دانلود پایان نامه درباره انتخابات ریاست جمهوری و شرکت در انتخابات

– چه اندازه در سازمانهای مشارکتی عضو بودهاید؟ (شوراها، احزاب، گروهها، تشکلهای سیاسی و…)
– چه اندازه در مورد مسایل سیاسی، فعالیتهایی نظیر سخنرانی، مقاله نویسی و … انجام میدهید؟
Widget not in any sidebars

– چقدر در امور انتخاباتی فعالیت داوطلبانه داشته‌اید؟
– چه اندازه در تحصن‌ها، اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها شرکت میکنید؟
گویه‌ها در طیف پنج قسمتی (خیلی کم تا خیلی زیاد) ارزشگذاری شد که بر حسب نوع گویه از 5 تا 1 امتیاز به آن اختصاص داده شده است.
وچهارگویه دیگر در یک طیف شش قسمتی(خیلی زیاد تا اصلاً) طرح شده است که میزان مشارکت پاسخگو را در انتخاباتهای مختلف نشان میدهد
– شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
– شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی
– شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
– شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر
گویه‌های این متغیر در طیف شش قسمتی (اصلاً، خیلی‌کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی‌زیاد) ارزش گذاری شد که از 1 تا 5 امتیاز به آن اختصاص داده شده است.
مشارکت سیاسی غیررسمی: هر گونه عمل داوطلبانهای است که اعضای جامعه به منظور حمایت یا تأثیرگذاری بر نظام و جریانات سیاسی و در خارج از چهارچوبهای تعیین شده و رسمی توسط سازمانها و نهادهای رسمی کشور انجام میدهند. این نحوه مشارکت شامل هر گونه فعالیت سیاسی میشود که در کنش متقابل بین افراد و در رابطه آنها با حکومت انجام میشود و ساخت و شکل از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده ندارد(همان، 175). برای سنجش این بعد از مشارکت سیاسی گویه های زیر در پرسشنامه قرار گرفت و از پاسخگو خواسته شد تا میزان مشارکت خود را از خیلی زیاد تا خیلی کم در قالب یک طیف 5 قسمتی مشخص نماید.
– چقدر دیگران را به شرکت در انتخابات و رأی دادن به فردی خاص تشویق یا منع میکنید؟
– چقدر در دیدارهای فامیلی و در جمع دوستان بحث سیاسی میکنید؟
– چقدر در جستجو و پیگیری اخبار سیاسی هستید؟
– چقدر در جلسات مذهبی و نماز جمعه شرکت میکنید؟
– چقدر برای جمعآوری رأی به نفع یکی از کاندیداها تلاش میکنید؟
– چقدر به نمایندگان مجلس یا شورای شهر جهت طرح مسائل شهر مراجعه میکنید؟
– چقدر دیگران را ترغیب و تشویق به فعالیت سیاسی میکنید؟