دانلود پایان نامه درباره حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران و تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین

دانلود پایان نامه

گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم 93
مبحث دوم : تسریع رسیدگی 96
گفتار اول : احراز تسریع رسیدگی 97
بند اول : اظهارات مسئولان قضایی 98
بند دوم : اطلاعات میدانی در خصوص پرونده های مشابه 99
گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی 102
بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل 102
بند دوم : نقض تساوی طرفین 105
فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین 108
مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی 110
مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران 112
مبحث سوم : رعایت حق خلوت افراد 114
بخش سوم: تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات………………………….117.
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری 120
مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات 121
گفتار اول: اهمیت جرم ………………………………………………………………………………………………………….121
گفتار دوم : وضعیت تحقیقات پرونده 123
مبحث سوم : پاسخ به افکار عمومی 125
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات 127
مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات 128
گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری 129
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و روش تشکیل سرمایه بازار