دانلود پایان نامه درباره دانشگاه شهید بهشتی و اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه

22- محسنی ، فرید، تلاقی حریم شخصی و آزادی اطلاعات در حقوق ایران ،فصلنامه دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری شماره 36 – 37 و86


23- مدیری، آتوسا، جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر،فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره ی 22
24- مسکنی ، زهره ،جایگزین های مجازات حبس، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال چهارم ، شماره 43
25- ـــــــــــــ ، بررسی دیدگاه صاحبنظران در خصوص مجازات جایگزین حبس، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال چهارم ،1384، شماره44
26- محمودی خانکی ، فیروز و مرادی حسن آبادی ، محسن ، افکار عمومی و کیفر گرایی، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم ، شماره دوم، پاییز و زمستان 90
27-نجفی ابرندآبادی ، حسین ،مجله ی تحقیقات حقوقی ، شماره 31-32، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،سال 1379،
28-نجفی توانا ، علی ، بزهکاری و بزهدیدگی اطفال، انتشارات راه تربیت،چاپ اول،1382
29-نوروزی ، محمد جواد ،نقش امپریالیسم خبری در شکل دهی افکار عمومی، مجموعه مقالات رویکرد اخلاقی در رسانه ها،جلد اول ومرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،چاپ اول 1375
مقالات لاتین
1-DJ Piteield and CMB Naude – Public opinion on crime seriousness and sentencing South African Journal of Criminal Justice- 1999
2- R. Glik، Henry – W. Prue ، George –Crime ,public opinion and trial courts-Justice Quarterly-Academy of criminal Justice Sciences-Vol 2_No 3-September 1985
3- V. Roberts ، Julian – Sentencing public Opinion and the News Media –The British Journal of Criminology (BJC) – 1999
پایان نامه و جزوه های درسی
1-ثابت سروستانی، سید امین،حقوق دفاعی متهم در جریان رسیگی کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم قضایی ، سال 1389
2-راحمی، اسما ، تبیین حقوقی جرمشناختی مجازات های جامعه مدار در حقوق ایران و فرانسه ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،زمستان 1388
3- فرهمند ، جعفر،جایگاه رسانه های گروهی در سیاست جنائی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، 1378
4- همت پور ، بهاره، بررسی نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در رسانه ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تیر ماه 1390
5- ناجی زواره ، مرتضی،بی طرفی در دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران ، رساله دکتری ، دانشگاه تهران ، 87-1388
6- فرجیها ، محمد ،جزوه درسی جامعه شناسی جنائی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضائی، نیمسال اول تحصیلی90-1389
سایت های اینترنتی
-1Www.Aftab.ir آرشیو اخبار-