چاپ اول-1382- صفحه 45