دانلود پایان نامه درباره رعایت حق خلوت افراد و عامل ورود زیان

دانلود پایان نامه

23 سال
قدرت نمایی با چاقو، شرب خمر
تجاوز به عنف، حبس غیرقانونی و آدم ربایی مجازات: اعدام، 28 سال زندان و 74 ضربه شلاق
سوم
اصغر
مجرد
20 سال
رابطه نامشروع، قدرت نمایی با قمه، شرب خمر
تجاوز به عنف، حبس غیرقانونی و آدم ربایی مجازات: اعدام، 28 سال زندان و 74 ضربه شلاق
چهارم
منصور
مجرد
24 سال
آدمربایی در سال 84
تجاوز به عنف، حبس غیرقانونی و آدم ربایی مجازات: اعدام، 28 سال زندان و 74 ضربه شلاق
همچنین در گزارش بازتاب دادگاه رسیدگی به فساد مالی توسط روزنامه کیهان نیز به سابقه یکی از متهمین که در 19 سالگی مرتکب سرقت شده تاکید گردیده است.  در این گزارش ها خبرنگاران با برداشت شخصی از واقعه بر روی نکته هایی که ارزش خبری بالایی دارند تاکید می کنند و در گزارشات تکرار می شود . حال خبر نگاران در این میان تفاوتی بین اینکه ارزش خبری بالایی داشتن یک نکته نقص حریم شخصی و افشاء نکات منفی زندگی بزهدیده است یا خیر قائل نشده و آن را نیز در اخبار خود به شدت منعکس می کنند .
مبحث سوم : عدم رعایت حق خلوت افراد
مراجعه ی افراد و بر هم زدن خلوت دیگران ممکن است برای برخی اشخاص قابل تحمل نباشد . به همین دلیل است که حق خلوت افراد به عنوان یکی از مصادیق حریم خصوصی ناظر به در امان ماندن شخص از مراجعات سایر افراد به رسمیت شناخته شده است. اهمیت این موضوع در حالی است که در جریان جمع آوری اطلاعات ممکن است برخی روزنامه نگاران از قربانیان و آسیب دیدگان که نه تمایل به مصاحبه دارند و نه در موقعیت اعلام یا عدم اعلام رضایت هستند تصاویری تهیه کنند.
اثر منفی انجام مصاحبه و نقض حق خلوت افراد به خصوص زمانی بیشتر می شود که با یک عامل دیگر مثل زمان یا مکان نامناسب همراه باشد. خبرنگاران به منظور بالا بردن جذابیت گزارش خود سعی می کنند مکان ها یا زمان هایی را انتخاب کنند که توجه مخاطب را بیشتر جلب می کند که این امر می تواند نقض بارز حق خلوت بزهدیده می باشد . به عنوان مثال می توان به مصاحبه انجام شده با پدر مقتول «حادثه میدان کاج سعادت آباد تهران» در لحظه اجرای حکم شاره کرد که در روزنامه ها بازتاب داشته است .
از طرفی یکی از اهداف رسیدگی کیفری در خصوص بزهدیده جبران زیان ها ی وارده به وی از ارتکاب جرم است که در نهایت با اجرای مجازات این امر تکمیل می گردد . چرا که یکی از دلایل مجازات مجرمین تشفی خاطر بزهدیده است و با اطلاع از مجازات مجرم و عامل ورود زیان به وی جبران زیانهای عاطفی وی تسریع پیدا می کند . به این ترتیب که هر گونه اقدامی که از نظر علمی مانع جبران خسارتهای به خصوص معنوی بزهدیده باشد ممنوع است یکی از مهمترین عواملی که در جبران زیان های معنوی و روحی بزه دیده موثر است دور از دسترس دیگران و تنها بودن است تا با گذشت زمان آثار روحی و معنوی جرم در وی جبران شود . با این وجود برخی ویژگی های بازتاب رسانه ای جرائم و رسیدگی کیفری پیامد های جرم را تشدید می کنند و مانع این هدف می گردند . این وضعیت یکی از مصادیق بارز بزهدیدگی دومین است که به بزهدیدگی ای اشاره دارد که نه به منزله نتیجه مستقیم فعل مجرمانه ، بلکه از رهگذر واکنش نهاد ها افراد به بزهدیده روی می دهد . انتشار اخبار مربوط به جرایم با توجه به اینکه بزه دیده نیز یکی از مخاطبان آن است موجب یاد آوری واقعه و تشدید خسارات روحی وی می گردد. یکی از مهم ترین پیامد های عاطفی بزهدیده واقع شدن که در نتیجه فشار روانی ناشی از آن به بزهدیده وارد می شود فشار روانی پس آسیبی است . و بر این پیش فرض مبتنی است که هر چند بیش تر افراد توانایی مقابله با فشار روانی معمولی را دارند ، احتمالا هنگام رویارویی با یک محرک تنش زای آسیب زا توانایی سازگاری شان از بین می رود. این محرک ها تنش زا و آسیب زایند و هر گونه موقعیتی است که آثار رویداد آسیب را افزایش دهد و یکی از مهم ترین این محرک ها ملاک خاطره های مزاحم است که در آن رویداد آسیب زا گاهی برای تمام عمر به عنوان یک تجربه روانی مناسب باقی می ماند .در این وضعیت موقعیت هایی که موجب یادآوری جرم . نتایج ان برای بزهدیده می گردند خاطره های مزاحم تلقی می شوند.
بنابراین در خصوص بزهدیدگان جرائم که یک رویداد روانی آسیب زا را تجربه کرده اند خصوصا در جرائم تجاوز جنسی و قتل یکی از مهمترین مراحل باز پروری بزهدیده مدیریت کردن روند پس آسیبی است . در حالی که هر گونه یاد آوری و باز تداعی کردن واقعه اتفاق افتاده باید کاملا کارشناسی شده باشد تا آثار بهتری در درمان بزهدیده داشته باشد ، مصاحبه های مکرر با بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم در جرایم رسانه ای شده در مکان ها و زمان های نامناسب غیر کارشناسی هستند و نه تنها حق خلوت این افراد را نقض می کند بلکه یکی از نمونه ها ی خاطره های مزاحم نیز می باشند. این خاطره های مزاحم مانع از باز پروری وضعیت روانی و عاطفی بزهدیده هستند .