دانلود پایان نامه درباره دندانپزشکی و بهینه سازی


Widget not in any sidebars
الف)

ب)

ج)

شکل4-18-. نمودار ضریب اصطکاک بر حسب مسافت طی شده در تست سایش در محلول رینگر الف) تیتانیوم ˓ ب) تیتانیوم با پوشش زیرکونیا و ج) تیتانیوم با پوشش زیر کونیا-هیدروکسی آپاتیت
4-6-5- مقایسه بین فولاد ضد زنگ 316 ال تیتانیوم با پوشش زیرکونیا و زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت
با مقایسه نمودار ضریب اصطکاک فولاد ضد زنگ 316 ال با پوشش زیرکونیا در محلول رینگر (شکل 4-16ب) و تیتانیوم با پوشش زیرکونیا در محلول رینگر (شکل 4-18ب) می توان نتیجه گرفت که تیتانیوم با پوشش زیرکونیا در محلول رینگر مقاومت بیشتری در مقابل سایش از خود نشان می دهد اما به طور کلی تفاوت چندانی بین این دو نمودار دیده نمی شود.
همچنین با مقایسه نمودار ضریب اصطکاک فولاد ضد زنگ 316 ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر (شکل 4-16ج) و تیتانیوم با همین پوشش در محلول رینگر (شکل 4-18ج) می توان نتیجه گرفت که در این جا نیز تیتانیوم با پوشش زیرکونیا –هیدروکسی آپاتیت در محلول رینگر مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد. البته در این مورد، هر دو نمودار بسیار به هم نزدیک بوده و این پوشش بر روی فولاد ضد زنگ 316ال نیز نتیجه‌ای بسیار خوب و قابل مقایسه با تیتانیوم به دست می‌دهد.
از مقایسه این نمودارها می توان نتیجه گرفت که هر دو زیر لایه، فولاد ضد زنگ 316ال و تیتانیوم، با پوشش‌های ذکر شده، مقاومت مشابهی در مقابل سایش از خود نشان دادند. پس با توجه به اینکه فولاد ضد زنگ 316 ال ارزان‌تر و فراوان‌تر از تیتانیوم است، این فولاد با پوشش‌های ذکر شده می تواند جایگزین مناسبی برای تیتانیوم در استفاده در علم پزشکی و در بدن انسان در نظر گرفته شود.
4-6-6- خواص سایشی و اصطکاک فولاد ضد زنگ 316 ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت در محلول بزاق مصنوعی
زیرکونیا در دندانپزشکی به صورت کاشتنی دندانی با موفقیت در حیوانات آزمایش شده است و مطالعات گسترده ای به منظور بهینه سازی شرایط تولید زیرکونیای پایدار شده با قابلیت کاربرد در دندانپزشکی صورت گرفته است به تازگی پست‌های تهیه شده از زیرکونیای پایدار شده برای ترمیم دندان‌های قرار گرفته تحت معالجه ریشه، معرفی شده و ساخت پایه کاشتنی های دندانی از جنس زیرکونیای پایدار شده توسعه یافته است[74] در اینجا پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت بر روی تیتانیوم و فولاد ضد زنگ 316ال، در محیط بزاق مصنوعی تحت تست سایش قرار گرفته‌اند. زیرکونیا در کنار هیدروکسی آپاتیت علاوه بر دارا بودن خواص مکانیکی خوب، از خواص اتصال به بافت مناسب نیز برخوردار می‌شود. شکل 4-19 مورفولوژی سطح سایش یافته فولاد ضد زنگ 316 ال با پوشش زیرکونیا- هیدروکسی آپاتیت را در محلول بزاق مصنوعی نشان می دهد همانطور که در شکل 4-19 (الف و ب) دیده می شود سطح سایش بسیار صاف و کم عرض می باشد، می توان گفت مکانیزم سایش از نوع خراشی است و ذرات در اثر سایش پهن شده اند و اثری از کنده شدن ذرات دیده نمی شود.
همچنین به علت انجام تست در محلول بزاق مصنوعی خوردگی کمی نیز بر روی سطح دیده می شود.