دانلود پایان نامه درباره دیوان عالی کشور و تحلیل داده

دانلود پایان نامه

28/2/89
30/6/89
10/7/90
10/3/85
18/4/88
22/4/88
20/8/89
27/7/90
تحلیل داده های بدست آمده حاکی از این است که در هر پرونده قتل به طور متوسط تا اظهار نظر دیوان عالی کشور 1167 روز به طول می انجامد در حالی که این مدت در خصوص پرونده های قتل رسانه ای شده بسیار کمتر است . به طوری که پرونده قتل روح الله داداشی از زمان وقوع قتل تا اجرای حکم قصاص 68 روز و پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران از زمان وقوع قتل تا قصاص قاتل 69 روز به طول انجامیده است.
در خصوص پرونده های با موضوع تجاوز به عنف نتیجه یافته ها از قرار ذیل است :
تاریخ وقوع جرم
تاریخ بازداشت
آخرین جلسه رسیدگی
صدور رای
اعتراض به رای
اظهار نظر دیوان
19/4/90
6/5/90
5/6/90
12/6/90
10/7/90
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع اندازه گیری و برانگیختگی